Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSteinsholt, Håvard
dc.contributor.authorVik, Rasmus Tømmerås
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-09-06T11:38:31Z
dc.date.available2019-09-06T11:38:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612945
dc.description.abstractBoligpresset i de store og mellomstore norske byene har de siste årene vært økende. Transformasjon av tomter i villaområder er en løsning på å få dekket dette behovet for nye boliger. Denne masteroppgaven undersøker hvilke vurderinger og analyser som bør gjøres, utfordringer som kan oppstå, samt styrkeforhold og samarbeid mellom parter i forhandlingssituasjoner tilknyttet oppkjøp av slike tomtearealer. Oppgavens problemstilling og tre forskningsspørsmål er utarbeidet for å utrede denne tematikken. For å sikre et godt teoretisk grunnlag for oppgaven ble det gjennomført en litteraturstudie. Det teoretiske rammeverket inneholder to deler, der den første delen belyser hva som inngår i fagområdet eiendomsutvikling, og den andre delen tar for seg forhandlingsteori og -strategier. Hvor hver av delene har til hensikt å skape en kontekst og gi grunnlag for forskningsspørsmålene. Forskningsopplegget i oppgaven presenterer funnene som er gjort systematisk relatert til hvert av de tre forskningsspørsmålene. Hver del inneholder en oppsummering av de viktigste funnene i en delkonklusjon. Funnene er hovedsakelig basert på dybdeintervjuer som er blitt gjennomført med intervjuobjekter med lang fartstid innen forhandlinger innen eiendomsbransjen. Det blir her presentert en rekke forskjellige prosjekter av forskjellig art, som alle innebærer forhandlinger. Målet var at de forskjellige prosjektene sammen skulle belyse forskjellige forhandlingssituasjoner som kan oppstå i sammenheng med oppkjøp av større tomtearealer. Gjennom intervjuer av nøkkelpersoner i de forskjellige prosjektene, ble det innhentet erfaringer fra forhandlinger. Funnene som ble gjort viser flere interessante erfaringer og meninger rundt temaet forhandlinger. Det ble blant annet lagt vekt på viktigheten av forberedelsene i forkant av slike forhandlinger. Av prosjektene som blir presentert er det kun ett av disse som omhandler transformasjon i eksisterende boligområder. I intervjuet tilknyttet dette prosjektet ble det lagt stor vekt på utfordringer som kan oppstå i sammenheng med uthalersituasjoner, som innebærer at selger prøver å trenere prosessen for å få mer ut av gevinsten. Funn fra analysen viser at slike uthalersituasjoner muligens kan forebygges ved å bruke andre fremgangsmåter enn det som ble gjort i dette prosjektet. Det kom dog på plass en avtale også i disse forhandlingene, men prosessen kunne blitt kortere og mindre kostbar dersom utvikler hadde lagt opp forhandlingene annerledes. Avslutningsvis presenteres en konklusjon på bakgrunn av oppgavens innhold, med utgangspunkt i teori og empiri. Funnene fra masteroppgaven indikerer at gode forhandlingsstrategier kjennetegnes ved att det er gjort grundige forberedelser i forkant av forhandlingene, at man har en strategi for å forebygge utfordringer som kan oppstå, samt at avtalen gagner flere og kommer som et resultat av samarbeid mellom partene. For å oppnå vellykkede forhandlinger er det viktig med godt forarbeid og relevante analyser for å etablere en ramme/aspirasjonspunkter, og det kreves god kompetanse om forhandlinger for å kunne forutse og håndtere potensielle utfordringer. Et godt resultat vurderes å være en avtale der alle parter har fått med sine hovedinteresser, samt at den gagner alle involverte parter. En god del av forhandlingsstrategiene og analysene som ble angitt i teorien, gikk også igjen i funnene som ble gjort i forbindelse med intervjuene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectForhandlingernb_NO
dc.subjectTomteakkvisisjonnb_NO
dc.subjectForhandlingsstrateginb_NO
dc.subjectIntegrasjonsforhandlingernb_NO
dc.subjectEiendomsutviklingnb_NO
dc.subjectTransformasjonnb_NO
dc.titleForhandlinger ved tomteakkvisisjon i eksisterende boligområder med hensikt å drive tyngre transformasjonnb_NO
dc.title.alternativeNegotiations : land acqusition in existing residential areal with intent of heavier transformationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal