Show simple item record

dc.contributor.advisorGuttormsen, Atle
dc.contributor.authorBakka, Signe Øverlie
dc.contributor.authorTordal, Vendela Hindersson
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-07T10:34:15Z
dc.date.available2020-10-07T10:34:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2681536
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om klimarisiko i oppdrettsnæringen. Formålet med oppgaven er å belyse hvordan oppdrettsnæringen arbeider med klimarisiko og hvordan næringen kan forbedre dette arbeidet. For å undersøke dette har vi sett på hvordan selskapene rapporterer om klimarisiko. Vi har tatt utgangspunkt i TCFD sine anbefalinger og vurdert oppdrettsnæringens klimarelaterte risikoer i to ulike scenarier. På bakgrunn av TCFD-anbefalingene om scenarier, har vi utarbeidet to scenarier som er basert på ferdig utviklede scenarier fra IEA og IPCC. Det første scenariet viser veien mot 2°C i slutten av dette århundret, der antakelsene blant annet er strengere miljøpolitiske reguleringer og økt press på å utvikle nye teknologier. Det andre scenariet viser veien mot 4°C i slutten av 2100. I dette scenariet er antakelsene at det blant annet ikke vil bli vedtatt nye politiske reguleringer før i 2040 og at det ikke vil komme nye teknologier. Vi har samlet inn data fra syv børsnoterte selskaper fra Seafood Index på Oslo Børs. Vi har gjennomført tre intervjuer og dokumentanalyse av CDP-rapportene til fire av selskapene og årsrapportene til alle selskapene for 2018 og 2019. Fra årsrapportene og intervjuene fikk vi informasjon om hvordan selskapene arbeider og rapporter om klimarisiko. Dataene brukte vi videre til å identifisere aktuelle klimarelaterte risikoer for oppdrettsnæringen, som vi vurderte i lys av våre to scenariene. Resultatene viser at fokuset på klimarisiko har økt fra 2018 til 2019 og det er store forskjeller mellom selskapene om hvor mye de arbeider med klimarisiko. På et bransjenivå ser vi likevel at det er økt fokus på klimarisiko, uavhengig hvor langt selskapene har kommet i dette arbeidet. I scenariene har vi vurdert de mest aktuelle fysisk risiko til redusert tilgang på råvarer, økt ekstremvær, økt havtemperatur og økt biologisk risiko. Innenfor overgangsrisiko er disse CO2-skatt, CO2-avgift på vei- og lufttransport og kostnader knyttet til lavutslippsteknologier. Resultatene viser også at klimarelaterte risikoer kan ha store økonomiske påvirkninger på selskapene. Å identifisere klimarelaterte risikoer vil kunne hjelpe å planlegge den fremtidige økonomiske situasjonen til selskapene. Ved å bruke og gjennomføre scenarioanalyser vil kunne forbedre selskapenes arbeid med klimarisiko.en_US
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is climate-related risks in the aquaculture. The purpose of this study is to illuminate how the aquaculture work with climate risk and how the industry can improve this work. To analyze this, we had to look into how the companies reports on climate risk. The work is based on the recommendations from TCFD and we have assessed the climate risks from the aquaculture in two different scenarios. Based on the TCFD-recommendations about scenarios have we compiled two scenarios which is based on developed scenarios from IEA and IPCC. The first scenario shows the way to get 2°C in the end of this century. The assumption for this scenario is that it will be stricter regulations for environmental policy and increased focus to develop new technologies. In the second scenario it will be 4°C in the end of 2100. In this scenario will it not be adopted new political regulations before 2040 and it will not be developed new technologies. We have collected data from seven companies listed at Oslo Seafood Index on Oslo Stock Exchange. We have completed three interviews, analyzed four reports from CDP and analyzed the annual reports for all the companies from 2018 and 2019. From the annual reports and the interviews, we got information about how the companies works and reports on climate risk. Further, we used the data to identify current climate risks in the aquaculture and assessed these risks in the two scenarios. From the results can we tell that the focus on climate risk has increased from 2018 to 2019. It’s also big differences about how the companies work with climate risk. At an industry level, it's in total increased focus on climate risk. In the scenarios we have considered the most important physical risks to be decreased access to commodities, increased extreme weather, increased ocean temperatures and increased biological risks. The most important transition risks are CO2-taxes, CO2-fees on road- and air transport, and cost related to low-carbon technologies. The results also show that climate risk can have big financial impacts on the companies. If companies identify their climate risks, it can help them to plan the future financial situation. And scenario analysis can improve companies work with climate risk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleKlimarisiko i oppdrettsnæringen : en kvalitativ studie om hvordan børsnoterte oppdrettsselskaper kan bruke scenarioer i arbeidet med klimarisikoen_US
dc.title.alternativeClimate risk in the aquaculture : a qualitative study about how companies in the aquaculture can use scenarios in the work on climate risken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber78en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal