Show simple item record

dc.contributor.advisorKjosavik, Darley Jose
dc.contributor.advisorSkogen, Ketil
dc.contributor.advisorVedeld, Pål Olav
dc.contributor.authorGhosal, Sunetro
dc.coverage.spatialIndiaen_US
dc.date.accessioned2020-04-30T10:27:04Z
dc.date.available2020-04-30T10:27:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-575-1144-9
dc.identifier.issn1503-1667
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653037
dc.description.abstractThis thesis explores the complex relationships between humans and large carnivores that emerge from their located histories and socio-biological processes. The aim of my research is to understand how these relationships are constituted by different actors and to highlight the reductionist tendencies of current conservation practices that are based on creating dichotomies, which marginalise humans and non-humans alike. I do this by using a theoretical framework that recognises agency in humans and non-humans, as an ability to act and influence the actions of other actors. Thus, social actors are hybrids of nature and society and can be humans and non-humans. The main fieldwork was carried out in western India and the discussion also draws on data from other areas in India and Norway for comparisons. One of my key findings is that current scientific knowledge on large felids in India is shaped by the dualistic ontological and epistemological framework within which conservation in India is located. The influence of this nature-society dichotomy is evident in the central focus on the biology of the large felids in protected areas, with little insight on their relationships with humans, other than antagonism. Another important finding is that concepts such as ‘nature’, ‘biodiversity’ and ‘conservation’ are not universally understood by everyone in the same way. Instead, they emerge from located histories of shared relations between different actors. Thus, even the framework of dichotomies that organises discourses of modernity and conservation is located in a specific time and place in history. Its application, however, is locally negotiated in the context of variable political, economic, social and biological processes. The thesis illustrates that these processes are not insular and that the resulting negotiations which take place when different ontological discourses interact, lead to varying outcomes including contestation, marginalisation and co option. Human-large carnivore relations are also influenced by the processes of negotiations between different human groups over the use and management of resources. The analysis suggests that if these processes are characterised by discontinuities and contestations, then the relationship between large carnivores and humans may get embedded in these conflicts.en_US
dc.description.abstractDenne avhandlingen undersøker de komplekse forholdene mellom mennesker og store rovdyr utfra deres stedfestede historier og sosiobiologiske prosesser. Formålet med forskningen min er å forstå hvordan disse forholdene er sammensatt av ulike aktører, og å belyse reduksjonistiske tendenser i pågående vernepraksis som skaper dikotomier som marginaliserer menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Dette gjør jeg ved å benytte meg av et teoretisk rammeverk som anerkjenner menneskelige og ikke-menneskelige aktørers agens, som muliggjør handling og påvirkning av andre aktørers handlinger. Sosiale aktører er derfor hybrider av natur og samfunn, og kan være menneskelige eller ikke-menneskelige. Feltarbeid ble i hovedsak utført i det vestlige India, og diskusjonen drar også veksler på komparative data fra andre deler av India, og Norge. Et av mine nøkkelfunn er at gjeldende vitenskapelig kunnskap om store kattedyr (large felids) i India er formet av et dualistisk ontologisk og epistemologisk rammeverk, som naturvern i India befinner seg innenfor. Innflytelsen av denne natur-samfunn-dikotomien er beviselig i det sentrale fokuset på biologien til store kattedyr i verneområder, med liten innsikt i deres forhold til mennesker, foruten sterke motsetninger. Et annet viktig funn er at begreper som ‘natur’, ‘biologisk mangfold’ og ‘naturvern’ ikke er universelt forstått av alle på samme måte. Disse begrepene springer i stedet ut av stedfestede historier om felles relasjoner mellom ulike aktører. Også rammeverket av dikotomier som setter modernitets- og vernediskurser i system er knyttet til bestemte historiske tids- og stedsreferanser. Anvendelsen av dette rammeverket er lokalt forankret innenfor en kontekst av skiftende politiske, økonomiske, sosiale og biologiske prosesser. Denne avhandlingen illustrerer hvordan disse prosessene ikke er isolerte prosesser og hvordan forhandlingene som foregår når ulike ontologiske diskurser samhandler har skiftende utfall, som inkluderer strid, marginalisering og overtakelse. Forholdet mellom mennesker og store rovdyr er også påvirket av forhandlinger mellom ulike menneskegrupper om bruk og forvaltning av ressurser. Analysen antyder at dersom disse prosessene er karakteriserte av diskontinuitet og strid, så kan forholdet mellom store rovdyr og mennesker bli forankret i disse konfliktene.en_US
dc.description.sponsorshipNINA ; ATREEen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesPhD thesis;2013:44
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleIntimate beasts : exploring relationships between humans and large carnivores in western Indiaen_US
dc.title.alternativeFortrolige beist : en undersøkelse av forholdene mellom mennesker og store rovdyr i det vestlige Indiaen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal