Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Ivar
dc.contributor.authorGrøv, Ann-Therese
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-10-05T12:11:05Z
dc.date.available2017-10-05T12:11:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458714
dc.description.abstractDenne utredningen presenterer en kvantitativ analyse av kapitalstrukturen i norsk melkeproduksjon i perioden 2010-2015. Ved hjelp av statistiske metoder undersøkes bedriftsspesifikke forklaringsfaktorers sammenheng med gjeldsgrad. Oppgaven bidrar til økt innsikt om valg av kapitalstruktur i enkeltpersonforetak generelt og melkeproduksjon spesielt, ettersom tidligere empiri hovedsakelig for seg andre selskapsformer. Foruten de juridiske forskjellene mellom enkeltpersonforetak og andre selskapsformer, er norske melkeprodusenter ofte små, kapitalintensive, forbundet med høy risiko og står ovenfor begrensede finansieringsalternativer. Oppgaven tar utgangspunkt i fem pålitelige forklaringsvariabler fra tidligere empiri. Resultatene indikerer en positiv sammenheng mellom gjeldsandel og forklaringsvariablene lønnsomhet og alder, mens for forklaringsvariablene bedriftsstørrelse, eiendelsstruktur(anleggsmidler) og vekst antydes en negativ sammenheng. Disse resultatene kan sees i sammenheng med pecking order teorien om valg av kapitalstruktur. Funnene indikerer at norske melkeprodusenter foretrekker intern finansiering, og tyr til gjeldsfinansiering dersom opptjente midler ikke er tilstrekkelig til å dekke kapitalbehovet. Videre er resultatene konsekvente med tidligere empiri, på tross av forskjeller knyttet til datamateriale.nb_NO
dc.description.abstractThis master thesis provides a quantitative analysis of the capital structure in Norwegian dairy farming during the period 2010-2015. Company specific determinants of leverage are examined using statistical methods. This study contributes to greater insight in capital structure choice in sole proprietorships in general and dairy farming particularly, as previous research primarily study other legal forms. Besides the legal differences between sole proprietorships and other companies, dairy farmers are often small, capital intensive, associated with high risk and limited in terms of funding alternatives. This study examines five determinants of capital structure, which are described as reliable in previous research. The results indicate a positive relationship between firm debt ratio and the explanatory variables profitability and firm age, whilst explanatory variables firm size, nature of assets (fixed assets) and growth have a negative relationship with debt ratio. These results can be associated with the pecking order theory of capital structure. The findings indicate that Norwegian dairy farmers prefer internal financing, and resort to debt financing if capital needs exceeds internal funds. Furthermore, the findings are consistent with prior research despite the differences related to the data.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectTrade-offnb_NO
dc.titleHvilke faktorer forklarer valg av kapitalstruktur i norsk melkeproduksjon?nb_NO
dc.title.alternativeDeterminants of capital structure choice in Norwegian dairy farmingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal