Show simple item record

dc.contributor.advisorKubberød, Elin
dc.contributor.authorLillebostad, Benedicte
dc.contributor.authorRosseland, Kaia Marie
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-31T14:03:16Z
dc.date.available2018-10-31T14:03:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570433
dc.description.abstractFormålet med studien har vært å bidra til økt kunnskap om norske kvinnelige høyteknologigründere. Det finnes i dag lite forskning på feltet, og det er kun en prosent kvinnelige høyteknologigründere i Norge. Interessen for forskningsfeltet kvinner og entreprenørskap har vokst de siste ti årene, men interessen er fremdeles ikke tilstrekkelig. Majoriteten av entreprenørskapsforskningen som er utført er i stor grad på menn, og erfaringer som kvinner har gjort seg er delvis ignorert. Både i forskning og i media preges begrepet entreprenørskap av maskuline stereotypier. I denne masteroppgaven brukes David Raes(2005;2006) triadiske modell for å oppnå økt forståelse av gründerens entreprenørielle læringsprosess og gründeridentitet. Modellen har tre underdeler som omhandler: Personlig utvikling og gründeridentitet, kontekstuell læring og fremforhandlet virksomhet. Hver del har undertemaer som bygger opp under og nyanserer de ulike aspektene ved begrepet entreprenøriell læring. Her anvendes modellen for å studere gründerskap i lys av et sosialt kjønnsperspektiv. Gjennom et fenomenologisk flercasestudie av ni gründere har studien forsøkt å besvare følgende problemstilling: Hva får norske kvinnelige høyteknologigründere til å satse på entreprenørskap, og hvordan tilegner de seg entreprenøriell kompetanse i en mannsdominert bransje?nb_NO
dc.description.abstractThe purpouse of this study has been to contribute more information about female high-tech entrepreneurs to the field of research about this topic. There is little research within this field, and only one percent of all hight-tech entrepreneurs in Norway are female. The past decade, a growing interest in the researchfield of ”women and entrepreneurship” has risen, but the research itself is still not sufficient. The majority of the research of entrepreneurs that has been conducted, have mainly been carried out with a sole focus on male participants, and the experiences that female entreprenours have made, have partly been ignored. Both in the field of research and in the media, the term ”entrepreneurship” is characterized and dominated by masculine stereotypes. In this Master thesis, David Raes (2005;2006) triadic model is used to gain a better understanding of the entrepreneur´s entrepreneurial learning process, and entrepreneurial identity. The model has three sub-sections which deals with: Personal development and entrepreneurial identity, contextual learning and negotiated enterprise. Each sub-section has subtopics which underpins and nuance the various aspects of the concept of entrepreneurial learning. Here, the model is used to study entrepreneurship in light of a social gender perspective.Through a phenomenological multicast study of nine entrepreneurs, the study has attempted to answer the following question: What makes Norwegian female high-tech entrepreneurs invest in entrepreneurship and how do they acquire entrepreneurial learning in a male-dominated industry?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleNorske kvinnelige høyteknologigründere : en kvalitativ studie om deres entreprenørielle reise i en mannsdominert bransjenb_NO
dc.title.alternativeNorwegian female high technology entrepreneurs : a qualitative study of their entrepreneurial journey in a male-dominated industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal