Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHeistad, Arve
dc.contributor.authorLarsen, Håkon
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-11-07T09:43:05Z
dc.date.available2017-11-07T09:43:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464516
dc.description.abstractKlimaendringer fører til store utfordringer i mange deler av verden. Noen regioner vil få økte utfordringer med tørke og vannmangel, mens andre vil få økt nedbør og større flomproblemer. Det er spesielt de urbane områdene med en stor andel av tette flater og rask avrenning som er utsatt for flom og hvor skadepotensialet er størst. Store flommengder vil oppstå som følge av byområdets svake evne til å infiltrere nedbørsmengdene og begrensede magasineringsevne. Ulike strategier for klimatilpasning er skissert for å redusere skadevirkningene i fremtiden. Disse omfatter bl.a. endrede dimensjoneringskriterier for avløpssystemer separering av eldre fellesavløpssystemer, tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) og reetablering av naturlige vannveier. Et scenario som er spesielt fryktet er flom på vinterstid. Frost i bakken vil føre til en enda lavere infiltrasjonsevne samtidig som islagte innganger til overvannsrørene hindrer videre transport av nedbørsmengdene. Det er interessant å identifisere hvilke områder som blir berørt ved store tilfeller av flom. Samtidig er det nødvendig å finne effektive tiltak som reduserer flomskadene. I denne masteroppgaven ble ArcGIS brukt til å fremstille aktsomhetskart for en 500-årsflom i dagens Ås sentrum. Dette ble sammenlignet med aktsomhetskartene for tiltakene som omhandlet gjenåpningen av Hogstvedtbekken. Det ble forutsatt et scenario med vinterflom der vann ikke kan infiltrere til marka eller transporteres i overvannsnettet som følge av frost i bakken. Aktsomhetskartene gav mulighet til å se hvilke deler av Ås sentrum som ble problemområder for de to ulike scenarioene. På denne måten kunne virkningen av bekkåpningen belyses. Aktsomhetskartet for dagens tilstand illustrerte at et stort område i Ås sentrum ble berørt som følge av en 500-årsflom. På denne strekningen berørte flommen et stort geografisk område. Et lite område nord ble vurdert som spesielt sårbart. En videregående skole, flere store boligfelt og jernbaneinfrastruktur lå i dette området. Ved gjenåpning av bekken ville ikke disse områdene bli berørt av flommen. Dette forutsatte at bekken ble plassert etter lavpunktene i terrenget. Samtidig var det områder som ikke opplevde noen effekt av tiltaket. Disse områdene omfattet landbruksområder, boligområder, jernbaneinfrastruktur og veinett.nb_NO
dc.description.abstractClimate change leads to major challenges in many parts of the world. Some regions will face increased drought and water shortages, while other areas will experience increased rainfall and major flood problems. It is especially the urban areas with a large proportion of dense surfaces and rapid drainage that are prone to flooding and where the damage potential is greatest. Large flood lengths will arise because of the urban area's weak ability to infiltrate rainfall and limited storage capacity. Different strategies for climate adaptation are designed to reduce future damages. These include altered drainage system dimensioning criteria, separation of older combined drainage systems, low impact development strategies (LID) and rehabilitation of natural waterways. A feared scenario is flooding during winter. Frost in the ground will lead to even lower infiltration capabilities, while sealed inputs to the storm water system prevent transport of rainfall. It is interesting to identify which areas are affected by large cases of flooding. At the same time, it is necessary to find effective measures that reduce flood damage. In this master's thesis, ArcGIS was used to produce maps that illustrated the area of flood caused by a 500 year flood in today's Ås center. This was compared with the maps for the actions of reopening the Hogstvedt river. It was assumed a scenario of winter flood where water cannot infiltrate to the ground or be transported by the storm water system due to frost in the ground. The maps gave the opportunity to see which parts of Ås center became problem areas for the two different scenarios. This way, the effect of the river opening could be illustrated. The maps illustrated that a large area in the center of Ås was affected as a result of a 500 year flood for today's condition. In this area, the flood affected a large geographical area. A small area north was considered particularly vulnerable. A high school, several large residential areas and railway infrastructure was in this area. By reopening the river, these areas would not be affected by the flood. It was given that the river was placed at the lowest points in the terrain. There were still areas that did not experience any effect of the action. These areas included agricultural areas, residential areas, rail infrastructure and road networks.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFlomnb_NO
dc.subjectOvervannnb_NO
dc.subjectOvervannshåndteringnb_NO
dc.subjectElveflomnb_NO
dc.subjectÅsnb_NO
dc.subjectArcGISnb_NO
dc.subjectAktsomhetskartnb_NO
dc.titleTiltak mot flom : gjenåpning av bekk i Ås sentrumnb_NO
dc.title.alternativeMethods of flood prevention - reopening of river in Ås city centernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610nb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO
dc.description.localcodeM-VMnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal