Show simple item record

dc.contributor.advisorBærug, Sølve
dc.contributor.authorLittmann, Mats Melgård
dc.coverage.spatialNorway, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2018-09-10T08:55:08Z
dc.date.available2018-09-10T08:55:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561662
dc.description.abstractTemaet for denne mastergradsavhandlingen er basert på den politiske debatten rundt opsjonsavtaler på dyrka mark, der det politisk er et ønske om økt jordvern. Oppgavens formål er å kartlegge spor av opsjonsavtaler i grunnboka, med en avgrensning til dyrka mark. Oppgaven er bygd opp rundt en hovedproblemstilling og tre delproblemstillinger. Problemstillingene lyder som følger: Hovedproblemstilling: -Hvor ofte finnes det spor i grunnboka av opsjonsavtaler på dyrka mark i og rundt Sarpsborg og Fredrikstad? Delproblemstillinger: -Hva blir typisk tinglyst i forbindelse med opsjonsavtaler i Sarpsborg og Fredrikstad? -Hvor i landskapet finner man tinglyste opsjonsavtaler? -Gir grunnboken noe inntrykk av hva opsjonsavtalen skal brukes til? Bolig eller næring? Bakgrunnen i denne oppgaven er basert på norsk faglitteratur. Det er i første omgang redegjort for hva eiendomsutvikling rundt opsjonsavtaler innebærer, og så er det gitt en introduksjon til opsjonsavtaler og bruken av avtaleformen. Videre i bakgrunnen redegjøres det for hvordan grunnboka blir brukt i sammenheng med opsjonsavtaler. Problemstillingene er forsøkt løst ved bruk av dokumentgranskning, en metode som egner seg godt til kartlegging av dokumenter med høy troverdighet. Innhentingen av dokumentene har skjedd via kartverkets karttjeneste seeiendom.no. Utvelgelsen av eiendommer der grunnboka har blitt undersøkt er basert på teori knyttet til tomtesøk og akkvisisjon på uregulert område, og utvelgelsen har videre tatt utgangspunkt i karttjenesten og deres flyfoto kartlag. Dokumentgranskingen har vært fokusert mot tinglyste heftelser på de undersøkte eiendommene, der grunnlaget for funn av spor har vært basert på heftelser som typisk blir tinglyst i forbindelse med en opsjonsavtale. Funnene viser at det finnes spor av 6 opsjonsavtaler på de 278 undersøkte eiendommene med dyrka mark, i og rundt Sarpsborg og Fredrikstad tettsted. Studien fant at det var tinglyst opsjonsavtaler, urådighetserklæringer, pantedokumenter, forkjøpsretter og en avtale for deling av utbyggeroppgjør. Beliggenheten av opsjonsavtalene funnet i grunnboka er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur og boligområder. Med grunnboka som utgangspunkt kan man ikke si hva opsjonsavtalene skal brukes til.nb_NO
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is based on the political debate about option agreements on cultivated land, where politically there is a desire for increased soil protection. The purpose of the thesis is to find traces of option agreements in the official registry of property rights (grunnboka), with a boundary to cultivated lands. The thesis is structured around a main issue and three subproblems. The problems are defined as follows: The main issue: - How often are there traces in the registry of option agreements on cultivated land in and around Sarpsborg and Fredrikstad? The three subproblems: - What is typically registered regarding option agreements in Sarpsborg and Fredrikstad? - Where in the landscape do you find registered option agreements? - Does the official registry of property rights have any information concerning what the option agreement will be used for? Residential or business? The theory in this assignment is based on Norwegian literature. It is initially explained what property development around option agreements entails, and an introduction to option agreements and the use of the agreement form has been given. Further in the theory, it is explained how the official registry of property rights is used in connection with option agreements. The problems have been solved by using document review, a method that is useful for analyzing documents with high credibility. The collecting of documents has taken place through the official map service (kartverket) and their website seeiendom.no. The selection of properties that have been investigated is based on Norwegian literature concerning acquisition in unregulated areas, and the selection has further been based on the map service and their aerial photos in the area. The document review has been focused on registered rights concerning the investigated properties, where the base for the found traces has been linked to rights that are typically registered in connection with an option agreement. The result show that there are traces of 6 option agreements on the 278 investigated properties with cultivated land, in and around Sarpsborg and Fredrikstad town center. The study found that there were registered option agreements, declarations concerning the landowners rights to govern their property, mortgage documents, pre-emptive rights and an agreement for sharing a developer settlement. The locations of the option agreements found within the registry is all linked to existing infrastructure and residential areas. With the registry at hand, you can not define whether the option agreements will be used for residential or business purposes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLand registrynb_NO
dc.subjectCultivated landnb_NO
dc.subjectDyrket marknb_NO
dc.titleForekomsten av opsjonsavtaler i grunnbokanb_NO
dc.title.alternativeThe occurrence of option agreements in the Norwegian registry of property rightsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal