Show simple item record

dc.contributor.advisorLangdalen, John Petter
dc.contributor.authorSalim, Bahzad Ahmad
dc.date.accessioned2017-11-07T12:04:57Z
dc.date.available2017-11-07T12:04:57Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464616
dc.description.abstractPlanning of national roads in Norway is dealt with and adopted in accordance with the provisions of the Planning and Building Act (PBL). Planning authority together with the planning officer and the academic community has a common responsibility for cooperation in preparation of plans for the national road network. PBL commits the promoter of the plan proposal to facilitate active involvement of affected actors and local communities in the preparation of road plans. Recently, several road projects has been directed to a certain focus due to conflicts and disagreements that arise about the choice of solution, between the promoter (State Road Administration), which promotes the plan proposal and decision-maker (municipality) who approves the plan. The result of this has often been major delays in the implementation of the project or breach of planning processes. This leads to raise a question: How does municipalities influence contributions in the public participation processes carried out in cooperation with the Norwegian Public Roads Administration, in the design of the solution that finally is adopting?nb_NO
dc.description.abstractPlanlegging av riksveger i Norge behandles og vedtas etter bestemmelsene i plan og bygningsloven (PBL). Planmyndighet sammen med planleggingsansvarlig og fagmiljø har et felles ansvar om samarbeidet ved utarbeidelse av planer for riksvegnettet. PBL plikter den som fremmer planforslaget å legge til rette for aktiv medvirkning fra berørte aktører og lokalsamfunnet under bearbeidelse av vegplaner. I den siste tiden har flere vegprosjekter fått rettet en del fokus mot seg, på grunn av konflikter og uenigheter som oppstår mellom tiltakshaveren (Statens vegvesen) som fremmer planforslaget, og beslutningstaker (kommunen) som vedtar planen, angående valg av vegløsning. Resultatet av dette har ofte blitt store forsinkelser i gjennomføring av prosjektet eller brudd i planprosesser. Dette føres til at det reises spørsmål om: Hvordan påvirker kommuner gjennom bidrag i medvirkningsprosessene som gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, i utforming av løsningen som tilslutt vedtas? Målet med denne oppgaven er å analysere medvirkningsprosessen og samarbeidsforholdet i to vegprosjekter ved å gjennomgå deres bakgrunnsdata og plandokumenter. Oppgaven er basert på to vegprosjekter; Kommunedelplan for E18 Retvet – Vinterbro gjennom Ås kommune, og kommunedelplan for Rv. 4 Kjul – Åneby sør gjennom Nittedal kommune. Casene ble valgt på bakgrunn av: prosjektene har hatt konflikter i kommunedelplan fasen som har resultert i motstridende beslutninger mellom Statens vegvesen og kommunen. Analyserte data i oppgaven har vært foreliggende dokumenter til prosjekter, samt dybdeintervjuer med sentrale personer som var involvert i planleggingsprosessen. Casene viser at lokale mål ofte kan være divergerende fra nasjonale og regionale mål. Dette skaper konflikter i planprosesser. Kommunen har en viktig rolle i gjennomføring av vegplaner med ansvar for lokale interesser og makt i beslutninger. Statens vegvesen har et fagansvar i å ivareta nasjonale mål i planleggingen. Konsekvensen av målkonfliktene kan gå utover samarbeidsforholdet mellom partene. Slike omstendigheter svekker den lokale tilliten til planene og skaper tvil om medvirkningen fra lokalsamfunnet er vellykket, noe som igjen fører til dårlig lokalforankring av vegplaner. Dette kan resultere til bruk av maktposisjon i form av politiske beslutninger som vil være motstridene til planforslaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMedvirkningnb_NO
dc.subjectVegplanleggingnb_NO
dc.titleLokalsamfunnets medvirkning i planlegging av riksvegernb_NO
dc.title.alternativePublic participation in planning of national roadnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500nb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.description.localcodeM-BAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal