Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWorren, Nicolay André Melsæter
dc.contributor.authorBøe, Magnus Buajordet
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-02-06T11:41:05Z
dc.date.available2018-02-06T11:41:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482906
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er incentivordninger knyttet til bolig, pendling og flytting for militært ansatte i det Norske forsvaret. Det forventes at Forsvaret reduserer kostnader knyttet til disse incentivordningene. For å forme fremtidens incentivordninger ble det dannet en prosjektgruppe med representanter fra Forsvaret og de ansattes fagorganisasjoner. Høsten 2016 ble konfliktnivået i prosjektgruppen så høyt at fagorganisasjonene valgte å trekke seg fra prosjektet. I følge fagorganisasjonene var mangelen på empirisk data om hvordan endringer påvirker involverte et av prosjektets største svakheter. Jeg har forsøkt å finne svar på hvordan incentivordningene påvirker ansattes valg av tjenestested, om ordningene virker ulikt på offiserer og spesialistkorpset, samt om hvordan incentivene påvirker ansattes valg om å flytte til tjenestestedet. Jeg har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i Forsvaret, distribuert gjennom de to største fagorganisasjonene for forsvarsansatte. Over 1300 respondenter gjennomførte undersøkelsen og utvalget representerer populasjonen på en god måte. De viktigste funnene i undersøkelsen er at dagens incentivordninger påvirker ansattes valg av tjenestested. Respondentene er følsomme for endring i ordningene og velger ofte det alternativet med høyest økonomisk nytte. Dagens ordninger ser ut til å virke likt på offiserer og spesialistkorpset, men både demografiske og geografiske faktorer påvirker etterspørselen etter de ulike ordningene. Når respondentene skal søke- eller tegne villighet for ny tjenestestilling er tjenestestedets beliggenhet den viktigste faktoren. Derfor er det behov for ordninger som motiverer ansatte til å søke jobber i mindre attraktive områder. Sparing i egen bolig er respondentenes prefererte spareform, likevel er det mange som ikke ønsker å kjøpe egen bolig på tjenestestedet. I Nord-Norge er etterspørselen etter forsvarsboliger høyere enn på Østlandet, hvor mange heller velger å pendle mellom messerom og egen bolig. Undersøkelsen viser at dagens incentivordning sannsynligvis motiverer til pendling fremfor flytting. Det er tilsynelatende stor økonomisk forskjell på to ordninger som har samme hensikt; sikre bemanning i Forsvarets avdelinger. Rundt halvparten av respondentene ville valgt flyttebonus fremfor pendlerreiser dersom disse ordningene hadde hatt tilnærmet lik økonomisk verdi. Lang reisetid og reiseavstand mellom tjenestestedet og folkeregistrert adresse har negativ innvirkning på motivasjonen for å fortsette i Forsvaret. Dette gjelder uavhengig av hvor tjenestestedet er. For å redusere kostnader knyttet til frafall bør Forsvaret som hovedregel prioritere ordninger som legger til rette for flytting, fremfor pendling.nb_NO
dc.description.abstractThe theme of this master thesis is incentives related to housing, commuting and moving for employees in the Norwegian army. There is an expectation that the defense reduces cost related to these incentives. To shape incentives for the future, a project group consisting of both representatives from the defense and the most important unions were formed. In the autumn of 2016 the level of conflict was so high that the unions exited the project. The unions reported lack of empirical knowledge of how change in incentives affects defense employees as one of the projects weaknesses. I have tried to find out how incentives affect employees’ choice of work location, if incentives affect Officers and Other Ranks the same and how incentives affect employees’ choice to move to their work location. I have done a survey with employees in the defense, distributed through two of their largest unions. Over 1300 respondents answered the survey. The most important findings are that incentives affect employees. Employees often choose the alternative with the highest expected utility. Today’s incentives seem to affect Officers and Other ranks the same, but both demographical and geographical factors affect the need for the different incentives. When respondents are evaluating new jobs the geographical location is the most important factor. This indicates a need for incentives that motivates employees to take jobs in less attractive locations. Although house savings is the preferred saving for respondents, many are negative to buy their own house at their work location. In the northern part of Norway the demand for defense rental housing is higher than in the rest of the country. Today’s incentives seem to motivate more employees to commute rather than to move. But half of respondents would choose to move if the economical utility was similar to commuting. Long distance commuting seems to increase turnover and quitting. In order to reduce cost to turnover and quitting the defense should motivate employees to move to their work location, rather than long distance commuting.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan påvirker incentivordninger i Forsvaret ansattes valg av tjenestested?nb_NO
dc.title.alternativeHow do incentives in the Norwegian defense affect employee’s choice of work location?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal