Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHavskjold, Monica
dc.contributor.authorEbnes, Kristian
dc.contributor.authorHagen, Emil
dc.coverage.spatialNorway, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-27T12:02:18Z
dc.date.available2018-09-27T12:02:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2564999
dc.description.abstractHøsten 2015 startet Østfold Energi full drift av Kalnes energisentral, med hensikt å levere varme og kjøling til Sykehuset Østfold. Med ønske fra Østfold Energi omfatter denne masteroppgaven en analyse av Kalnes energisentral, hvor energibrønner og produksjonsenheter vurderes. Analysen er basert på tilgjengelig loggført døgn– og timesdata fra driftsåret 2016/2017. Gjennom analysen vil Østfold Energi få et tydeligere bilde av hvordan anlegget driftes, sett i sammenheng med optimal drift. For å finne ut hvordan driften til energisentralen kan forbedres har relevant teori og litteratur blitt brukt for å tilnærme seg metoder som kan være med på å optimalisere driften. I den tidlige delen av prosjekteringsfasen av Kalnes energisentral, ble oppvarming og nedkjølingsbehovet til sykehuset estimert til å være henholdsvis 25 % og 22 % lavere enn reelt behov. Levert energi fra energisentralen har med dette vært større enn prosjektert. Under prosjekteringsfasen av energisentralen var det ønskelig at varmepumpe 1 (VP1) og kjølemaskin 2 (KM2) skulle stå for henholdsvis 73 % og 10 % av årlig varmeproduksjon. Analyse av tilgjengelig produksjonsdata viste at produksjonsenhetene produserte etter ønske, hvorav VP1 og KM2 stod for henholdsvis 81 % og 10 %. Da det var noe usikkerhet om KM2 ble tilstrekkelig utnyttet, var det ønskelig å undersøke KM2 nærmere. Loggført timesdata viste at varmeytelsen lå på 500 – 740 kW av maksimale 1030 kW. Årsaken til den lave ytelsen lå i høy returtemperatur fra sykehuset til kondensator, samt lastfaktorbegrensning på 25 %. Ved å redusere returtemperaturen fra sykehuset kan produksjonen fra KM2 øke. I tillegg kan man redusere produksjonen fra VP1 for å lage plass til KM2 med lastfaktorbegrensningen på 25 %. Da VP1 har høyere effektivitet enn KM2 er det viktig at erstattet produksjon i hovedsak går på bekostning av el-kjel og ikke VP1. Utført kostnadsanalyse for optimal drift av KM2 viste at strøm– og kostnadsforbruk i januar 2017 potensielt kunne vært redusert med henholdsvis 13 % og 18 %. Brønnparken bestående av 100 brønner er en av kildene for energi til VP1. Utført analyse som undersøkte termisk balanse og kartlegging av temperatur i kollektorvæsken for november 2016 til februar 2017, viste et betydelig uttak fra energibrønnene. I perioden ble det hentet ut i overkant av 1 700 MWh, og for at brønnparken skal opprettholde effektiviteten som en varmekilde, må tilsvarende mengde tilbakeføres i perioder med overskuddsvarme. I perioden november til februar var temperaturen i kollektorvæsken 46 % av tiden under 0 oC. De lave temperaturene i kollektorvæsken fører til redusert effektivitet av VP1. Gjennom balanse mellom uttak og tilbakeføring av varme, vil man oppnå bærekraftig utnyttelse og dermed optimal drift av brønnparken. Det anbefales dermed å ha en årlig energibalanse tilnærmet 0, i tillegg til å holde temperaturen i kollektorvæsken over 0 OC for å unngå frost i brønnpark.nb_NO
dc.description.abstractIn the autumn of 2015, Østfold Energi started operations at Kalnes ground-source heating and cooling system, with the intention of supplying heat and cooling to the hospital Østfold. Based on Østfold Energi’s desire, this master's thesis comprises an analysis of Kalnes ground-source heating and cooling system, where energy sources and production units are assessed. The analysis is based on available daily and hourly logged data from the operating year 2016/2017. Through the analysis, Østfold Energi will obtain a deeper understanding of how the thermal plant operate, compared to optimal operation. To find out how the operation of the thermal plant can be improved, relevant theory and literature have been used to approach methods that can help optimize operations.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectVarmepumpernb_NO
dc.subjectKjølemaskinernb_NO
dc.subjectAmmoniakknb_NO
dc.subjectSykehusnb_NO
dc.subjectEnergibalansenb_NO
dc.titleDriftsvurdering av Kalnes energisentralnb_NO
dc.title.alternativeOperational assessment of Kalnes energisentralnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal