Show simple item record

dc.contributor.advisorWæraas, Arild
dc.contributor.authorNordås, Beate
dc.coverage.spatialNorway, Helgelandnb_NO
dc.date.accessioned2018-08-13T12:49:33Z
dc.date.available2018-08-13T12:49:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557768
dc.description.abstractOmdømmebygging er en aktivitet som angår alle interne aktører i organisasjoner. Ledere og ansatte er med å skape uformelle inntrykk gjennom sitt daglige virke. De menneskelige ressursene i organisasjoner bidrar til et godt omdømme gjennom sitt sosiale og faglige bidrag. Tradisjonelt har fokuset hos virksomheter vært på å skape lønnsomhet og økonomisk vekst. For å oppnå et godt omdømme er de også avhengig av å bidra til nyskaping og utvikling i samfunnet samt opptre etter etiske standarder. Samtidig er det også viktig med gode og engasjerte ledere som motiverer og ivaretar ansatte, skaper gode kulturer og fremmer samarbeid. Tema for studien er intern omdømmebygging, som blir knyttet opp til nærliggende temaer som kommunikasjon, identitet og lederroller, samt psykologiske kontrakter, engasjement og rekruttering. Formålet med oppgaven er å se på hvordan ansatte kan bidra til å skape et bedre omdømme for organisasjoner. Dette blir sett i lys av mellomlederes bidrag og utfordringer i dette arbeidet, samt hvordan ulike interne trekk ved organisasjonen spiller inn. Bakgrunnen for studien er utviklingen i offentlig sektor med implementering av nye reformer og et økt fokus på omdømmeaktiviteter. Tjenesteytende virksomheter er avhengige av ansatte for å fungere, det er derfor interessant å se på deres rolle i omdømmearbeidet. Studien bidrar til å definere mellomlederes rolle for intern omdømmebygging og hjelper til å dekke et gap i litteraturen på omdømmehåndtering. Studien er bygd opp som en casestudie og problemstillingen undersøkes ved å se på en reel kontekst i helsesektoren. Semistrukturelle intervjuer og dokumentanalyse danner grunnlaget for resultatene.nb_NO
dc.description.abstractReputation building concerns all internal actors in organizations. Throughout their daily activities, are managers and employees creating informal impressions. Employees contributes to a good reputation for organizations, through their social and professional capital. Traditionally, businesses have focused on creating profitability and economic growth. In order to achieve a good reputation, they are also dependent on taking ethical responsibility, contributing to the community and working towards creating innovative solutions. It´s also important that managers are committed, takes care of employees and creates organized environments. The theme of this thesis is internal reputation building, which is linked to related topics such as communication, identity and leadership, as well as psychological contracts, engagement and recruitment. The purpose of the study is to look at how employees can help create a better reputation for organizations, and gain insight into middle managers contributions and challenges, as well as how internal features of the organization affects the outcome. The development in the public sector, with the implementation of new reforms and an increased focus on reputation activities, forms the background of the study. Service companies are dependent on their employees, so it is interesting to look at their role in creating a good reputation. The study helps define the role of management for internal reputation building, and cover a gap in the research on reputation management.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMellomlederes rolle for intern omdømmebygging i helsesektoren : en casestudie av Helgelandssykehusetnb_NO
dc.title.alternativeThe role of middle managers for internal reputation building in the public health sectornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal