Show simple item record

dc.contributor.advisorSky, Per Kåre
dc.contributor.authorFjeldstad, Kjersti Andrea Bråge
dc.coverage.spatialCyprusnb_NO
dc.date.accessioned2017-10-05T11:04:44Z
dc.date.available2017-10-05T11:04:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458674
dc.description.abstractLand consolidation is an instrument contributing to the improvement of the various problems associated with agricultural holdings. These problems constitute an obstacle for the rational and effective utilisation of agricultural land. The main research question of this study is regarding the effects of land consolidation with Cyprus as the current site. Problems associated with agricultural holdings are a common feature all around the world. However, Cyprus is of special interest due to its location and land tenure structure characterized by small, irregularly shaped plots being highly dispersed as well as the lack of road access and multiple ownership, all problems imposing obstacles for efficient farming. Land consolidation is a measure used to promote rational, sustainable agricultural development and to create and protect areas of natural beauty and cultural significance. The aim of this study was to look at four different types of effects that may develop as a result of land consolidation measures, each research question representing one effect. The first out of four research questions was to look at social effects describing how land consolidation measures affects the relationship between the participants, and the relationship between the owners and their property. The second one is regarding the economic effects in order to find out how land consolidation contributes to changes in productivity, wealth and incomes. My two last research questions are associated with visual effects including the design of plots, infrastructure and effects on the cultural landscape. Land consolidation implementation in Cyprus is based on cooperation between the owners and the Land Consolidation Service with a main focus on the owners and their relationship to property. Social effects have more focus in Cypriot land consolidation compared to many other countries. Participants show signs of being satisfied due to the possibilities for participation, the abolishment of multiple ownership, bigger parcels and ownership areas. Today there are conditions facilitated for every single owner to be a full-time farmer. It turns out that owners are less attached to their land due to incomes being achievable on other markets as well. Land consolidation in Cyprus is a cost- and time-consuming process. Completing one project takes often up to 6-10 years. Systems and technology is not in place to adequately support the planner, no standard methodology for measuring land fragmentation is developed. Land consolidation has a distance-reducing effect on farming operation, resulting in a decrease in traveling-time and transportation costs. Increased specialization, use of mechanisation and a diversity of crops, do all contribute to improvements in the already existing conditions, a higher income and welfare. Efficient farming and an interest for full-time farming are achieved by the possibilities for increased incomes and productivity. Structural changes are done to the Cypriot land tenure structure. As a result of land consolidation measures, are irregularly, small, inefficient parcels with more or less no road access replaced by bigger parcels with a design more practical for efficient farming. In 2013 the enlargement of plot size more than doubled, amounted to be an increase of 103,13 %. An increase of 198,18 % of additional road network was stated the same year where every single plot had a road connected to their property. Pollution is still identified as a negative effect of the increased road network. Parcels under Turkish ownerships were earlier excluded from land consolidation measures but are today included in all projects resulting in more complete results. Mechanisation, specialisation and an increase in labour inputs have resulted in significant visual changes in the cultivation of the Cypriot landscape. Crop diversity and crop scheduling are identified as positive effects due to land consolidation implementation. Implementations of new irrigation systems are probably the most significant reason for these positive changes evolving. In 2010, olive trees contributed with 49,2 % of the total area for permanent crops with citrus fruits following with 15,9%. Landscape renovation plans and plans for protection of the environment are developed in order to protect flora and fauna, biotopes, cultural and physical features of the rural landscape. Land consolidation measures have contributed to a significant development within the agricultural sector in Cyprus. To find answers to my research questions a study trip to Cyprus was conducted in order to do observations and get access to documents, a visit resulting in exciting findings. These will be presented in the following chapters.nb_NO
dc.description.abstractJordskifte er et virkemiddel som bidrar til å løse de ulike problemene knyttet til landbrukseiendommer, problemer som hindrer rasjonell og effektiv utnyttelse av landbruksjord. Hovedproblemstillingen i dette studiet dreier seg om effekter av jordskifte på Kypros. Problemer knyttet til landbrukseiendommer er et kjent fenomen i hele verden. Kypros er av spesiell interesse grunnet øyas beliggenhet og eiendomsstruktur som kjennetegnes av små, spredte, uregelmessige teiger, mangel på adkomst til vei og sameier, alle problemer som hindrer effektivt jordbruk. Jordskifte er et tiltak som brukes for å fremme rasjonelt, bærekraftig landbruk og for å utvikle og beskytte viktig naturområder og områder av kulturell betydning. Målet med denne studien er å få et større innblikk i fire ulike typer effekter som kan utvikles som følge av jordskifte. Hver problemstilling vil representere én effekt. For å finne ut hvordan dette virkemiddelet påvirker forholdet mellom partene og forholdet mellom partene og deres eiendom, er sosiale effekter én av mine delproblemstillinger. Den andre omhandler økonomiske effekter for å finne ut hvordan jordskifte bidrar til endringer i produktivitet, velstand og inntekt. Mine to siste delproblemstillinger er knyttet til effekter på utforming av teiger, infrastruktur og effekter på kulturlandskapet. Jordskifte på Kypros er basert på samarbeid mellom eierne og the Land Consolidation Service med hovedfokus på eierne og deres forhold til eiendommen sin. Kypriotisk jordskifte fokuserer på sosiale effekter i større grad enn mange andre land. Deltakerne viser tegn til å være fornøyde grunnet mulighetene for deltakelse i prosess, oppløsning av sameier, større teiger og arealer. Eierne er også mindre knyttet til egen eiendom grunnet muligheter for inntekter på andre markeder. I dag er alle forhold tilstede for at bønder som ønsker å drive landbruk på heltid, har mulighet til dette. Jordskifte på Kypros er kostbart og tidkrevende. Gjennomføring av ett prosjekt tar ofte opp til 6-10 år. Systemer og teknologi er utviklet i begrenset grad og noen standard metode for å måle teigblanding er enda ikke utviklet. Jordskifte bidrar til at avstandene mellom teigene blir kortere, noe som resulterer i redusert reisetid og lavere transportkostnader. Økt spesialisering, mekanisering og et mangfold av avlinger bidrar til et bedre grunnlag for økt inntekt og velferd. Muligheter for økte inntekter og produktivitet bidrar til effektivt landbruk og interesse for gårdsdrift på heltid. Strukturelle endringer på arealer er også et resultat av kypriotisk jordskifte. Uregelmessige, små, ineffektive teiger uten tilgang til vei, blir ved jordskifte erstattet av større teiger med en struktur som er mer praktisk for effektivt landbruk. I 2013 ble teigstørrelsen mer enn doblet, en økning på hele 103,13%. Utviklingen av veinettet innebar en positiv økning på 198,18% hvor hver enkelt eiendom nå fikk veiadkomst. Forurensning er til tross for dette identifisert som en tilhørende negativ effekt. Teiger under tyrkisk besittelse ble tidligere utelatt fra jordskifteprosessen, men er i dag inkludert og bidrar til mer fullstendige prosjekter. Mekanisering, spesialisering og økt arbeidsinnsats har resultert i betydelige visuelle endringer i det kypriotiske landskapet. Mangfold av avlinger og muligheter for dyrking på ulike steder, er identifisert som positive effekter av jordskifte. Utviklingen av vanningsanlegg er trolig den viktigste årsaken til disse positive endringene. I 2010 stod oliventrær for 49,2% av det totale arealet for permanente avlinger etterfulgt av sitrusfrukter utgjørende 15,9%. Renoveringsplaner og planer for beskyttelse av miljø er utviklet for å beskytte flora og fauna, biotoper samt for å ivareta kulturelle og fysiske egenskaper i landlige områder. Det er ingen tvil om at jordskifte som problem-løsende virkemiddel har bidratt til stor utvikling innen landbrukssektoren på Kypros. For å finne svar på mine problemstillinger, ble det utført feltarbeid på Kypros for å gjøre observasjoner og få tilgang på dokumenter. Et besøk som resulterte i spennende funn som vil bli presentert i kapitlene som følger.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLand fragmentationnb_NO
dc.subjectLand consolidationnb_NO
dc.subjectReallocationnb_NO
dc.subjectCyprusnb_NO
dc.subjectSocial effectsnb_NO
dc.subjectEconomic effectsnb_NO
dc.subjectPlot designnb_NO
dc.subjectCultural landscapenb_NO
dc.titleEffects of land consolidation in Cyprusnb_NO
dc.title.alternativeEffekter av jordskifte på Kyprosnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349nb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal