Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjølberg, Ole
dc.contributor.advisorSteen, Marie
dc.contributor.authorNilsen, Jonatan Engeskaug
dc.contributor.authorHolmen, Ruben Jarneid
dc.date.accessioned2018-09-05T08:36:06Z
dc.date.available2018-09-05T08:36:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560847
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å gi forvaltere og investorer et bedre finansielt grunnlag til å vurdere om de skal være eksponert mot etiske og bærekraftige selskaper. Studien vil også belyse hvilken grad av screeningintensitet en eventuelt bør benytte. Oppgaven tar for seg to analyser, der første analyse omhandler alfa i SRI-indekser gjennom perioden juli 1996 til desember 2017. Det estimeres to ulike alfaer ved hjelp av Fama og French (2015) sin fem-faktor modell og gjennom justeringer for skjevheter i sektoreksponeringen. Den andre analysen tar for seg screeningsintensitetens påvirkning på alfa gjennom SRI-porteføljer med ulik seleksjon i ulike geografiske markeder. Perioden som analyseres i denne analysen er oppgangsperioden etter finanskrisen (desember 2009-desember 2017) og alfaen estimeres ved hjelp av Fama og French (2015) sin fem-faktor modell. Resultatene fra studien vår gir veldig få signifikante alfaer i de ulike periodene og ved ulikt nivå av seleksjon. I det store bildet tilsier det derfor at forvaltere og investorer ikke kan oppnå noe systematisk meravkastning ved å investere i samfunnsansvarlige selskaper. Analysen av SRI-porteføljene indikerer derimot at streng seleksjon gir negativ alfa, hvor den globale porteføljen oppnår signifikant negativ alfa (5 %). Det er ingen tegn til at alfaen er konjunkturavhengig, men vi ser antydninger til at alfaen fra etiske og bærekraftige investeringer har gått fra svakt positiv i perioden 1996 til 2003 til negativ etter finanskrisen (2009-2017). Studiene indikerer videre at strengere seleksjon resulterer i lavere alfa, mens svak seleksjon gir lavere systematisk risiko enn markedet og tendenser til positiv alfa. Ulikheten mellom de geografiske områdene viser mindre forskjeller, hvor Europa og fremvoksende markeder kommer frem som de markedene som gir høyest alfa ved streng og medium seleksjon. Europa skiller seg ut som eneste marked som ikke har negativ alfa ved streng seleksjon.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this study is to give fund managers and investors a better financial basis for assessing whether they should be exposed to ethical and sustainable companies. The study will also clarify which level of screening intensity they should emphasize. This study involves two analysis, where the first analysis deals with alpha in SRI-indexes for the period July 1996- December 2017. Two different alphas are estimated using Fama and French (2015) five-factor model and adjustments for biases in sector exposure. The second analysis involves investigating if the screening intensity has an impact on alpha through SRI-portfolios with different screening intensity in different geographical markets. The period analysed is December 2009-December 2017 and alpha are estimated using Fama and French (2015) fivefactor model. The results of our study provide very few significant changes in alpha for the different periods and levels of screening. This indicates that investors cannot obtain any systematic outperformance through SRI. The analysis of the SRI-portfolios, on the other hand, indicates that a strict screening process results in a negative alpha, where the global portfolio achieves significant negative alpha (5 %). The alpha is not cyclically dependent, however, the results imply that the alpha has moved from being slightly positive in the period 1996-2003 to negative after the financial crises (2009-2017). Further, this study indicates that greater screening intensity reduces alpha, while weak screening intensity results in lower systematic risk compared to the market, as well as a tendency to achieve a positive alpha. The disparity between the geographical markets indicates less difference, where Europe and Emerging Markets yield the highest alpha with strict and medium screening intensity. Europe stands out as the only market that does not achieve a negative alpha with a strict screening intensity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSRI og avkastning : kan forvaltere oppnå alfa ved etiske og bærekraftige investeringer og hvordan påvirkes alfaen av ulik screeningintensitet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal