Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWorren, Nicolay Andre Melsæter
dc.contributor.authorGrønvold, Celine
dc.contributor.authorKarlsen, Andrea Helene Lileng
dc.date.accessioned2019-06-25T12:07:51Z
dc.date.available2019-06-25T12:07:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2602143
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er organisering av virksomheter. De fleste selskaper vil fra tid til annen møte på organisatoriske utfordringer, og dette gjelder kanskje spesielt for selskaper i vekst. Når et selskap vokser og det ansettes flere medarbeidere, vil det på et tidspunkt bli nødvendig for bedriften å ta beslutninger knyttet til fremtidig organisering. Det kan være vanskelig å ta hensiktsmessige organisatoriske beslutninger fordi det tar tid og fordi bedriften ofte ikke har tilstrekkelig oversikt over dagens organisering. Det viser seg at ledere ofte ikke er klar over hvordan de ansatte samarbeider og er avhengige av hverandre i arbeidsprosesser, og derfor blir ikke dette tatt hensyn til i organisatoriske beslutninger. Av denne grunn er det behov for å undersøke hvordan gode analyser av bedrifter kan komme til nytte i arbeid med organisering av selskaper, og spesielt selskaper i vekst. Dette har ledet frem til oppgavens problemstilling: Hvordan kan kartlegging av avhengigheter bidra til å identifisere muligheter for bedre organisering av vekstselskaper? I oppgaven er det benyttet en kvalitativ og kvantitativ teoridrevet casestudie for å finne svar på problemstillingen. Oppgaven baserer seg på et samarbeid med vekstselskapet Pretec AS. I samarbeid med ansatte i Pretec er det gjennomført både dybdeintervju, spørreundersøkelse og en gruppediskusjon for å kaste lys over oppgavens problemstilling. Kartleggingen av avhengigheter har blitt gjennomført ved hjelp av Re:Config, et analyseverktøy som er brukt til innsamling og analyse av oppgavens datamateriale. Resultatet av oppgavens forskning viser at vekstselskapet Pretec opplever organisatoriske utfordringer knyttet til blant annet oppskalering av bedriften, økt kompleksitet og koordinering av ansatte. Disse faktorene, i tillegg til at vekstselskaper ofte er under tidspress og må ta beslutninger raskere enn selskaper som ikke vokser, er med på å gjøre det vanskelig å ta beslutninger om fremtidig organisering. Resultatene viser videre at en kartlegging av avhengigheter kan bidra til å synliggjøre organisatoriske utfordringer, og gi en god beskrivelse av hvordan organiseringen faktisk fungerer i praksis. På denne måten kan en kartlegging av avhengigheter identifisere muligheter for bedre organisering av et vekstselskap i fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is the design of organizations. Most companies will face organizational challenges from time to time, and this may be more significant for fast growing firms. As a company grows and its workforce expands, the company will have to make decisions about future organizational design. It may be difficult to make appropriate decisions regarding organizational design. A reason for this is that the process is often time consuming and because the company often lacks sufficient overview of the current organization. It turns out that managers are often not aware of how employees work together and are interdependent in work processes, and therefore this is not taken into account in organizational decisions. Thus, it was interesting to see how a company, and especially a fast growing firm, could benefit from a thorough analysis of the company, regarding future decisions about organizational design. Based on this, the main approach in this master thesis is to answer: How can one identify opportunities for improvements in fast growing firms by mapping interdependencies? A qualitative and quantitative theory-driven case study has been used to find answers to this question. The thesis is based on a collaboration with a fast growing firm named Pretec AS. Employees in Pretec have been involved in both interviews, a survey and a group discussion in order to find answers to the question above. In the mapping of interdependencies, a software tool named Re:Config was used to collect and analyze data. The results of the research show that the fast growing firm Pretec are experiencing organizational challenges related to the upscaling of the company, increased complexity and coordination of employees. These factors, in addition to the fact that fast growing firms often experience time pressure and need to make decisions faster than non-growing companies, make decisions about future organizational design challenging. The results also indicate that a mapping of interdependencies can highlight organizational challenges and give a good description of how the organizational design functions within the workplace. In this way, one can identify opportunities for improvements in fast growing firms by mapping interdependencies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOrganisasjonsdesignnb_NO
dc.titleOrganisering av virksomheter : hvordan kan kartlegging av avhengigheter identifisere muligheter for bedre organisering av vekstselskaper? : en casestudie i samarbeid med Pretec ASnb_NO
dc.title.alternativeThe design of organizations : how can one identify opportunities for improvements in fast growing firms by mapping interdependencies? : a case study in collaboration with Pretec ASnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber121nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal