Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaukeland, Jan Vidar
dc.contributor.authorJacobsen, Hanna Karoline
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-11-06T12:31:22Z
dc.date.available2017-11-06T12:31:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2464246
dc.description.abstractHvaler er et populært feriested som tiltrekker seg mange turister om sommeren. I området ligger også Ytre Hvaler nasjonalpark, som ble opprettet i 2009. Nasjonalparker blir sett på som viktige for lokal verdiskapning, og i tillegg er de betydningsfulle for det naturbaserte reiselivet. Denne studien undersøker reiselivsnæringen på Hvaler nærmere, for å se på hvilke muligheter og utfordringer som finnes for en utvikling av reiselivet, og hvilken betydning Ytre Hvaler nasjonalpark har for reiselivsnæringen. Studien har en kvalitativ tilnærming, og resultatene er basert på ni semistrukturerte intervjuer. Informantene representerer de to ulike gruppene næringsliv og forvaltning. Dette utvalget er gjort for å få et helhetlig bilde av reiselivsnæringen på Hvaler. Resultatene viser at reiselivsnæringen på Hvaler er preget av lite samarbeid, og at det mangler et nettverk av reiselivsbedrifter som kan styrke og samle næringen. I tillegg er det lite samarbeid mellom næringsaktører, kommune og nasjonalparkforvaltning, noe som gjør at man ikke oppnår en ønsket reiselivsutvikling. For å videreutvikle reiselivet og Hvaler som destinasjon, er det derfor nødvendig at alle involverte samles og jobber i én retning. Videre er Hvalers natur og skjærgård av stor attraksjonsverdi for besøkende, men området mangler tilbud av aktiviteter og opplevelsesprodukter. Hvaler kommune består av et stort antall hytter, og mange av turistene i området er hytteturister. Imidlertid er det få kommersielle overnattingssteder, og det uttrykkes et behov for å øke overnattingstilbudet for turister. Det er derimot gjort få undersøkelser av besøkendes behov og ønsker, noe som skaper en usikkerhet rundt etterspørsel av ulike reiselivstilbud. Basert på funnene antas det at det er et utviklingspotensial for reiselivet i og rundt Ytre Hvaler nasjonalpark som det vil være mulig å realisere. Det krever derimot flere grep. Samarbeid er den største utfordringen for reiselivet på Hvaler. Det bør derfor etableres et bredere samarbeid om reiselivsutvikling mellom næringsaktører, kommune og nasjonalparkforvaltning for å klare å utvikle reiselivet i én retning. For at dette skal fungere bør det tas i bruk nettverk i større grad, etableres felles målsetting og strategier, og gjøre det klart hvem som har hvilke ansvarsområder.nb_NO
dc.description.abstractHvaler is a popular place that attracts many tourists during the summer. Also in the area is the Ytre Hvaler National Park, which was established in 2009. National parks are seen as important for increased local value, and in addition they are important for the nature-based tourism. This study explores the tourism industry at Hvaler in more detail, to look at what opportunities and challenges exist for tourism development and what significance Ytre Hvaler National Park has for the tourism industry. The study has a qualitative approach, and the results are based on nine semi-structured interviews. The informants represent three different groups; Business actors, municipality and national park management. This selection has been made to get a comprehensive picture of the tourism industry at Hvaler. The results show that the tourism industry at Hvaler is characterized by little cooperation and lack a network of tourism companies that can strengthen and gather the industry. In addition, there is little cooperation between business actors, municipalities and national park management. In order to further develop the tourism industry and Hvaler as a destination, it is necessary that all involved gather and work in the same direction. Furthermore, Hvaler's nature and archipelago is of great attraction for visitors, but the area lacks offers of activities and adventure products. Hvaler municipality have a large number of cabins, and many of the tourists in the area are cabin tourists. However, there are very few accommodations, and there is a need to further increase accommodation for tourists. On the other hand, few surveys have been made of the visitor's needs and wishes, which creates uncertainty about the demand for various tourism services. Based on the findings, it is believed that there is an unrealized potential for development of the tourism industry in and around Ytre Hvaler National Park. However, some changes are required for it to be possible to exploit this potential. Cooperation is the biggest challenge for tourism at Hvaler. A wider cooperation should therefore be established on tourism development between business actors, municipalities and national park management in order to manage the tourism industry in one direction. In order for this to work, networks should be used more widely, common goals and strategies should be established, and a clearer division of who has what responsibilities has to be made.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectreiselivsutviklingnb_NO
dc.subjectsamarbeidnb_NO
dc.subjectpotensialnb_NO
dc.subjectkommunenb_NO
dc.subjectnasjonalparkforvaltningnb_NO
dc.titleSamarbeidsmuligheter og utfordringer - En analyse av reiselivsnæringen i og rundt Ytre Hvaler nasjonalparknb_NO
dc.title.alternativeCollaboration opportunities and challenges - An analysis of the tourism industry in and around Ytre Hvaler national parknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.description.localcodeM-REISnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal