Show simple item record

dc.contributor.advisorStensland, Stian
dc.contributor.advisorGundersen, Vegard
dc.contributor.authorDanielsen, Gørill Jeanette
dc.coverage.spatialNorway, Tromsnb_NO
dc.date.accessioned2017-11-20T15:21:44Z
dc.date.available2017-11-20T15:21:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2467212
dc.description.abstractÅnderdalen nasjonalpark er en del av den nordnorske spektakulære naturen som opplever voldsom økning i reiseliv og friluftsliv. I forbindelse med høy trafikk på turstier på Senja ble det startet opp ett prosjekt for å få mer kunnskap om populære friluftsområder på øya, hvor Ånderdalen nasjonalpark var en av områdene. I den forbindelse var det i min masteroppgave interessant å se hvem som besøkte Ånderdalen nasjonalpark, hvilke preferanser for tilrettelegging de hadde, samt å se på forskjeller mellom besøkende med ulik geografisk tilknytning. Besøkskartleggingen ble gjennomført sommeren 2016 i Ånderdalen nasjonalpark ved hjelp av 2 ferdselstellere og 2 selvregistreringskasser med svarskjema i lokalitetene Gjeska og Hyttekroa. I tillegg ble det foretatt 11 intervjuer med besøkende i nasjonalparken. Totalt ble det innsamlet 524 svarskjema, hvor 61 % av respondentene var internasjonale og 37 % var nordmenn. For å se på forskjeller mellom besøkende med ulik geografisk tilknytning ble enveis ANOVA og krysstabulering brukt i analysen, og for å se hvilke faktorer som påvirket preferanser for tilrettelegging, ble multippel regresjon brukt. Informanter fra intervjuene var med på å få ett bedre innblikk i den virkelige situasjonen og bidro med å forklare noen av sammenhengene man finner i det kvantitative datasettet. Det ble grovt sett avdekket to segmenter av besøkende i Ånderdalen nasjonalpark. Det første segmentet er lokale friluftsfolk med regional eller lokal tilknytning som bruker parken som familiepark. Disse var positive til tilrettelegging og det å møte andre folk i parken. Det andre segmentet, de tilreisende, hovedsakelig internasjonale turister, ønsket mindre grad av tilrettelegging og hadde gjerne ett annet motiv for besøket i nasjonalparken enn det første segmentet. Nederlendere var de som ønsket minst grad av tilrettelegging.nb_NO
dc.description.abstractÅnderdalen national park located on Senja, is part of the spectacular nature in Northern Norway that is experiencing an increase in tourism and outdoor recreation. Because of the dense traffic in some of Senjas hiking trails a project was launched to increase the knowledge about popular nature areas on the island, where Ånderdalen national park was one of the sites to be studied. In my master's thesis, it was interesting to see who visited Ånderdalen national park, what preferences they had to physical facilitations and look at differences between visitors with different geographical connections. The visitor monitoring was conducted the summer of 2016 in Ånderdalen national park using 2 visitor counters and 2 self-registration-boxes with a response form and 11 interviews were conducted with visitors who visited the national park. A total of 524 respondents answered the self-registration form, were 61 % of these were international visitors and 37 % was Norwegian. To look at differences between visitors with different geographies, one-way ANOVA and cross-tabulation were used in the analysis. To see which factors influenced preferences for facilitations, multiple regression was used. Informants from interviews helped to get a better insight into the real situation and could explain some of the contexts found in the quantitative data set. There were roughly observed two segments of visitors in Ånderdalen national park. The first segment were local outdoor recreationists with regional or local association who use the park as a family area. They were positive for facilitating and meeting other people in the park. The second segment, tourists visiting Senja, mainly international visitors, wanted less facilitation and their motives for visiting the national park was not the same as for first segment. The Dutch appeared as the group who wanted least facilitations.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectnaturbasert reiselivnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectnasjonalparknb_NO
dc.subjectbesøkskartleggingnb_NO
dc.subjectpreferanse for tilretteleggingnb_NO
dc.titleBesøkendes holdninger og preferanser for tilrettelegging i Ånderdalen nasjonalpark- en kvalitativ og kvantitativ tilnærmingnb_NO
dc.title.alternativeVisitor`s attitudes and preferences towards facilitations in Ånderdalen national parknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal