Show simple item record

dc.contributor.advisorBreland, Tor Arvid
dc.contributor.advisorLjung, Magnus
dc.contributor.authorOrtman, Tove Anna
dc.coverage.spatialSweden, Dalslandnb_NO
dc.date.accessioned2018-03-14T10:09:57Z
dc.date.available2018-03-14T10:09:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490421
dc.description.abstractBiodiversity loss is a global problem that can lead to serious consequences. One of the most biodiverse habitats today is the product of extensive agriculture: semi-natural pastures, often termed High Nature Value (HNV) pasture. As farms become more and more intensive and specialised, these pastures disappear increasingly. This study aims to investigate how farmers can combine conservation of HNV pastures with profitable farming. In a qualitative case study in northern Dalsland, Sweden, ten pasture-based farms with HNV pastures have been interviewed. The case-study was conducted as a part of an action-oriented research and extension project, HNV-Link. The interview study has been complemented by participant observations at six visionary workshops about the future and background for HNV pastures with local actors in Dalsland. By applying a Sustainable Livelihood analy-sis, eight different types of activities and innovations were identified that supported the farmers’ Livelihood strategies, together with resources and social factors that influenced and inspired the farmers in forming the strategies. The farmers’ own motivation and values concerning the farm was an important factor, and three types of value orientation were used to discuss the differences: economical, tradi-tional and ecological value orientation. Social networks with other farmers, either local or in other contexts, played an important role in spreading innovations and new ideas on how strategies could be formed to suit HNV pasture production, ideas that were later adapted to the specific conditions of the farm. Innovations and ideas for new entire strategies could come either from outside, from market initia-tives or agricultural science, or from the farmers themselves. Depending on the outward and inward factors, the farmers innovated or adopted innovations that suited their farm. Important livelihood supporting activities and innovations were those related to utilizing pasture growth, diversifying the farm and using market solutions to receive payment for the ecological values of the production.nb_NO
dc.description.abstractFörlust av biologisk mångfald är ett globalt problem som kan leda till allvarliga konsekvenser. En av de mest artrika miljöer som finns idag är avhängigt av lantbruk: naturbetesmarker, ibland benämnda som HNV (High Nature Value) betesmarker. Allteftersom gårdar blir mer och mer intensifierade och specialiserade så försvinner den här typen av marker i högre och högre utsträckning. Den här studien syftar till att undersöka hur lantbrukare kan kombinera bevarande av HNV-beten med lönsamt lantbrukande. I en kvalitativ fallstudie in norra Dalsland, Sverige, så har lantbrukare vid tio naturbetesbaserade lantbruk blivit intervjuade. Fallstudien genomfördes som en del av ett aktionsforsknings-orienterat forsknings- och rådgivningsprojekt, HNVLink. Intervjustudien kompletterades av deltagande observationer vid sex visionerande workshops om framtiden och bakgrunden för värdefulla naturbetesmarkertillsammans med lokala aktörer i Dalsland. Genom att analysera lantbrukares försörjning genom analysverktyget Sustainable Livelihood Analysis, så identifierades åtta typer av försörjningsstrategier och innovationer. Analysen fokuserade på gårdens resurser tillsammans med sociala faktorer samt med trender, hinder och möjligheter i omvärlden som påverkade och inspirerade lantbrukare när de utformade försörjningsstrategier. En viktig faktor bakom utformandet av strategier var lantbrukarnas egna motivation och värdegrund. I studien användes tre kategorier för att diskutera skillnader i värdegrund: ekonomiskt, ekologiskt eller traditionellt inriktad värdegrund. Sociala nätverk var viktiga in spridandet av nya idéer om försörjningsstrategier och innovationer för naturbetesbaserad produktion, både nätverk med lantbrukare i närområdet eller i andra sammanhang. Nya idéer kunde komma antingen utifrån, från marknadsinitiativ eller från lantbruksvetenskap, eller från lantbrukarna själva. Beroende på faktorer utifrån eller inifrån gården så tog lantbrukaren till sig innovationer och anpassade till sin verksamhet, eller uppfann helt egna lösningar. Bland exemplen av aktiviteter och innovationer som utgjorde viktiga delar av gårdarnas försörjningsstrategier fanns både system som optimerade betestillväxten, diversifierade gårdens verksamhet eller marknadsbaserade lösningar som gjorde det möjligt för lantbrukarna att få betalt för de ekologiska värden som skapades av produktionen.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBiodiversitynb_NO
dc.subjectInnovationsnb_NO
dc.subjectRural developmentnb_NO
dc.subjectHigh nature value pasturesnb_NO
dc.titleCombining preservation with production : livelihood strategies and innovations on nature pasture based farms in Dalsland, Swedennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900nb_NO
dc.description.localcodeM-AEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal