Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRobertson, Lucy
dc.contributor.advisorSkancke, Ellen
dc.contributor.advisorTysnes, Kristoffer Rellingen
dc.contributor.authorLysgård, Lillian
dc.contributor.authorLorentzen, Karoline Kiran
dc.date.accessioned2019-06-07T08:41:46Z
dc.date.available2019-06-07T08:41:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600291
dc.description.abstractAvføringsprøver (n=150) ble samlet inn fra 38 sledehunder av typen Alaska husky fra fire ulike kenneler i Østlandsområdet over en firemånedersperiode. Hovedformålet var å kartlegge om Giardia duodenalis utgjør et problem hos unge sledehunder før de deltar i første løp sammenlignet med eldre hunder. Målet var å se på parasittforekomst og å avdekke en potensiell sammenheng mellom Giardia–smitte, alder, kliniske symptomer, vektendring, diaré og prestasjon. Helsestatus ble belyst ved hjel av klinisk undersøkelse, holdvurdering, veiing og fecescoring. Prestasjon ble vurdert ut fra kenneleiernes ukentlige treningslogging. Giardia–smitte ble vurdert ved å analysere månedlige avføringsprøver med fluorescensmikroskopi (IFAT). Studien avdekket en høy kumulativ prevalens (86,8%) av G. duodenalis, noe som underbygger tidligere forskning på Giardia hos norske sledehunder. Ingen statistisk signifikant sammenheng mellom infeksjon og undersøkte parametre ble avdekket. Datagrunnlaget var lite, og ytterligere undersøkelser med et større studieutvalg er nødvendig for mer pålitelige resultater. Giardia–infeksjon er utfordrende å forhindre grunnet dens intermitterende utskillelse, miljøresistens, miljøkrav tilpasset norske forhold (kulde og fukt), direkte og indirekte smittevei, og asymptomatiske bærere. Resmitte er trolig et av hovedproblemene. Den høye prevalensen og få kliniske symptomer på sykdom indikerer at fokuset bør ligge på forebygging med behandling kun av diagnostiserte individer som viser kliniske sykdomstegn.nb_NO
dc.description.abstractFaecal samples (N=150) were collected from 35 Alaskan husky sled dogs from four different kennels in southeastern Norway over a 4–month period. The main aim of the study was to determine whether the endoparasite Giardia duodenalis is a problem for young sled dogs before they participate in their first race, compared to that of adult dogs. The goal was to look at parasite occurrence and to explore potential relationships between Giardia infection, age, clinical symptoms, weight change, diarrhoea and performance. Health status was evaluated by clinical examination, assessment of body condition score, weighing, and faeces scoring. Performance was assessed from the kennel's weekly training log. Giardia infection was assessed by analysing monthly stool samples with immunofluorescence microscopy (IFAT). A high cumulative prevalence (86,8 %) of the G. duodenalis was detected, which supports previous research on Giardia in Norwegian sled dogs. No statistical significant association between infection and the other parameters examined was identified. The database was small, and further investigations with a larger study population are necessary to achieve more trustworthy results. Infection with G. duodenalis is challenging to prevent, due to its intermittent excretion, environmental resistance, favourable conditions for the parasite in Norway (cold and wet environment), direct and indirect paths of infection, and asymptomatic carriers. Repeated infections are probably one of the main problems. The high prevalence with few clinical Fordypningsoppgave Giardia.doc symptoms suggest that focus should be on prevention, with treatment only of diagnosed individuals showing clinical signs of disease.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUndersøkelse av forekomst og påvirkning av Giardia duodenalis hos yngre sledehunder utenfor løpssesongnb_NO
dc.title.alternativeInvestigations on the prevalence and effects of Giardia duodenalis in younger sled dogs outside the racing seasonnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO
dc.description.localcodeVETnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal