Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGeelmuyden, Anne Katrine
dc.contributor.authorLundholm, Anna Malin
dc.coverage.spatialNorway, Bergennb_NO
dc.date.accessioned2017-10-04T13:21:54Z
dc.date.available2017-10-04T13:21:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458453
dc.description.abstractBlågrønne strukturer er viktige i klimatilpasningen, for folkehelsa og det biologiske mangfoldet. I strategien om fortetting, hvor Bergen spås en befolkningsvekst på 100 000 innbyggere mot 2040 setter dette press på byens blågrønne strukturer, som i gjeldende planer har lite fokus. Bærekraftig utvikling er et overordnet mål i planleggingen hvor det å leve i by skal være et gode og ikke et problem. Det skal være et økt fokus på kollektivtransport, tilrettelegging for myke trafikanter og attraktive omgivelser. Videre stiller klimaendringer og forurensing krav om tiltak for å forebygge oversvømmelse og friske vann og vassdrag. Her har blågrønne strukturer som flerfunkjsonelt system flere verdier og funksjoner knyttet til bærekraftig utvikling. I området rundt Store Lungegårdsvann har infrastruktur og arealkrevende industri tidligere gått på bekostning av fjordarmen som før strakte seg helt inn i sentrum, og i dag oppleves området som fragmentert og uten sammenheng med byen for øvrig. Nå står området ovenfor store endringer og det er flere planer knyttet til ny byutvikling. Målet med oppgaven er å rette et fokus på de blågrønne strukturene for å se hvordan disse kan bidra til en bærekraftig utvikling av området. Det er, ut fra et helhetsperspektiv gjennomført en rekke analyser og registreringer som danner grunnlaget for valgte strategiske mål og tiltak. Med en visjon om et sammenhengende blågrønnt system med god tilgenglighet til omkringliggende områder peker oppgaven på utfordringer og muligheter ved dette gjennom en mulighetsstudie. Ut fra dagens forutsetninger ender oppgaven opp med en planstrategi for hvordan de blågrønne strukturene bør utvikles for å oppnå alle deler i bærekraftsperspektivet og gjøre området rundt Store Lungegårdsvann til en tydeligere del av Bergen. Disse blir presentert gjennom fem tema med tilhørende tiltak. Her er det fokusert på å lage en tydelig blågrønn struktur rundt vannet og en forbindelse som forlenger aksen fra teateret i sentrum ut mot Store Lungegårdsvann hvor myke trafikanter er prioritert. Nye aktivitetstilbud skaper en møtesplass på tvers av befolkningen og det er fokusert på å legge til rette for gode bomiljøer og byrom. En variasjon i grøntstrukturen styrker opplevelsesverdier og habitat for planter og dyr. Til sammen er den blågrønne strukturen det bærende elementet for en bærekraftig utvikling i området.nb_NO
dc.description.abstractBlue-green structures are important to adapt to climate change, public health and biodiversity. Bergen has an expected population growth of 100,000 inhabitants towards 2040. This combined with the stragtegy of compact cities will put a strain on the blue-green structures which are already lacking priority in current plans. Sustainable development is a goal in the overall planning where living in a city is to be considered a positive experience. The design shall focus on public transport, pedestrians and attractive surroundings. Furthermore climate change and pollution calls for healthy lakes and water systems and measures to prevent flooding. The blue-green multifuctional systems has several functions and values attached to sustainable development. The fjord arm that used to reach all the way to the city center has given way to infrastructure and area intensive industry over the years passed. Today the area appears as fragmented and without connection with the rest of the city. The area faces great changes and there are currently several plans for development. The goal with this assigment is to put the blue-green structures in focus and investigate how these can create a sustainable development of the area. A number of analysis and registrations have been made to form the basis for the chosen strategic goals and measures. Through a feasibility study, this thesis points to challenges and possibilities of a coherent blue-green structure in the area with efficient accessibility to surrounding areas. With the basis of the areas current prerequisites this thesis will present a planning strategy for how to develop blue-green structures in accordance with the sustainablility perspective and make the area surrounding Store Lungegårdsvann to a more prominent part of Bergen. This will be presented through five themes with their associated measures. Focus is on creating a blue-green structure around the lake with a connection that prolongs the axis from the theater in the city center towards the lake where pedestrians are given priority. New activities creates a meeting point for all citizens. Construcions relate to the blue-green structure and thriving living and city spaces are facilitated. Varation in green structures strengthens the experience values and habitat for plants and animals. Together the blue-green structures are the building blocks of a sustainable development in the area.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectBlågrønne strukturernb_NO
dc.subjectFlerfunksjonalitetnb_NO
dc.subjectBærekraftnb_NO
dc.subjectOvervannshåndteringnb_NO
dc.subjectNaturmangfoldnb_NO
dc.subjectRekreasjonnb_NO
dc.subjectBergennb_NO
dc.titleStore Lungegårdsvann sett i blågrønt helhetsperspektiv : en mulighetsstudienb_NO
dc.title.alternativeStore Lungegårdsvann seen in a bluegreen perspective : a feasibility studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal