Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSjølie, Hanne Kathrine
dc.contributor.advisorEid, Tron Haakon
dc.contributor.authorHaugen, May Britt
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-23T08:07:51Z
dc.date.available2017-10-23T08:07:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2461389
dc.description.abstractPå 73,5 % av det produktive skogarealet i Norge kan det drives konvensjonelt skogbruk og her er hensyn til biologisk mangfold og naturtyper ivaretatt av skogloven og skogsertifisering. I denne studien undersøkes det hvordan tømmeraktørene Nortømmer AS, Glommen skog SA, Mjøsen skog SA og Viken skog SA implementerer de forskjellige sertifikatene i praksis for å forhindre negative påvirkninger på miljøet. Siden miljøinformasjon er grunnleggende for å ivareta standardkravene i skogsertifikatene er det også interessant å undersøke om skogbruket kan bidra til å forbedre de miljødatabasene som finnes, siden de i forkant av hogst ofte kvalitetssikrer data som ligger der. For å øke sertifikatenes troverdighet i samfunnet ønsker jeg å finne frem til faktorer som kan bidra til å gjenopprette et samarbeid mellom miljø- og skogsiden som ikke har eksistert siden 2010. Studien ble utført med intervju som metode, og Kvalitets- og miljøsjef/leder i de nevnte bedriftene og Fagleder for Naturvern i Naturvernforbundet ble intervjuet. Studien avdekker et behov for å videreutvikle miljødatabaser. Kilden er et kartverktøy med all informasjon skognæringen trenger for å ivareta miljøhensyn i PEFC skogstandard. Kilden kan bli viktig i fremtiden for å samle miljøinformasjon, og videreutvikling av databasen bør inkludere en brukertilgang hvor skognæringen får anledning til å legge inn, endre og fjerne informasjon. Først og fremst bør kartlag for nøkkelbiotoper prioriteres. Miljødirektoratet arbeider med å kvalitetssikre registreringer av rovfuglreir i databasene Naturbase og Artskart, og dette kan danne et utgangspunkt for videre arbeid mot en felles database for rovfugl i Norge. Et samarbeid mellom Miljødirektoratet og skognæringen forutsetter at databasene oppdateres med ny kunnskap og et eldre registreringer kvalitetssikres. Miljøsiden har i dag ingen tillit til hvordan skogsertifikatene praktiseres. Dette skyldes i stor grad at standardene er utarbeidet av skognæringen alene. Miljøorganisasjonene har forøvrig en større tillit til FSC-sertifikatet enn PEFC-sertifikatet, men de ønsker at det skal utarbeides en nasjonal standard. Studien antyder at kostnadene knyttet til FSC-sertifikatet er til hinder for å øke andelen FSC-sertifisert skog i Norge, og at en eventuell nasjonal standard derfor må kunne tilpasses til eiendomsstørrelser. Mye tyder på at etterspørsel i markedet er den avgjørende faktoren for FSCs utbredelse i Norge.nb_NO
dc.description.abstract73, 5% of the productive forest area in Norway is available for conventional forestry; on this area, forest certification controls environmental considerations. This study examines how four timber operators implement forest certification in their daily operations to prevent negative environmental impacts. Since information about species and habitats are fundamental to meeting the requirements in the forest certification standards, it is also interesting to investigate whether forestry can help improve databases that already exist since they often perform quality assurance of data before logging. In order to increase the credibility of the certificates in the society, I want to identify factors that can help restore cooperation between the environmental organizations and the forest industry that have not existed in Norway since 2010. The study was conducted with interviews and the environmental managers for the four companies and a representative for the Norwegian environmental organization Naturvernforbundet was interviewed. The study reveals a need to further develop information systems for environmental considerations and species. The database “Kilden” may become important for gathering environmental information in the future, and further development of the database should include a user access where it is possible for the forest operators to update information. Key habitats should be prioritized. The Norwegian Environmental Protection Agency is currently working to quality assure information about birds of prey in two different databases, which can provide a basis for further work for a common database for birds of prey in Norway. Cooperation between the Norwegian Environmental Protection Agency and forest operators requires that new knowledge is added to the databases and that earlier registration are quality assured. The environmental organizations have no confidence in the forest certifications used in Norway today, because the standards were defined by the forest industry by itself. Environmental organizations have a greater confidence in the FSC certificate than to the PEFC certificate, but they want a national standard to be prepared. The study reveals that the costs associated with the FSC certificate hinder the increase of FSC certified forests in Norway, and that national standard must therefore consider property sizes. Much indicates that the demand in the market is the decisive factor for FSC's continued growth in Norway.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.subjectSkogsertifiseringnb_NO
dc.subjectPEFCnb_NO
dc.subjectFSCnb_NO
dc.titlePraktisk implementring av PEFC- og FSC-sertifikatenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel