Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordbø, Emma Charlott Andersson
dc.contributor.authorSærnmo, Silje Kirkerud
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-18T10:05:14Z
dc.date.available2020-09-18T10:05:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678453
dc.description.abstractBakgrunn: Temaet for denne masteroppgaven er gåvennlige omgivelser og fysisk aktivitet hos voksne i Norge. Fysisk aktivitet er nært knyttet til folks helse. Samtidig oppnår kun én tredjedel av voksne i Norge Helsedirektoratets minimumsanbefaling om fysisk aktivitetsnivå. Det uforløste forebyggende og helsefremmende potensialet knyttet til fysisk aktivitet i befolkningen viser at det er et behov for økt kunnskap om temaet. For å kunne legge til rette for mer bærekraftige og aktivitetsvennlige samfunn må vi vite mer om hvilken betydning nærmiljøet og de fysiske omgivelsene spiller for befolkningens fysiske aktivitetsnivå. Formål: Formålet med denne oppgaven er å få økt kunnskap om sammenhengen mellom gåvennlige omgivelser og ulike former for fysisk aktivitet hos voksne i Norge, og å undersøke hvorvidt sentralitet påvirker en slik sammenheng. Ved å få større innsikt i slike sammenhenger kan vi utvikle nærmiljøer som legger til rette for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Metode: Studiedesignet for masteroppgaven er tverrsnittstudie. Studien tar utgangspunkt i to ulike datasett, hvor utvalgte aktivitetsvariabler fra selvrapportert spørreskjemadata ble koblet med data som beskriver gåvennligheten i de fysiske omgivelsene. Spørreskjemadataene er hentet fra Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), mens variablene som omhandler de fysiske omgivelsenes gåvennlighet er generert ved bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). I analysene ble det benyttet statistiske metoder og lineære regresjoner. Hovedfunn: Resultatene viser at det er positiv sammenheng mellom gåvennlige omgivelser og fysisk aktivitet i form av aktiv transport blant voksne i Norge. Resultatene viser videre at det er forskjeller mellom ulike sentralitetsnivåer, hvor de som bor i store byer er mest aktive og de som bor på landet er minst aktive i aktiv transport. Sentralitet ser ut til å påvirke sammenhengen mellom gåvennlige omgivelser og aktiv transport, og stratifiserte analyser viser at sammenhengen kun er signifikant i store byer. For mindre byer, tettsteder og på landet var det ingen signifikant sammenheng mellom gåvennlige omgivelser og aktiv transport. Konklusjon: Resultatene i denne masteroppgaven tilsier at det bør tas hensyn til gåvennlige omgivelser i planlegging og utvikling av nærmiljøer i Norge. Spesielt har dette betydning for de store byene. For å lykkes med målene om å skape mer aktive og bærekraftige samfunn er det nødvendig med tverrfaglig perspektiv og samarbeid mellom ulike aktører som planleggere, transportsektoren og folkehelsevitere.en_US
dc.description.abstractBackground: The topic of this master`s thesis is walkable surroundings and physical activity of Norwegian adults. Physical activity is closely linked to people's health. At the same time, only one third of adults in Norway achieve the recommended daily amount of physical activity set by the Norwegian Directorate of Health. The unresolved preventative and health-promoting potential associated with physical activity in the population demonstrates an increased need for knowledge about the topic. In order to facilitate more sustainable and activity-friendly communities, we need to know more about the role that the built environment plays for the physical activity levels of the Norwegian population. Purpose: The purpose of this thesis is to gain greater knowledge about the relationship between walkability and various forms of physical activity in adults in Norway, and to investigate whether centrality influences such a relationship. By gaining greater insight into such relationships, we can facilitate the local environment for increased physical activity in the population. Methodology: This master`s thesis applies a cross-sectional study design. The study is based on two different data sets, where activity variables from self-reported questionnaire data were linked to data describing the walkability of the physical environment. The questionnaire data was obtained from Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), and the variable describing walkability was generated using geographical information systems (GIS). Statistical methods and linear regressions were used in the analysis. Main findings: The results show that there is a positive relationship between walkable surroundings and physical activity in the form of active transport among adults in Norway. The results also show that active transport differs between the various centrality levels, where those living in large cities are most active and those living in the countryside are least active. Centrality seems to influence the connection between walkability and active transport, and stratified analysis show that the connection is only significant in large cities. For smaller cities, towns and the countryside, there was no significant correlation between walkability and active transport. Conclusion: The results of this master`s thesis indicate that walkability should be taken into account when planning and developing local communities in Norway. This is especially important for the big cities. In order to succeed with the goals of creating more active and sustainable societies, an interdisciplinary perspective and collaboration between different contributors such as planners, the transport sector and public health experts is needed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGåvennlige omgivelser og fysisk aktivitet hos voksne i Norge : en tverrsnittstudie med bruk av GIS som metodeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.source.pagenumber73en_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal