Show simple item record

dc.contributor.advisorAlmås, Åsgeir R.
dc.contributor.advisorJoner, Erik
dc.contributor.advisorCourtis, Claire
dc.contributor.authorDale, Ann-Katrin
dc.date.accessioned2018-11-08T11:43:23Z
dc.date.available2018-11-08T11:43:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571588
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg problemstillinger knyttet til analyse av mikroplast i prøver med høyt innhold av organisk materiale. Bioresten fra storskala biogassanlegg benyttes til produksjon av biogjødsel. Biogjødsel er næringsrik gjødsel, ettertraktet i jordbruksnæringen. En andel av plastmaterialer ført inn i biogassanleggene, ender opp i biogjødselen som mikroplast. Det er derfor behov for kvalitativ og kvantitativ bestemmelse av plastmaterialer i biogjødselen. Målet for studiet var å prøve ut metoder for kvalitativ og kvantitativ analyse av mikroplast i organisk avfall. I studiet ble tre metoder for prøveopparbeidelse til analyse av mikroplast gjennom kjemisk fordøying, sammenliknet. Metodene som ble testet var: I) Oppløsning av organisk materiale i en løsning av NaOH:CO(NH2)2:CH4N2S, etterfulgt av våt oksidasjon med 33% H2O2. II) II) Oppløsning av organisk materiale i en løsning av 10M NaOH, etterfulgt av våt oksidasjon med 33% H2O2. III) III) Våt oksidasjon med 33% H2O2 tilsatt Fe(II)-katalysator. Et batchforsøkt ble benyttet for å studere hvordan ulike trinn i ved biogassproduksjonsanleggene påvirker plastmaterialene ført inn i anlegget, som en del av biomassen. Plastmaterialet fra matavfallsposen benyttet til innhenting av matavfall i Oslo-området, ble tilsatt til en biomasse av syntetisk matavfall. Plasten ble så undersøkt for endringer av fysisk struktur og kjemisk signatur, etter å ha gjennomgått behandlinger tilsvarende biomasseproduksjonsprosessen ved ett storskala biogassanlegg. Analysen av mikroplast ble utført ved skanning-elektronmikroskop (SEM) og simultan termisk analyse med fouriertransformert infrarød spektroskopi (STA/FTIR). I tillegg til batchforsøket ble mikroplast analysert i prøver av fast og flytende biogjødsel, fra Lindum og Romerike biogassanlegg. Studiet har vist at det er mulig å bestemme hvilke plastmaterialer som er tilstede i en prøve av substrat, biorest eller biogjødsel etter kjemisk fordøying, ved bruk av analyseprinsippet STA/FTIR. Metoden for kjemisk fordøying testet i dette studiet, viste seg egnet for å oppkonsentrere plastmaterialene fra en kompleks prøvematriks. Videre utvikling av metode for kjemisk fordøying, vil være nødvendig for å utarbeide en standardisert prosedyre for analyse av mikroplast i komplekse prøvematrikser, som biogjødsel. Studiet viser også at det er behov for et komplett FTIR-biblioteker, for å kunne presist identifisere og deretter kvantifisere mengden plastmateriale i prøvematerialet.nb_NO
dc.description.abstractThis master's thesis addresses issues related to micro-plastic analysis in samples with high content of organic matter. The digestate from large-scale biogas plants is used to produce bio fertilizer. The bio fertilizer is a nutritious fertilizer sought after in the agricultural industry. A portion of plastic materials introduced into the biogas plants ends up in the bio fertilizer part as micro-plastic. There is therefore a need for qualitative and quantitative determination of plastics in the bio fertilizer. The aim of the study was to test methods for qualitative and quantitative analysis of microplate in organic waste. In the study, three methods of sampling preparation for microplastic analysis through chemical digestion were compared. The methods tested were: I) Resolution of organic material in a solution of NaOH:CO(NH2)2:CH4N2S, followed by wet oxidation with 33% H2O2. II) II) II) Resolution of organic material in a solution of 10M NaOH, followed by wet oxidation with 33% H2O2. III) III) III) Wet oxidation with 33% H2O2 added Fe(II)catalyst. A batch experiments was used to study how different stages of biogas production plants affect the plastic materials introduced into the plant as part of the biomass. The plastic material from the food waste bag used for the collection of food waste in the Oslo area was added to a biomass of synthetic food waste. The plaster was then examined for changes in physical structure and chemical signature after having undergone treatments similar to the biomass production process of a large-scale biogas plant. The microplastic analysis was performed by scanning electron microscope (SEM) and simultaneous thermal analysis with Fourier transformed infrared spectroscopy (STA / FTIR). In addition to the batch test, microplastic was analyzed in samples of solid and liquid biogas, from Lindum and Romerike biogas plants. The study has shown that it is possible to determine which plastics materials are present in a sample of substrate, digestate or biogas after chemical digestion, using the STA / FTIR analysis principle. The method of chemical digestion tested in this study proved suitable for concentrating the plastic materials from the complex sample matrix. Further development of chemical digestion method will be necessary to develop a standardized procedure for microplastic analysis in complex sample matrices, such as biogas. The study also shows that there is a need for a complete FTIR library, to accurately identify and then quantify the amount of plastic material in the sample material.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleUtprøving av ny metode for kvantifisering av mikroplast i biogjødselnb_NO
dc.title.alternativeTesting of new analytical method for quantifying microplastics in biofertilizernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber138nb_NO
dc.description.localcodeM-KBnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal