Show simple item record

dc.contributor.advisorHolsen, Terje
dc.contributor.authorFu, Emily Keng Ly
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2018-09-09T13:42:04Z
dc.date.available2018-09-09T13:42:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561585
dc.description.abstractSom følge av befolkningsveksten i Oslo og kommuneplanen fra 1991, foregår det fortetting i eksisterende småhusområder som ligger ved kollektivt knutepunkt gjennom vedtatte reguleringsplaner. På denne måten har de private utbyggerne fått mulighet til å gjennomføre fortetting innenfor reguleringsplanens rammer. Når utbygger gjennomfører fortetting, blir den maksimale utnyttelsesgraden på tomten benyttet, samt eksisterende bebyggelse på tomten revet. Dette har medført sterk motstand i lokalmiljøet. Denne masteroppgaven forsøker å redegjøre for årsaker til hvorfor det er så sterk motstand ved fortetting i lokalmiljøet som følge av reguleringsplan. Videre skal denne oppgaven undersøke om det har sammenheng med medvirkning, herunder språk og kommunikasjon under utarbeidelse av reguleringsplanen. Videre studeres forholdet mellom utbygger, Plan- og bygningsetaten og naboer ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter med fokus på konflikter og konflikthåndtering. Holtet i Oslo har blitt valgt som case-området da stedet ble kategorisert som kategori 1, det vil si stedet er egnet for bymessig fortetting på grunn av nærhet til kollektivt knutepunkt og service- og lokalsenter. Reguleringsplanen for Holtet Lokalsenter ble vedtatt i 2004 med formålet bymessig fortetting. Som følge av gjennomføring av reguleringsplanen for Holtet Lokalsenter, har det utviklet sterk motstand i lokalbefolkning i forbindelse med byggeprosjektene. Studiet kan vise at språkbruk og kommunikasjon under utarbeidelse av reguleringsplanen er viktig slik at de involvere parter i lokalmiljøet vet hva planen innebærer. Dersom dette ikke oppnås, kan konflikter mellom berørte naboer, utbyggere og Plan- og bygningsetaten oppstå under gjennomføring av plan.nb_NO
dc.description.abstractBecause of the population growth in Oslo and the municipal masterplan from 1991, there are implementing densification in existing small house areas located near public transport hub through adopted zoning plans. In that manner, property developers get an opportunity to conduct the densification within the zooning plan’s provisions. When property developers implement the densification, the building density in building plot will be maximized, in addition to demolishing existing houses. Therefore, massive resistance has occurred in the local community. This master thesis tries to explain the causes that have led to massive resistance in the local community regarding the densification because of a zoning decision, in addition to examine if there are any relations to public participation, including language and communication management. Furthermore, the relation between property developers, the planning and building authority and concerned neighbors during the conduct of building projects, focusing on conflict and conflict management are going to be studied.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectUtbyggingsprosjekternb_NO
dc.subjectFortettingnb_NO
dc.subjectKommunikasjonnb_NO
dc.subjectSpråkbruknb_NO
dc.subjectKonflikthåndteringnb_NO
dc.subjectUtbyggerenb_NO
dc.subjectPlan- og bygningsetatennb_NO
dc.titleForholdet mellom utbyggere, Plan- og bygningsetaten og naboer under utarbeidelse av reguleringsplan og gjennomføring av denne i Holtetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal