Show simple item record

dc.contributor.advisorWorren, Nicolay
dc.contributor.authorFjeld, Mari
dc.contributor.authorKoren, Gina Aas
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2017-10-04T08:47:56Z
dc.date.available2017-10-04T08:47:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458260
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvordan ansatte i Oslo Akrim-senter og ansatte i linjeorganisasjonen i Skatt øst samarbeider for å redusere arbeidslivskriminalitet. Formålet er å gi en detaljert beskrivelse av samarbeidet. Arbeidslivskriminalitet er en sammensatt problemstilling som har berøringspunkter inn mot mange etater, og det er derfor behov for ustrakt samarbeid på tvers. Oslo Akrim-senter ble opprettet i 2015 med initiativ fra Regjeringen, og har representanter fra Skatt øst, Politiet, Arbeidstilsynet, NAV, Oslo Kemnerkontor og Tollvesenet (Lokal handlingsplan 2016). Akrim-senteret er avhengig av ressurser fra linjeorganisasjonene og størstedelen av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foregår derfor i hver enkelt etat. Skatt øst er en funksjonsinndelt etat og det tverretatlige samarbeidet har ført til økt behov for samarbeid på tvers av de ulike funksjonsområdene internt. Vi har benyttet et kvalitativt forskningsdesign der vi har gjennomført 15 dybdeintervjuer med ansatte fra Skatt øst. Datainnsamlingen har gitt oss innsikt som har gjort det mulig å gi en detaljert beskrivelse av samarbeidet mellom Oslo Akrim-senter og linjeorganisasjonen i Skatt øst. Vi har gjennom arbeidet med oppgaven besvart følgende problemstilling: Hvordan samarbeider ansatte fra Akrim-senteret med linjeorganisasjonen i Skatt øst, i den interne akrim-satsningen for å redusere arbeidslivskriminalitet? Akrim-senteret er integrert i akrim-satsningen i Skatt øst, som skal sørge for å koordinere et helhetlig arbeid mot arbeidslivskriminalitet på tvers av funksjonsområdene. Hovedoppgavene til Akrim-senteret er å identifisere kriminelle nettverk og forstå trender, samt å være synlige i markedet og gjennomføre byggeplasskontroller. Samarbeidet mellom Akrim-senteret og linjeorganisasjonen foregår i hovedsak gjennom oppgaveløsning i arbeidet med å identifisere og oppklare nettverk, samt gjennom informasjonsutveksling for å forstå trender i markedet.nb_NO
dc.description.abstractThe subject for this thesis is how employees in Oslo Akrim-center and employees in Skatt øst cooperate to reduce work-related crime. The purpose of the thesis is to give a detailed description of the cooperation. Work-related crime is a complex issue that involves many agencies. It is therefore necessary with extensive cooperation across the different agencies. Oslo Akrim-center was founded in 2015 after initiative from the Government. Oslo Akrim-center has representatives from The Norwegian Tax Authority department east, the Police, The Norwegian Labour Inspection Authority, The Norwegian Labour and Welfare Administration, Oslo Tax Office and Norwegian Customs (Lokal handlingsplan 2016). The Akrim-center is dependent on resources from the line organizations and most of the effort is therefore conducted in the various agencies. Skatt øst is divided after function and the interdisciplinary cooperation have increased the need for cooperation across the different functions internally in Skatt øst. We have used a qualitative research design where we have conducted 15 interviews with employees in Skatt øst. The collection of data has given us insight that have made it possible to give a detailed description of the cooperation between Oslo Akrim-center and the line organization in Skatt øst. During our work with the thesis we have answered the following research question: How does employees from Oslo Akrim-center cooperate with the line organization in Skatt øst in the internal work-related crime focus to reduce work-related crime? The Akrim-center is an integrated part of the Akrim-initiative in Skatt øst, which will ensure coordination of a comprehensive work against work-related crime, across the carious functional areas. The main tasks of the Akrim-center are to identify criminal networks and understand trends in work-related crime, as well as being visible in the market and conduct controls at construction sites. The cooperation between the Akrim-center and the carious functional areas is mainly done through task solving in the work of identifying and solving criminal networks, as well as through information exchange to understand trends in the market.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOrganisasjonsstrukturnb_NO
dc.subjectKoordineringnb_NO
dc.subjectOffentlig sektornb_NO
dc.subjectKoordineringsmekanismernb_NO
dc.subjectSkatteetatennb_NO
dc.titleBekjempelse av arbeidslivskriminalitet : en beskrivelse av samarbeidet mellom Oslo Akrim-senter og linja i Skatt østnb_NO
dc.title.alternativeThe combat against work-related crime : a description of the cooperation between Oslo Akrim-center and Skatt østnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal