Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.advisorSamdal, Geir
dc.contributor.authorBrein, Linnéa Jaksland
dc.contributor.authorSandberg, Maria Louise
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-25T11:34:12Z
dc.date.available2020-09-25T11:34:12Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679714
dc.description.abstractPå bakgrunn av opphopningen av eldre eiere i SMBer i norsk næringsliv, er det et økende behov for eierskifter. Norges regjering og ulike land i EU har allerede utarbeidet diverse tiltak for å minimere problemet, men omfanget av forskningen tilknyttet eierskifte i norsk næringsliv er begrenset. Forskningen som eksisterer i Norge i dag, har i større grad fokus på et kjøperperspektiv, noe som tyder på at det er manglende forskning sett fra et selgerperspektiv. På bakgrunn av eldrebølgen og at det eksisterer flere salgsinitiativer enn kjøpsinitiativer i markedet, kan det medføre at levedyktige SMBer risikerer nedleggelse. Dette kan skape store konsekvenser for samfunnet, ansatte og bedriftens kunder og leverandører, da disse bedriftene bidrar til store deler av den samlede verdiskapingen og sysselsettingen i norsk næringsliv. I og med at det er få kjøpsinitiativer og den største andelen av eierskifter skjer i små bedrifter, vil det være viktig å kartlegge hvem som kan anses som potensielle overtakere av SMBer i fremtiden, da dette også kan redusere risikoen for nedleggelse. Til tross for at det finnes lite tall på eierskifter i dag spesielt i Norge, har ansatte som overtakere fått mer oppmerksomhet, da de anses å være det mest levedyktige alternativet. Ansatte som overtakere er en eierskifteløsning som sjeldent blir benyttet i Norge, og i den forbindelse har vi benyttet muligheten til å se nærmere på ansatte som overtakere og har kommet frem til følgende problemstilling: “Hvordan kan norske SMBer øke antall ansatte som overtakere?” Videre har vi formulert følgende forskningsspørsmål for å kunne svare på problemstillingen: 1) Hvilke faktorer påvirker ansattes muligheter for overtakelse? 2) Opplever bedriftseiere disse påvirkningsfaktorene som drivere eller barrierer for ansatte som overtakere? For å kunne vurdere om påvirkningsfaktorene er drivere eller barrierer, presenterer vi hvordan eierskifteprosessen fungerer og hvilke påvirkningsfaktorer som eksisterer, basert på tidligere forskning. På bakgrunn av modellen vi har utarbeidet som et teoretisk bidrag, er vårt hovedbidrag i denne masteroppgaven å kartlegge hvordan norske SMBer bedriftseiere kan øke antallet ansatte som overtakere, ved å identifisere faktorer som påvirker de ansattes muligheter for overtakelse og om bedriftseiere opplever faktorene som drivere eller barrierer. Undersøkelsen er en kvalitativ studie som baserer seg på teoridrevet flercasestudie, hvor vi tar for oss ulike bedrifter og undersøker helheten. Vi skal se nærmere på konteksten eierskifteprosessen i SMBer i Norge, hvor eierskifteprosessen vil være vår analyseenhet. Vi foretok individuelle dybdeintervjuer med tilsammen 12 informanter som var eller har vært eiere av SMBer, og som enten hadde gjennomført eller var i gang med et eierskifte. Vi utarbeidet teoretiske proposisjoner vi ønsket å få testet gjennom intervjuene, og dermed avkrefte eller bekrefte våre forutinntatte antakelser. I tillegg var det ønskelig å forstå informantenes oppfatning av hvordan eierskifteprosessen fungerte, og hva de anså som drivere og barrierer for ansatte som overtakere av sin bedrift. Innsamlet data ble knyttet opp mot vårt teoretiske rammeverk og proposisjoner, og funnene ble deretter analysert og diskutert i lys av oppgavens forskningsspørsmål og problemstilling. Resultatene viser i utgangspunktet at alle påvirkningsfaktorene kan fungere som drivere for ansatte som overtakere, men grunnet lite tilgjengelig informasjon og kunnskap tilknyttet eierskifte, oppleves mange av faktorene som barrierer for bedriftseierne. På bakgrunn av dette viser det hvor viktig forberedelsesfasen er, for at ansatte som overtakere skal bli sett på som en attraktiv eierskifteløsning. Resultatet tyder på at bedriftseierne anså emosjonelle utfordringer, innhente kunnskap tilknyttet finansieringsmuligheter, involvere bedriftsmegler, personlighetstrekk og holdninger, og kunnskapsoverføring som de faktorene som i størst grad påvirket eierskifteprosessen, samt de ansatte muligheter for overtakere. Utfordringen blir derfor å finne løsninger og tiltak som kan være med på å minimere de største barrierene, for å kunne gjøre ansatte til en mer attraktiv overtaker, da dette blir ansett å være det mest levedyktige alternativet. Formålet med denne masteroppgaven var dermed å konkludere med hvilke tiltak bedriftseiere av SMBer i Norge kan iverksette for å øke antall ansatte som overtakere av bedrifter. I den forbindelse har vi identifisert seks mulige tiltak som kan minimere barrierene for ansatte som overtakere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSMBen_US
dc.subjectOverføringen_US
dc.subjectPåvirkningsfaktoreren_US
dc.subjectEierskifteen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.titleHvordan kan norske SMBer øke antall ansatte som overtakere? : en studie om eierskifteprosessen og ansatte som potensielle overtakereen_US
dc.title.alternativeHow can Norwegian SMEs increase the number of employees as owners?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber138en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal