Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorSteien, Ole Martin
dc.contributor.authorBragstad, Siri Margrete
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-30T12:33:52Z
dc.date.available2018-10-30T12:33:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570147
dc.description.abstractBakgrunn: Endringstakten globalt, nasjonalt og lokalt øker stadig. Universiteter og høyskoler tilskrives en stadig viktigere rolle i å forutse, møte og påvirke de store utfordringene knyttet til blant annet demografi, økonomi og klima, både globalt og nasjonalt. Mange, deriblant politikere, hevder universiteter og høyskoler må bli mer "entreprenørielle" med mer samspill og samarbeid med næringslivet lokalt og nasjonalt. Slik det heter i strukturreformen; "Forskning og høyere utdanning av høy kvalitet er avgjørende for å sikre fremtidens arbeidsplasser og for å fremme omstilling og verdiskapning i norsk økonomi". Meld. St. 18 (2014-2015) Globale trender og den økende satsingen på kunnskap og forskning i innovasjonspolitikken har videre bidratt til at universiteter i dag kan anses som mer proaktive, mindre avhengig av statlig grunnstøtte og at kommersialisering av forskning er et av norske universiteter og høyskoler sine ansvarsområder. Sett ut i fra universitetene er det opp til hvert enkelt å legge til rette for kunnskapsspredning og kommersialisering av forskningsresultater i tråd med hva blant annet beslutningstakere og samfunnet for øvrig etterspør. Formål og metode Formålet med studien har vært å gå i dybden for å utforske drivere som gjør at forsknings- og utdanningsinstitusjoner legger til rette for kommersialisering av forskning og kunnskapsoverføring med og til samfunns- og næringsliv. På bakgrunn av en litteraturgjennomgang og motivasjon for å forstå eget universitet og deres suksesshistorier er det gjennomført en eksplorerende casestudie med intervjuer utvalgte nøkkelpersoner på NMBU. Caset er NMBUs strukturelle og kulturelle elementer ved kommersialisering av forskning og kunnskapsoverføring fra forskning til samfunns- og næringsliv. For å forstå motivasjonen og driverne bak dette ble institusjonsteori og Clark(1998)s teori om konseptet bak det Entreprenørielle Universitet benyttet. Det er videre utført intervjuer med sentrale nøkkelpersoner i kommersialiseringsapparatet og bioteknologiforskningen på NMBU, sett i lys av ulike dokumenter som sekundærkilder er det gjort en diskusjon gjennom tre forskningsspørsmål. Problemstillingen for studiet er utformet følgende: Hvorfor og hvordan legger NMBU til rette for kommersialisering av forskning og for kunnskapsoverføring fra forskning til samfunns- og næringsliv? Funn og Implikasjoner: Det synes klart at NMBU har lagt, og legger til rette, for både næringsrelevant og grunnleggende forskning. Myndighetenes ønske om at Universitetene skal bidra til et konkurransedyktig næringsliv og et bærekraftig velferdssamfunn er, sammen med finansieringskildene for forskning, en vesentlig drivkraft for hvordan NMBU har etablert strukturer for kommersialisering av forskning. NMBU legger til rette gjennom ulike strukturer internt i støtteapparatet for forskningen og gjennom etablering av tilknyttede strukturer i randsonen av Universitetet.nb_NO
dc.description.abstractBackground: The pace of change is continuously increasing from a global, national and local perspective. Moreover, universities are viewed upon as important actors in predicting, dealing with and influencing the complex challenges related to demography and population, economic development and climate changes, on a global as well as national level. Many, including politicians, claims that universities need to become more “entrepreneurial” and increase their and relations and cooperation with industry, within their surroundings as well as national actors. The Norwegian government claims that research and higher education plays an important role in ensuring future jobs and to promote conversion and value creation in the Norwegian economy (Meld. St. 18 (2014- 2015.). Global trends as well as increased investments in knowledge creation and research in innovation policies worldwide, has contributed the expectations of universities to be more proactive, less dependent upon governmental basic funding and finally; the fact that commercialization of research is one of Norwegian universities and colleges dedicated responsibilities. From a university´s point of view, it is up to each and every university to facilitate the dissemination of knowledge and commercialization of research results, in accordance with the demands of policy makers and the society in general. Purpose and research design: The purpose of this study is to explore drivers and motivations which leads universities to facilitate commercialization of research results and dynamic transfer of knowledge among industry and society. Based upon a thorough literature review and our own motivation to better understand the University, in which we are enrolled, and their success stories; a casestudy consisting of interviews with selected key individuals from NMBU has been conducted. The case (unit-of-analysis) is: NMBU´s structural and cultural elements for facilitating commercialization of research results and dynamic transfer of knowledge from research to industry and society. To create an better understanding of motivations and drivers behind this, institutional theory as well as Clark´s (1998) model of The Entrepreneurial University was utilized. Primary sources of data is interviews with key institutional members of NMBU, all substantial actors in commercialization and biotechnology research at NMBU, triangulated with various documents as secondary sources. The main research question of the study is designed as follows: "How and why does NMBU facilitate the commercialization of research and knowledge transfer from research to society and industry?” Findings and implications Based on the NMBU case, it seems clear that the University has facilitated and continues to facilitate for both industry-oriented and fundamental research. The government´s desire for universities to contribute to a competitive national industry and a sustainable welfare society, together with funding sources for research, is a key driver of how and why NMBU has established structures for commercialization of research. The University facilitates various structures internally in the support for research and through the establishment of associated structures in the periphery of the University.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEt entreprenørielt universitet? : en kvalitativ studie om strukturer og kultur for kunnskapsoverføring mellom samfunns- og næringsliv og for kommersialisering av forskning på NMBUnb_NO
dc.title.alternativeAn entrepreneurial university? : a qualitative study of structures and culture for knowledge transfer from research to society and industry and research commercialization at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal