Show simple item record

dc.contributor.advisorRørstad, Per Kristian
dc.contributor.advisorL'Abée-Lund, Jan Henning
dc.contributor.authorMolkersrød, Kristine
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-31T13:48:49Z
dc.date.available2018-10-31T13:48:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570427
dc.description.abstractDet finnes mange små vannkraftverk i Norge, og driften av disse kan være ujevn og innebære start-stopp av kraftverket. Stans ved kraftverkene kan resultere i rask endring av vannføring og vannstand i vassdraget og dette kan medføre negative konsekvenser for miljøet. Fysiske konsekvenser som tørrlegging av elvebunn, endring i hyporeisk sone, vanntemperatur, isforhold og bunnforhold resulterer i økologiske konsekvenser for organismene som lever i og rundt vassdrag. På grunn av miljøkonsekvensene er det for mange av kraftverkene satt vilkår i konsesjonen om at typisk start-stopp kjøring ikke skal forekomme. For å kartlegge stansårsakene er data hentet inn ved bruk av spørreundersøkelse. Konsesjonærene for 256 små vannkraftverk ble invitert til å være med på undersøkelsen. Disse har tidligere vært gjenstand for kartlegging av start-stopp. Totalt hadde spørreundersøkelsen 59 respondenter. I spørreundersøkelsen er årsakene til stans delt inn i seks hovedkategorier, og noen var delt videre inn i underkategorier. Produksjonsdata om de 256 kraftverkene ble hentet fra Statnett SF, og er benyttet i tillegg til dataene fra spørreundersøkelsen. Resultatet av kartleggingen viste at hovedårsakene til stans i kraftverkene er «Vannføring», «Kraftlinjeproblemer» og «Driftstekniske årsaker». Størrelsen på selskapenes anleggsportefølje, om det er en eller flere som er involvert i driften/styringen, og tilsynet av kraftverket og alderen på kraftverket virket ikke å ha noen påvirkning på antall stans.nb_NO
dc.description.abstractThere are a numerous number of small scale hydro power plants in Norway, and operating these hydropower plants may result in stops and starts. Stops in operation can lead to rapid and frequent changes in water discharge and water level, which in turn can lead to negative consequences for the environment. Physical impacts like periodic dewatering, change in hyporheic zone, change in water temperature, unstable ice conditions and change in substrate conditions impact further the biological life in and around the watercourses. To reduce the environmental consequences many of the hydropower plants have licence conditions restricting them from practising typical start-stop operation. To research the causes of stops in the operation of the hydropower plants, a questionnaire has been used to collect data. The licence holders of 256 small hydropower plants were invited to participate in the survey. The same 256 hydropower plants have earlier been subject to a study regarding start-stop practice in small hydropower plants. There was a total of 59 respondents to the questionnaire. The stops could be registered in six main categories in the questionnaire, and some of the categories were further divided into sub categories. Data regarding production in the hydropower plants were collected from Statnett SF and analysed in addition to the data collected from the questionnaire. The results showed that the main causes of stops in the operation of the hydropower plants in this study were “Water discharge”, “Faults on power lines” and “Operational technical causes”. The number of hydropower stations the companies were responsible for, how many people involved in the operation and supervision of the hydropower plants and the age of the plants did not seem to affect the number of stops.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVannkraftnb_NO
dc.subjectMiljøkonsekvensernb_NO
dc.titleStans i små norske vannkraftverk : en undersøkelse av årsaker til stans og mulige miljøpåvirkninger av effektkjøring/start-stoppnb_NO
dc.title.alternativeStops in small Norwegian hydropower plants : a study of causes and environmental impacts of hydropeaking/start-stopnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal