Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.authorRødsrud, Camilla Andersen
dc.date.accessioned2017-09-21T08:27:44Z
dc.date.available2017-09-21T08:27:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455923
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ case studie av «kompetent kapital» belyst fra entreprenørens, engleinvestorens og venturekapitalistens perspektiv. Kompetent kapital kan i brede termer forstås som en investering der en investor bidrar med sin finansielle, humane og sosiale kapital. Denne studien foreslår dog en moderert definisjon, som innebærer viktigheten av å forstå risikoen man tar på seg i tidligfaseselskaper: Kompetent kapital omhandler evnen til å benytte kompetanse, erfaring og nettverk (sosial og human kapital) og eventuelt finansiell kapital til å møte entreprenørens behov og håndtere risikoen et tidligfaseselskap står ovenfor i nåværende tidspunkt og lenger fremme. Hensikten med studien har vært å gi innsikt i aktørenes opplevelse av kompetent kapital og hva som kreves av dette, for å best mulig kunne dra nytte av denne type investeringer. Studien får bekreftet mye tidligere litteratur, men presenterer i større grad kompetent kapital fra et norsk perspektiv. Den får frem både forståelsen av kompetent kapital, motivasjonen for å bistå med og søke kompetent kapital, hvordan investor tilfører verdi og opplevelse av involvering og relasjon, samt utfordringene man møter på og hvordan disse unngås/løses. Masteroppgaven er designet og gjennomført med problemstillingen: Hvordan forstås «kompetent kapital» av entreprenøren, engleinvestoren og venturekapitalisten og hva kreves av denne type investering? Studien skaper også en forståelse av entreprenørens perspektiv som i tidligere studier ikke har blitt viet like mye oppmerksomhet, samt skaper en forståelse av engleinvestorene som kommer fra et miljø preget av lite formalitet, hemmelighold og av og til ukjente nettverk. Denne studien inneholder funn som kan være både interessant for praktikere og akademikere. Førstnevnte i forhold til forståelse av hvordan man kan realisere potensialet i kompetent kapital, og teoretikere som en arena for videre forskning og spørsmål ved tidligere litteratur. Studien presenterer noen interessante funn: Kompetent kapital er hva man tilbyr og hvordan man gjør dette. Kompetent kapital krever en forståelse av risikoen, og krever en gjensidig forpliktelse fra entreprenør og investor. Det finnes også demotiverende faktorer for å søke kompetent kapital, og domeneerfaring oppleves som kortvarig. Match i relasjon og mellom behov og tilbud, kan ha påvirkning på hvordan kompetent kapital oppleves. Investorene finner motivasjon i anerkjennelse og få lov til å være med til å bygge opp selskapene, det gjelder også venturekapitalistene. Studien indikerer at entreprenørene har en rolle å spille i hvordan kompetent kapital tilføres. Studien har sine begrensninger knyttet til uklare faktorer som spiller inn på opplevelsene med kompetent kapital, generelle tilnærminger i datainnsamling, retrospektivitet, samt analytiske svakheter. Studien bunner likevel ut i en rekke anbefalinger for videre forskning, hvor innledende forventninger, kjønn, entreprenørens påvirkning på den kompetente kapitalen og kompetent kapital som en personlig eiendel hos investor, er spesifikke områder som en kan utforske nærmere. Videre forskning anbefales for å se på kompetent kapital utveksling over tid og i dyader. Det vil forhindre retrospektive refleksjoner, men skape en forståelse og opplevelse av faktisk utveksling av kompetent kapital i sanntid og i relasjon over tid.nb_NO
dc.description.abstractThis Master Thesis is qualitative case study of “competent capital” seen from the perspectives of the entrepreneur, the angel investor and the venture capitalist. Competent capital can in broad terms be understood as an investment where the investor invests his/her financial, human and social capital. This study suggests a moderated definition, which involves the importance of understanding the risk one is taking when investing in early stage companies: «Competent capital” is about the ability to exploit competence, experiences and network (social and human capital), and perhaps financial capital, to meet the needs of the entrepreneur and handle the current and future risk faced by an early-stage company. The purpose of this study is to provide insight into the players’ experiences with competent capital and what is needed from this competent capital, so one can exploit the opportunities that it represents. This study supports past literature on the topic, but presents competent capital from a Norwegian perspective. It touches upon the understanding of competent capital, motivational factors behind supply and demand of these kind of investments, how an investor adds value, involvement and relations, as well as the challenges one faces and how these are avoided/resolved. The Master Thesis is designed and conducted with the following mail research question in mind: How is “competent capital” understood by the entrepreneur, the angel investor and the venture capitalist and what is demanded by this kind of investment? The study provides an understanding of the entrepreneur’s perspective, which has not received much attention in previous studies, as well as an understanding of the angel investors who operate in an environment with little formality, secrecy and sometimes unfamiliar networks. This study presents findings which might be interesting for practitioners and academicians. The former might gain an understanding of how they can tap into the potential of competent capital, whilst the latter might find some interest in the recommendations for future research as well as the questioning of past literature. The study presents some interesting findings: Competent capital is about what one offers and how it is offered. Competent capital demands an understanding of the risk, and demands a mutual commitment from the entrepreneur and the investor. There are factors that can demotivate the demand for «competent capital”, and the specific knowledge investor is perceived short-lasting. The understanding of competent capital seems to be affected by the match in the investor-entrepreneur relationship as well as between needs and offering. Both angel investors and venture capitalists are motivated by recognition and the ability to develop the companies. The study indicates that the entrepreneur plays a role in how competent capital is applied. Study limitations include unclear factors that might affect the experiences with competent capital, a general data collection approach, retrospectivity and analytical weaknesses. The study does however end with some recommendations for future research, which cover initial investment expectations, gender, the entrepreneur affect and competent capital as a personal asset. It is recommended that research is conducted over time and of dyadic relationships, to avoid retrospective reflections and create an understanding of supply and demand of competent capital in real-time and in relations over time.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectAktiv investeringnb_NO
dc.subjectVenturekapitalnb_NO
dc.subjectForretningsenglernb_NO
dc.titleKompetent kapital fra innsiden : en analyse av entreprenørens, engleinvestorens og venturekapitalistens perspektivnb_NO
dc.title.alternativeCompetent capital from the inside : an analysis of the perspectives of the entrepreneur, the business angel and the venture capitalistnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal