Show simple item record

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.advisorRaanaas, Ruth Kjærsti
dc.contributor.authorGranerud, Marianne Reinskou
dc.coverage.spatialNorway, Akershus, Askeren_US
dc.date.accessioned2020-02-18T08:52:21Z
dc.date.available2020-02-18T08:52:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2642153
dc.description.abstract«Folkehelse» er i alt vi gjør, også i arbeidslivet, og arbeidsgivere har en unik mulighet til å fremme helse og trivsel og til å forebygge psykisk og somatisk sykdom for sine medarbeidere. Denne studien er bygget på en forforståelse av at nærværet styrkes i organisasjoner der de ansatte opplever mestring og hvor lederne bedriver mestringsorientert ledelse, og at dette påvirker sykefraværet positivt. Denne forforståelsen er bygget på forskning, teori og på egne erfaringer. En arbeidssituasjon kan ha positive helseeffekter for medarbeiderne når de blant annet gis muligheter for personlig vekst og utvikling, identitetsdannelse og sosialt samspill. Det er derfor viktig med kunnskap om hvilke spesifikke faktorer i en arbeidssituasjons som potensielt kan forbedre medarbeidernes helse og velvære – disse faktorene er nærværsfaktorer. Det å styrke nærværsfaktorene på en arbeidsplass er oppgaver man kan gjøre uavhengig av hvilke tiltak som er gjort for å forebygge sykefravær, og å styrke nærværsfaktorene henger tett sammen med psykososialt arbeidsmiljø. Asker kommune innførte en ny medarbeiderundersøkelse i 2016, hvor mestring og mestringsorientert ledelse er i fokus. Spørsmålet er om dette har styrket nærværsfaktorene for de ansatte, og problemstillingen lyder «Hvordan oppfatter ledere som scorer høyest på mestringsorientert ledelse at innføring av 10-faktor har hatt betydning for deres ledelse, medarbeidernes nærvær og sykefravær?». Studien baserer seg på semistrukturerte intervjuer med fire virksomhetsledere, resultatene fra 10-faktor medarbeiderundersøkelsen samt sykefraværstall de siste fem årene. Resultatene fra studien viser at man ikke kan trekke konklusjoner som gjelder sammenheng mellom kommunale lederes utøvelse av mestringsorientert ledelse og innføringen av 10-faktor medarbeiderundersøkelsen på et generelt grunnlag. Samtidig er funnene interessante siden det er en sterk sammenheng mellom mestringsorientert ledelse og de ansattes nærvær på jobben, og informantenes lederfilosofi og innstilling til egen rolle er av avgjørende betydning. Denne studien har imidlertid flere begrensninger, og mer forskning på området kan være nødvendig.en_US
dc.description.abstract«Public health» is in everything we do, including at the workplace. Employers have a unique opportunity to promote health and well-being and to prevent mental and somatic illness for their employees. This study is based on an understanding that attendance is strengthened in organizations where employees experience mastering their work and where managers conduct mastery-oriented management, and that this positively affects sick leave. This understanding is based on research, theory and personal experience. A work situation can have positive health effects for employees when, among other things, they are given opportunities for personal growth and development, identity formation and social interaction. It is therefore important to know which specific factors in a work situation can potentially improve employees' health and well-being – these factors are attendance factors. To strengthen attendance factors in a workplace are tasks that can be done regardless of the measures taken to prevent sick leave, and the factors are closely linked to psychosocial work environment. Asker municipality introduced a new employee survey in 2016, focusing on mastery and mastery-oriented management. The question is whether this has strengthened the attendance factors for employees, and the question reads «How do managers who score highest on mastery-oriented management perceive that the introduction of 10-factor has had an impact on their management, the employees' presence and sick leave?». The study is based on semi-structured interviews with four executives, the results of the 10-factor employee survey and on sick leave statistics from the past five years.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectMedarbeiderundersøkelseren_US
dc.subjectTrivselen_US
dc.subjectPublic healthen_US
dc.titleMestringsorientert ledelse som nærværsfaktoren_US
dc.title.alternativeMastery-oriented management as attendance factoren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber86en_US
dc.description.localcodeM-FOLen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal