Show simple item record

dc.contributor.authorEid, Tron
dc.date.accessioned2020-03-11T14:19:40Z
dc.date.available2020-03-11T14:19:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1503-9439
dc.identifier.issn2535-2806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2646448
dc.descriptionSerien het tidligere INA fagrapporten_US
dc.description.abstractRapporten diskuterer muligheter og problemstillinger knyttet utvikling og bruk av framtidas prognoseverktøy i Norge. Endringer i problemstillinger fra et ensidig fokus på virkesproduskjon til en situasjon der mange produkter må vurderes, tekniske nyvinninger knyttet til datamaskiner og datainnsamling, og større krav til effektivitet i beslutningsprosessen er bagrunnen for denne gjennomgangen. På et teoretisk grunnlag diskuteres føst prinsipper relatert til planleggingsprosessen, og hvilke muligheter og begrensninger dette gir i forhold til framtidig utvikling av prognoseverktøy. Viktig her er avveiningene som må gjøres mellom detaljeringsgrad og realisme på den ene siden, og enkelhet og brukervennlighet på en andre. Deretter gis en generell beskrivelse av prognoseverktøyet og elementene som inngår i dette. Det blir også gitt en oversikt og en vurdering av dagens verktøy. I lys av dette diskuteres aktuelle problemstillinger og potentiell bruk av verktøy for ulike formål. Det er her fokusert på praktisk bruk og faktiske brukere. Selv om datainnsamlingen for bruk i prognoseverktøy allerede i dag er ressurskrevende, vil framtidens prognoseverktøy kreve informasjon også om enkelttrær, i tillegg til informasjon for bestandet og om voksestedet. Skogsimulatoren er kjernen i prognoseverktøyet. Oppbyggingen av denne legger premissene for hvilke problemstillinger som kan tas opp; det vil si hvilke oppløsningsnivåer, produkter, planleggingsnivåer og planleggingshorisonter en kan forholde seg til. I rapporten beskrives først T – en skogsimulator basert på modeller for enkelttrær som nå foreligger i en første versjon. Deretter tar en opp målsettinger, metodikk og mulige datagrunnlag knyttet til en videreutvikling av denne simulatoren relatert til følgende områder; biologiske basismodeller for vekst, rekruttering og naturlig avgang, modeller for sammenhenger mellom virkeskvalitet og skogbehandling, modeller for ikke-tømmerprodukter og økonomisk modellgrunnlag inkludert bruttoverdiberegninger. Tilslutt i rapporten diskuteres den infrastrukturen som må bygges opp rundt skogsimulatoren (konvertering av data fra databaser til bruk i prognoser, GIS-verktøy, beslutningsmodul med optimeringsrutiner, brukergrensesnitt og resultatrapportering) for at prognoseverktøyet skal kunne fungere som et helhetlig system for beslutningstøtte i praktisk skogforvaltning.en_US
dc.description.abstractThis report reviews possibilities and problems related to use and development of future forestry scenario models in Norway. The framework for the review is changes from previous focus on timber production to the present multifunctional aspects of forest production, technical achievements related computer hardware/software and forest inventories, and increasing requirements for an efficient planning process. Firstly, several theoretical aspects related to the planning process are discussed with focus on possibilities and limitations that this impose on the development of forestry scenario models. The balance between details and realism on one side and user friendliness and simpleness on the other are important issues in this context. A general description of scenario models and their elements are also given, including a review of the existing Norwegian scenario models, and, with focus on practical users and applications, a discussion on what kind of problems they potentially can be applied for. Although the data collection related to the use of scenario models also today is demanding, it is expected that future applications will require also information on individual trees, in addition to information on the stand and the site. The forest simulator constitutes the core of a scenario model. The content of the simulator facilitates which problems that can be approached with the model, i.e. the degree of details, which products, the planning level and the planning horizon. Firstly, T – a new forest simulator based on models for individual trees is described. Then, goals, methods and potential data sources related to a future development of this simulator are discussed for the following topics; basic biological models for growth, recruitment and mortality, models describing relationships between different timber properties and silvicultural treatments, models describing non-timber products and economic models including procedures for determining gross timber values. Finally, the report discusses the necessary infrastructure for supporting the simulator (i.e. conversion of data from different data bases to readable formats, GIS-tool, decisions-module including optimization routines, user interface and report generator) that has to be provided to make the scenario model function as a system that can be applied for decision-support in practical forest management.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.relation.ispartofseriesMINA fagrapport;10
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUtvikling og bruk av prognoseverktøy for beslutningsstøtte i skogforvaltningen_US
dc.typeReporten_US
dc.source.pagenumber61en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • MINA fagrapport (MINA) [72]
    Rapporter skrevet av ansatte ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Reports written by the staff at Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal