Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordahl, Berit Irene
dc.contributor.advisorGrange, Kristina
dc.contributor.advisorMovik, Synne
dc.contributor.authorKnudtzon, Lillin Cathrine
dc.date.accessioned2019-03-05T08:49:27Z
dc.date.available2019-03-05T08:49:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-575-1548-5
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588673
dc.description.abstractAvhandlingen handler om utfordringer og potensialer knyttet til involvering av sivilsamfunnet i reguleringsplanprosesser – det mange tenker på som ‘medvirkning’. Normativ planteori har lenge vektlagt at fysisk planlegging bør forankres hos dem som blir berørte av endringene, men idealer og realiteter kan sprike – idealer må ofte vike. Fysisk planlegging skjer i et spenningsfelt hvor mange hensyn skal ivaretas, og hvor eiendomsutviklere, kommunal planadministrasjon, sektormyndigheter og politikere er hovedaktører. Avhandlingen spør hvordan vi kan forstå sivilsamfunnets rolle og bidrag i reguleringsplanlegging: Hvilke muligheter gis innbyggerne til å ha en stemme i disse prosessene, og i hvilken grad blir de hørt? Hvorfor er deres rolle viktig? Avhandlingen bruker og utvikler tre teoretiske fundament for å belyse disse spørsmålene; diskursperspektiver, demokratiteori og godeteori. Målet er å bidra til en bedre faglig samtale om hvorfor og hvordan sivilsamfunnet bør gis tilstrekkelig plass i arealbeslutninger. Hvilke perspektiver og begreper vi bruker blir derfor viktig. Fordi ‘medvirkning’ er et begrep som forstås ulikt av aktørene på feltet, blir det ikke brukt i avhandlingen. I stedet brukes involvering av og innflytelse for sivilsamfunnet (naboer, organisasjoner, lokalsamfunn), hvor ‘involvering’ kan favne fra annonsering til samarbeid mens ‘innflytelse’ innebærer gjennomslag for argumenter eller ståsted. Avhandlingen tar utgangspunkt i at foreliggende empirisk forskning viser at det er gode rutiner for informering av sivilsamfunnet i planprosesser, men at de i liten grad har innflytelse. Dette bildet bekreftes av de empiriske studiene som ligger til grunn for avhandlingen. Avhandlingen utforsker og utdyper forholdet mellom planlegging, diskurser, demokratiteori og demokratisk legitimitet. Analyser av hvilke diskurser som blir toneangivende i reelle planprosesser gir en dypere forståelse av hvorfor noen argumenter vinner frem mens stemmer fra sivilsamfunnet ikke får gjennomslag. Planlegging skal være demokratisk, men vi kan ha ulike bilder av hva det innebærer i praksis. Innen demokratiteori er det en iøynefallende motsats mellom to demokratitradisjoner i synet på sivilsamfunnets rolle i demokratiske beslutninger; som velgere eller som medborgere som søker etter allmennviljen. I kjølvannet av disse eksisterer i dag flere ulike demokratiperspektiver side om side blant aktørene på feltet. Avhandlingen knytter de ulike demokratiteoriene til norsk planlovverk, og diskutere hva disse innebærer for involvering og innflytelse for sivilsamfunnet. Dette gir grunnlag for å synliggjøre planprosessers politiske natur, tematisere ulike virkelighetsforståelser og diskutere i hvilken utstrekning faktiske planprosesser er demokratisk legitime. Avhandlingen belyser også hvordan sivilsamfunnet har mobilisert og hvordan deres innspill er møtt og ivaretatt. Gjennom de empiriske analysene ble det stadig klarere at feltet mangler begreper og en typologi som kan synliggjøre hvilke fysiske og arealbruksmessige kvaliteter som sivilsamfunnet står i en særstilling til å bringe inn i planprosessene (dvs. resultatet). Avhandlingen tar utgangspunkt i økonomisk godeteori og videreutvikler en kvalitetstypologi som kan brukes til analyser av arealbruksvurderinger og –beslutninger. Typologien blir brukt på et empirisk materiale for å synliggjøre hvilke kvaliteter som kan genereres og hvilke som trues av eiendomsutvikling. Sivilsamfunnets bidrag til resultatet i planprosesser dokumenteres gjennom en analyse av ulike typer kvaliteter som genereres i private utbyggingsinitiativ, der sivilsamfunnet står i en særstilling til å dra fokus mot felleskapets interesser dvs. de 'kollektive kvaliteter'. Avhandlingen viser hvordan ulike demokratiforståelser, diskursperspektiver og kvalitetstypologien er begrepsmessige byggesteiner og verktøy som kan trekkes på i analyser av feltet innbyggerinvolvering og –innflytelse i reguleringsplanlegging.nb_NO
dc.description.abstractThis dissertation is about challenges and potentials associated with involvement of civil society (neighbors, organizations, communities) in detailed planning processes – public participation. Normative planning theory has long emphasized that those affected by changes should have impact in planning, but ideals and realities may differ. Physical planning takes place in a contested field where multiple considerations are to be taken, and where property developers, public planners, sectoral authorities and politicians are the main players. The dissertation asks how we can understand civil society's role and contribution in regulatory planning: What opportunities are citizens given to voice their views in these processes and to what extent are they heard? Why is their role important? The dissertation draws on and develops three theoretical strands to illuminate these questions; discourse theory, democratic theory and goods theory. The thesis explicitly addresses challenges in the Norwegian professional language of public participation and aims at providing more precise concepts and terms concerning why and how civil society should be given adequate leverage in land-use decisions. Attention is given to the difference between 'involvement' of civil society (ranging from merely being informed to collaborative engagement) and 'influence' implying impact on considerations or results. Current empirical research indicates that there are thoroughly institutionalized practices for informing civil society in Norwegian planning processes, but that they are seldom actively involved and have little influence. This picture is confirmed by the empirical studies that form the basis of the dissertation. The thesis explores and elaborates the relationship between planning, discourses, democratic theory and democratic legitimacy. Analyzing the discourses that emerge in particular planning processes can deepen the understanding of why certain arguments prevail while civil society voices are not accommodated. Planning should be democratic, but we may differ on what that implies in practice. Within democratic theory there is a noticeable opposition between two traditions concerning civil society's role in democratic decisions; as voters or as citizens seeking the general will. Today several different democratic perspectives derived from these exist side by side. The Norwegian planning legislation is analyzed related to different democratic theories, and what these theories imply for the role of civil society is discussed. This makes visible the political nature of planning processes, sheds light on the existence of different actors’ perceptions of reality, and provides a starting point for discussing to what extent planning processes are democratically legitimate. The thesis also shed light on how civil society has mobilized and how their inputs were met. Through empirical analysis, it became increasingly clear that the field is in need of concepts and a typology that can reveal the land-use qualities that civil society is in a unique position to bring into the planning processes. The thesis draws on economic goods theory to develop a typology of qualities that can be used to analyze land-use assessments and decisions. The typology has been used to analyze empirical material to identify what qualities can be generated, and what qualities are threatened, through property development processes. The question of civil society's contribution to the outcome of planning processes is addressed through an analysis of different types of qualities generated by private development projects. Civil society is in a special position to direct focus to the interests of the community – the 'public qualities'. The dissertation demonstrates how various theories of democracy, discourse analysis and a typology of qualities are conceptual building blocks and tools that can be drawn on in research and analyzes of public participation and influence in detailed planning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2018:81
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPlanleggingnb_NO
dc.subjectDemokratiteorinb_NO
dc.subjectDemokratisk legitimitetnb_NO
dc.subjectKvalitetstypologinb_NO
dc.subjectKollektive godernb_NO
dc.subjectDiskursanalysenb_NO
dc.subjectPublic goodsnb_NO
dc.subjectDemocratic legitimacynb_NO
dc.titleKan vi snakke om medvirkning? : sivilsamfunnets innflytelse og bidrag i reguleringsprosessernb_NO
dc.title.alternativeCan we speak of public paricipation? : civil society's influence and contributions in detailed planningnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal