Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorBørresen, Trond
dc.date.accessioned2018-02-28T09:12:14Z
dc.date.available2018-02-28T09:12:14Z
dc.date.created2018-01-25T13:36:36Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-17-00223-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487547
dc.description.abstractI Haldenvassdraget og Morsavassdraget er det sterkt fokus på redusert jordarbeiding for å redusere erosjon og fosforavrenning. Jordartene i nedbørfeltene er dominert av marine avsetninger med siltig mellomleire, siltig lettleire og sand. Jorda langs Morsavassdraget er noe lettere enn jorda i Haldenvassdraget. Jordegenskapene har betydning for de agronomiske mulighetene for og miljøeffektene av redusert jordarbeiding. Rent agronomisk eller dyrkingsmessig gir endring av normal praksis for jordarbeiding en del utfordringer. Noen av disse utfordringene som bonden ser, er reelle, men ikke nødvendigvis alle. Vårpløying er et tiltak som ikke krever vesentlige endringer på maskinparken, men kunnskapen om smuldring, laglighet og bearbeidingsdybde blir mer avgjørende enn ved den tradisjonelle høstpløyinga. Vårpløying er et interessant alternativ for jordarbeiding fordi det har stor effekt på erosjon samtidig som ugraset kontrolleres godt. I forsøk har høstpløying gitt avlinger på 488, vårpløying 492 og vårharving 510 kg/daa på siltig mellomleire i Ås. Generelt er det for vårharving og direktesåing en viss risiko for noe avlingsnedgang over tid. I praksis forventer vi at direktesåing er noe mer utsatt for reduserte avlinger enn vårharving selv om dette ikke er like synlig i de ulike langvarige forsøkene. I forsøk med direktesåing var det ingen forhold som tydet på at det er nødvendig å pløye for å «kvitte» seg med halmen der jorda ble direktesådd i mange år etter hverandre uten å fjerne halmen. Halmen kan føre til spirehemming på grunn av stoffer som skilles ut ved nedbrytning av halmen og på grunn av immobilisering av nitrogen. Dessuten kan halmen overføre plantesykdommer fra et år til et annet. Det er generelt små forskjeller i jordstruktur, målt som porevolum og jordtetthet. Det er imidlertid gjennomgående at en finner noe større vannlagringsevne i jorda, men noe mindre luft. Fastheten i jorda øker noe. Dette behøver ikke være negativt da dette tilsier at jordas bæreevne øker. Redusert jordarbeiding har påvirket innholdet av organisk materiale i jorda mer enn nedmolding av halm. […]
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport
dc.subjectJordarbeiding
dc.subjectSoil management
dc.subjectErosjon
dc.subjectErosion
dc.subjectForurensing
dc.subjectPollution
dc.titleJordarbeiding på våren - Miljøeffekter og dyrkingspraksis ved redusert jordarbeiding
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Økotoksikologi: 489
dc.subject.nsiVDP::Eco-toxicology: 489
dc.source.pagenumber29
dc.source.volume2
dc.source.issue51
dc.identifier.cristin1551837
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel