Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolth, Fredrik
dc.contributor.authorAndressen, Stian Ancher
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-09-28T12:35:28Z
dc.date.available2017-09-28T12:35:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457334
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er fordeling av planskapt netto verdiøkning etter jordskiftelova § 3-30 flg. Jeg har i denne oppgaven valgt å fokusere på verdsetting for dette gjennomføringsvirkemiddelet av reguleringsplaner. Problemstillingen jeg søker svar på kommer frem av to delproblemstillinger: 1: Hvordan skal jordskifteretten verdsette planskapt netto verdiøkning? 2: Hvilke utfordringer står jordskifteretten og partene ovenfor ved verdsettingen og fordelingen av planskapt netto verdiøkning, som følge av særbestemmelsene om verdsetting etter jordskiftelova § 3-31? Per dags dato foreligger det ikke tilstrekkelig med rettskilder til å danne et entydig svar på hvordan jordskifteretten skal verdsette planskapt netto verdiøkning. Dette fører til utfordringer oppgaven har belyst gjennom sak nr. 0700-2015-0028 for Vestfold jordskifterett og reguleringsplan for nordre del av Gardermoen Næringspark 1. Utfordringene for verdsettingen som i oppgaven blir drøftet, kan deles inn i tre deler: Verdsetting av samlet planskapt netto verdiøkning. For denne delen av verdsettingen har det spesielt vist seg utfordrende med fordeling av kostnader for å komme frem til netto verdiøkning. I etterkant av jordskiftesak kan det oppstå forhold som fører til at netto verdiøkning fastsatt av jordskifteretten i realiteten vil bli endret. Verdsettingen av hver parts andel av samlet planskapt netto verdiøkning. Denne delen av verdsettingen byr på utfordringer ved fastsettelsen av fordelingsnøkkel. Sentralt er spørsmålet om fordelingen skal ta hensyn til eiendommens rettslige, eller faktiske egenskaper for utbygging. Valg av verdsettingsmetode er ikke gitt i saker etter jordskiftelova § 3-30. Spesielt er dette utfordrende ved reguleringsplaner med varierende utbyggingsformål. Den valgte verdsettingsmetoden kan i stor grad påvirke størrelsen på andelen av den planskapte netto verdiøkningen hver part sitter igjen med etter jordskiftet.nb_NO
dc.description.abstractThe topic of the thesis is distribution of net added value from rezoning pursuant to Land Consolidation Act § 3-30. The focus for this thesis is set to valuation of this instrument of implementation of regulation plans. The problem I seek answers to comes from two sub-problems: 1: How shall the Land Consolidation Court valuate the net added value from rezoning? 2: What are the challenges facing the Land Consolidation Court and the owners of properties for the valuation when dividing net added value from rezoning, as a result of the special provisions on valuation pursuant to of the Land Consolidation Act§ 3-31? There are currently no sufficient sources of law to form a clear answer to how the Land Consolidation Act must valuate the increase in net added value from rezoning. This leads to challenges the thesis has highlighted through the trial number 0700-2015-0028 at Vestfold Land Consolidation Court, and zoning plan for the northern part of Gardermoen Næringspark 1. The challenges of the valuation as discussed in the assignment can be divided into three parts: Valuation of net added value from rezoning. For this part of the valuation, it has proved particularly challenging to allocate the costs which leads to net added value from rezoning. As a result of land consolidation, circumstances may lead to the fact that the net value increase stipulated by the Land Consolidation Court in reality will turn out to not become reality. The valuation of each owner's share of overall planned net value increase. This part of the valuation presents challenges concerning the foundation of the distribution and how to emphasize the different characteristics of the property or the legal situation. The choice of valuation methods has not been given in case of the Land Consolidation Act § 3-30. This is particularly challenging when it comes to zoning plans with varying development goals. The chosen valuation method may have a great affect on the size of the share of the net added value from rezoning each party is left with after the land consolidation.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJordskiftelovennb_NO
dc.titleFordeling av planskapt netto verdiøkning : en casestudie av utfordringene ved verdsetting etter jordskiftelova § 3-31nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal