Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.advisorMeisner, Ulrik
dc.contributor.authorTangen, Birgitte
dc.contributor.authorSperre, Ane Chanett
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-23T10:38:21Z
dc.date.available2020-09-23T10:38:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679229
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er norske millennials i arbeidslivet med fokus på fleksibilitet og tiltakene som påvirker fleksibilitet. Denne masteroppgaven er en teoridrevet kvalitativ casestudie som baserer seg på elleve semistrukturerte dybdeintervju fordelt på to utvalg. Utvalgene består av åtte arbeidstakere fra millenniumgenerasjonen og tre personalledere med ansvar for ansatte fra blant annet millenniumgenerasjonen. Det er benyttet en abduktiv og teoribyggende tilnærming med casestudie og funnene har blitt analysert med tematisk analyse. Studien kartlegger ulike tiltak som påvirker fleksibilitet og ser på forventninger samt fordeler og ulemper ved disse tiltakene fra et tosidig perspektiv; arbeidstakerperspektivet og arbeidsgiverperspektivet. Studien belyser følgende problemstilling: Hvordan skapes fleksibilitet i arbeidsforhold på bakgrunn av den norske millenniumgenerasjonen og deres arbeidsgivere sine oppfatninger? Studien tar for seg tre typer fleksibilitet; funksjonell fleksibilitet, tidsfleksibilitet og stedsfleksibilitet. Henholdsvis med tiltakene som påvirker disse; autonomi, utviklingsmuligheter, fleksibel arbeidstid, overtid og fjernarbeid. Resultatene i studien viser at den norske millenniumgenerasjonen beskriver fleksibilitet gjennom ulike tiltak for å skape fleksibilitet, mer enn å skille mellom typer av fleksibilitet. Spesielt fremheves tiltakene fleksibel arbeidstid, autonomi og utviklingsmuligheter. Samtidig opplever millenniumutvalget at de blir i relativt stor grad tilbudt fleksibel arbeidstid, autonomi og fjernarbeid som tiltak fra sine arbeidsgivere. For ledelsen handler fleksibilitet om gjensidighet, og de tilbyr sine ansatte tiltak som påvirker deres fleksibilitet for å kunne tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og tilfredsstille ansatte sine forventninger. Gjennom studien avdekkes fordeler og ulemper knyttet til tiltakene som skaper fleksibilitet, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. På bakgrunn av studiens empiriske funn fremkommer fleksibel arbeidstid og utviklingsmuligheter som tiltakene med flest gjensidige fordeler for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ut ifra dette kan bedrifter vurdere å tilby sine arbeidstakere dette for å rekruttere og beholde ansatte fra millenniumgenerasjonen.en_US
dc.description.abstractThe subject matter of this master thesis is how Norwegian millennials view the issue of flexibility and measures affecting flexibility in the workplace. This thesis is a qualitative study, based on eleven semi-structured in-depth interviews from two different groups of participants. The first selection consists of eight employees from the millennial generation, and the second selection is input of three personnel managers. In this thesis, the method used is an abductive and theory building approach using case study, and the results were analysed by thematic analysis. The study looks at different measures that affect flexibility and views expectations as well as benefits and disadvantages in respect to the measures looking at this from a two-fold perspective, the employee perspective and the employer perspective. The following question is being addressed by this study: How is flexibility formed in working conditions based on the perceptions of the Norwegian millennial generation and their employers?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPersonalledelseen_US
dc.subjectArbeidsliveten_US
dc.titleHvordan skapes fleksibilitet i arbeidsforhold? : en studie fra perspektivene til den norske millenniumgenerasjonen og personalledereen_US
dc.title.alternativeHow is flexibility formed in working conditions? : a study from the perspectives of the Norwegian millennial generation and personnel managersen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber142en_US
dc.description.localcodeM-ØAen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal