Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaukeland, Jan Vidar
dc.contributor.authorAnchin, Konstantin
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-10-24T13:25:57Z
dc.date.available2018-10-24T13:25:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569379
dc.description.abstractOslo og Akershus er fylkene med størst aktivitet i reiselivsnæringene i Norge. I samme region ligger også Oslomarka, det viktigste friluftslivsområdet i landet. Både naturvernerne, friluftslivsorganisasjonene, idretten og en rekke andre aktører i Oslomarka fremmer interesser som ofte kommer i konflikt med hverandre. Reiselivsnæringen er i vekst, og stadig flere utenlandske turister blir introdusert til Marka. Spørsmålet er hvorvidt utenlandske turister er velkomne i det viktigste friluftslivsområdet som er dedikert for lokalbefolkningens rekreasjon. Denne studien setter dette spørsmålet i en større sammenheng, og prøver å kartlegge organisasjonenes interesser, visjoner og strategier angående Oslomarkas fremtid. Det er ønskelig å få vite om det finnes noe som er felles for de ulike organisasjonene og som kan være utgangspunkt for samarbeid. Det er tre undertemaer i oppgaven: 1) organisasjonenes interesser, strategier og verdier i Oslomarka; 2) organisasjonenes forhold til andre aktører; 3) målgrupper som de ulike virksomhetene retter seg mot, samt Oslomarkas attraktivitet for utenlandske turister. Semistrukturert intervju har blitt valgt som metode for studien. Fem ulike kategorier av aktører ble utvalgt til intervju, blant dem naturvernorganisasjoner, friluftslivsorganisasjoner, forvaltningsorganer, idrettsforeninger og reiselivsbedrifter. Følgende konklusjoner har blitt trukket: Selv om organisasjonene representerer ulike bransjer og brukergrupper, har de mye til felles. De nevner de samme verdiene i Oslomarka, vurderer dens rolle like høyt, har samme forestillinger om hvordan området bør se ut i fremtiden og beskriver utviklingstrender likt. Organisasjonene skiller seg fra hverandre når det er snakk om ønskede tiltak og mål i Oslomarka. Likevel overlapper de ulike aktørenes mål ofte hverandre, og dette gjør at organisasjonene kan samarbeide på tvers av ulike bransjer. Samarbeidsklimaet blant organisasjonene i Oslomarka er godt, likevel faller reiselivsbedrifter utenfor de etablerte relasjonene mellom naturvernere, friluftslivsorganisasjoner, idrett og forvaltning. De fleste informantene synes at det er et bredt spektrum av brukere i Marka nå, og forventer at dette spennet kommer til å bli enda større takket være nye brukergrupper. Turister anses som en primær målgruppe kun av reiselivsbedriftene. Respondenter fra andre bransjer fokuserer enten helt på lokale brukere eller tar turister i betraktning, men er usikre på om det er i Oslomarkas interesse å tiltrekke utenlandske gjester til rekreasjonsområdet. De fleste respondentene sa at Oslomarka er autentisk og unik. Den kan være et godt supplement til byens severdigheter, men produktutvikling og markedsføring mot turister bør styrkes. Reiselivets interesser i Oslomarka bør imidlertid ikke gå ut over lokalbefolkningens rekreasjonsinteresser.nb_NO
dc.description.abstractThe counties of Oslo and Akershus are the ones with the greatest activity within the tourism industry in Norway. Oslomarka, the most important recreational area in the country, is also located in this region. Both environmental and recreational organisations, sports associations and other organisations in Oslomarka promote their interests, which are often in conflict. Tourism is increasing, and more foreign visitors get introduced to the urban Oslomarka woodlands. The question is whether foreign tourists are welcome in the recreational area dedicated to the local inhabitants’ outdoor activities. This study places this question in a larger context and aims to analyse the different organisations’ interests, visions and strategies concerning the future of Oslomarka. The aim is to investigate whether the organisations have something in common that can be a starting point for cooperation. There are three sub topics in this master thesis: First, the organisations’ interests, strategies and values in Oslomarka. Second the organisations’ relationship with each other. Third, target groups for the organisations and the attractiveness of Oslomarka for foreign tourists. Semi-structured interviews have been chosen as the method for this study. Informants from environmental and recreational organisations, authorities, sports associations and tourism companies took part in the interviews. The following conclusions have been reached: Even though the organisations represent different businesses and different groups of users, they have a lot in common. Interviewees mention the same values in Oslomarka, have the same ideas of how the area should look like in the future, and describe the development similarly. The organisations vary in their approach to desired measurements and aims for Marka. Still, the different aims overlap each other, and this could facilitate the cooperation. The collaboration between the organisations in Oslomarka is good. Yet, the tourism companies are less involved in the established relations between environmental and recreational organisations, sports associations and the authorities. The majority of respondents think that the wide range of different Marka visitors will expand further because of new groups of visitors. Only the tourism companies regard tourists as a primary target group. Respondents from other industries focus either completely on local users or consider tourists, but they are unsure whether it is in Oslomarka’s best interest to attract foreign guests to these recreational areas. The majority of respondents described Oslomarka as authentic and unique. It could be a good supplement to the urban attractions in Oslo. Nevertheless, product development and marketing towards tourists should be strengthened. The tourism companies’ interests in Oslomarka should however not come at the expense of the recreational interests of the local inhabitants.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOslomarkanb_NO
dc.subjectNaturområdernb_NO
dc.subjectReiselivnb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.titleOslomarkas fremtid som natur-, friluftslivs- og reiselivsområde : en kvalitativ intervjuundersøkelse blant organisasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal