Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorKjelsaas, Pia Elisabeth Solheim
dc.date.accessioned2017-10-02T10:51:40Z
dc.date.available2017-10-02T10:51:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457686
dc.description.abstractDagens konkurransesamfunn krever at virksomheter er innovative for å opprettholde sin markedsposisjon. Innovasjon kan knyttes til utforsking av nye muligheter og utnyttelse av eksisterende kunnskap. I tillegg vil ressurser og kapabiliteter være nødvendige for å gjennomføre innovasjonsprosesser, og dette krever ressursforvaltning. Da både innovasjon og ressurser er beskrevet som kilder til en bedrifts konkurransefortrinn i faglitteraturen, og begge har tilknytning til utforskings- og utnyttelsesaktiviteter, vil det være interessant å få et helhetlig syn på hvordan dette fungerer i praksis. Formålet med oppgaven er å forstå hvordan innovasjonsprosesser og drift foregår i en etablert organisasjon, og få innsikt i årsaker til at bedriften klarer å opprettholde sin nåværende markedsposisjon og samtidig skape vekst. I forbindelse med forskningen er det forsøkt å svare på følgende problemstilling: Hvordan organiseres innovasjon i et etablert cateringselskap, og hvordan bidrar ressurser til nyskaping? Avhandlingen er en kvalitativ case studie som bygger på intervjuer med fire nøkkelpersoner i bedriften. Dette vil gi dybdekunnskap om innovasjon og ressursbruk i bedriften, og bidra med å svare på problemstillingen. Konklusjonen er at bedriften kontinuerlig utfører utforsking- og utnyttelsesaktiviteter i sine innovasjonstiltak, samtidig som ressurser og kapabiliteter forvaltes. Resultatene kan hjelpe bedriften få oversikt og organisere sine ressurser og innovasjonstiltak mer effektivt, og studien vil bidra med økt kunnskap til det teoretiske feltet, som kan benyttes i videre forskning.nb_NO
dc.description.abstractToday's competitive environment requires businesses to be innovative in order to maintain their market position. Innovation can be linked to exploration of new opportunities and exploitation of existing knowledge. Resources and capabilities will be required to implement innovation processes, which requires resource management. As both innovation and resources are described in literature as the source of a firm's competitive advantage, and they both relate to exploration and exploitation activities, it would be interesting to get an understanding of how this works in real life. The purpose of the thesis is to understand how innovation processes and daily operations are conducted in an established organization, and to gain insight with regards to how the company manages to maintain their current market position as well as create growth. Research question: How is innovation organized in an established catering company, and in what way do resources contribute to innovation? The dissertation is a qualitative case study based on interviews with four key people in the company. This will provide profound knowledge about innovation and resource utilization in the company, and help answer the research question. The conclusion is that the company continuously conducts exploration and exploitation activities in its innovation initiatives, whilst managing resources and capabilities. The results can help the company get an overview and organize its resources and innovation activities more efficiently, and the study will contribute with increased knowledge to the theoretical field, that could be used for further research.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEksisterende kunnskap og nye muligheter : en casestudie av organisert innovasjon i en etablert cateringbedriftnb_NO
dc.title.alternativeExisting knowledge and new opportunities : a case study of organized innovation in an established catering companynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal