Show simple item record

dc.contributor.advisorFosstenløkken, Siw
dc.contributor.authorThorhus, Filip André
dc.coverage.spatialNorway, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2017-10-02T08:43:38Z
dc.date.available2017-10-02T08:43:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457639
dc.description.abstractDenne studien fokuserer på det nye begrepet Validert Entreprenøriell Læring (VEL). Den utforsker hvordan gründere og forretningsutviklere praktiserer Lean Startup metoden (LSM) i kontekst av entreprenøriell læring (EL) i det norske startup-miljøet. Nyere forskning viser at om lag 75 prosent av alle nyetablerte selskaper mislykkes (Blank, 2013). Ifølge Eric Ries (2011) kan LSM effektivisere prosessen ved nyetablering og redusere både risiko og usikkerhet. Norge trenger flere bærekraftige selskaper for å klargjøres for en fremtid etter oljen. Denne studien fokuserer derfor på å bidra til mer kunnskap om innovasjonsmetoder. På bakgrunn av dette forsøker studien å svare på følgende problemstillingen: Hvordan praktiserer norske gründere Lean startup metoden og oppnår de validert læring? Hensikten med masteroppgaven har vært å bidra til mer kunnskap om hvordan nyere innovasjonsmetoder blir praktisert for å skape bærekraftige selskaper, samt å komme med bidrag til entreprenørskapsteorien. I oppgaven presenteres det teoretiske rammeverket til Pittaway et al. (2011) fra artikkelen: ”The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning”, samt rammeverket til Eric Ries i boken ”The Lean Startup”. Disse rammeverkene har flere fellestrekk når det kommer til læringsprinsipper. Entreprenøriell læring er en Learn-As-You-Go tilnærming som i denne studien blir sammenlignet med Eric Ries sin Build-Measure-Learn syklus. Handling, erfaring og nyhet er sentrale aspekter i både EL og LSM. Ut ifra problemstillingens eksplorerende karakter har det blitt benyttet et kvalitativt forskningsdesign hvor det har blitt intervjuet fem gründere i teknologiselskaper i Norge. Validert Entreprenøriell Læring er et nytt begrep som fremkommer fra denne studien. Begrepet er studiens bidrag til entreprenøriell læringsteorien og Lean Startup. VEL er et resultat av å sammenslå læringsprinsipper fra LSM og læringsdimensjonene i rammeverket til Pittaway et al. (2011). Resultatene tyder på at LS og EL er positivt knyttet til hverandre. I tillegg informerer resultatene gründere og forretningsutviklere om effektive læringsstrategier. Resultatene i denne studien viser også at norske gründere og forretningsutviklere bør bli mer bevisste på den validerte læringen. Flere gründere kaller seg Lean, men benytter ikke innovasjonsregnskapet. For å oppnå validert læring må gründeren aktivt måle progresjonen. Validert entreprenøriell læring kan bidra til bedre læring for gründerne ved at de får en økt bevissthet for læring. Som en konsekvens kan dette føre til mer verdifull fremgang og bedre innovasjonsprosesser som skaper bærekraftige selskaper i Norge og internasjonalt.nb_NO
dc.description.abstractThis study focuses on the new term Validated Entrepreneurial Learning (VEL). It explores how entrepreneurs and business developers are using the Lean Startup Method (LSM) in the context of Entrepreneurial Learning (EL), focusing on the Norwegian startup environment. Recent research shows that 75 percent of all startups fail (Blank, 2013). According to Eric Ries (2011), using the Lean Startup approach helps entrepreneurs and business developers improving the process of building successful companies and reduce the amount of risk and uncertainty. The main work of this thesis will therefore focus on how to use the Lean Startup approach to get Norway ready for a future after oil. Based on this, the study attempts to answer the following question: How do entrepreneurs use the Lean Startup approach in the Norwegian startup environment and where do they find validation? The purpose of this thesis has been to contribute to gain more knowledge about innovation methods being used by entrepreneurs all over the world. The study seeks to add to the literature by demonstrating that the learning aspects of the LSM framework have several similarities to the established entrepreneurship theory in the context of EL. The study presents the theoretical framework of Pittaway et al. (2011) from the article: “The role of entrepreneurship clubs and societies in entrepreneurial learning", and the framework from "The Lean Startup" by Eric Ries (2011). These theories have several similarities when it comes to learning principles. In this study, Entrepreneurial learning is inherently a Learn-As-You-Go approach that is compared to the Build-Measure-Learn feedback loop from the LSM. Both EL and LSM involves action, experience and newness. Furthermore, I have chosen a qualitative research design based on the exploratory character of the research question. Data is collected from 5 interviews of tech-entrepreneurs in the Norwegian startup environment. The new term Validated Entrepreneurial Learning is a result of combining learning aspects from LSM and EL. It is a contribution to the entrepreneurial learning theory and the Lean Startup framework. The results show that LS and EL is positively related to each other. In addition, the results inform entrepreneurs and business developers about effective learning strategies. Moreover, the results of this study also show that Norwegian entrepreneurs and business developers should become more aware of the validated learning aspect. Several entrepreneurs consider themselves as Lean Startups. However, many do not use the innovation accounting tool. In order to achieve validated learning, the entrepreneurs need to constantly measure progress. Validated entrepreneurial learning may contribute to more effective learning processes by increasing awareness of the learning aspect. As a consequence, this may lead to more valuable progress and more advantageous innovation processes creating successful businesses in Norway and internationally.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHypotese-drevet entreprenørskapnb_NO
dc.subjectHypothesis-Driven Entrepreneurshipnb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.subjectInnovationnb_NO
dc.titleValidert entreprenøriell læring : en kvalitativ studie av Lean Startup metoden i det norske gründermiljøetnb_NO
dc.title.alternativeValidated entrepreneurial learning : a qualitative study of using the Lean Startup method in the Norwegian startup environmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal