Show simple item record

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorHolthe, Trond Håkon
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-09-19T13:32:30Z
dc.date.available2017-09-19T13:32:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455551
dc.description.abstractI denne oppgaven har formålet vært å forstå hvordan en norsk kommune tilrettelegger for næringsutvikling for bedrifter som driver med varehandel. Oppgaven er inspirert av at omsetningen per innbygger i detaljhandelen i Ringsaker kommune har økt med 53% de siste sju årene. Edward Ullman utviklet sin teori om romlig interaksjon som geografi for å kunne forklare forskjeller i styrken av samspillet mellom ulike steder. Teorien vurderer blant annet hvordan et produkts mobilitet kan være med å avgjøre dette samspillet, i tillegg til potensielle markedsmuligheter og hva som enkelte steder har som er annerledes enn andre. Telemarksforskning sin attraktivitetspyramide bygger på bostedsattraktivitet, besøksattraktivitet og bedriftsattraktivitet som alle er faktorer som kommunen kan påvirke for å kunne skape utvikling. Denne masteroppgaven ser på et praktisk case for hvordan Ringsaker kommune har tilrettelagt for både eksisterende og fremtidige bedrifter innen varehandel. For å undersøke hvordan kommunen har håndtert varehandelbedrifter har en utarbeidet følgende problemstilling: «Hvordan tilrettelegger en norsk kommune for økt utvikling i næringslivet, når det kommer til varehandel. En enkeltcasestudie av Ringsaker kommune». Man har utført et deskriptivt forskningsdesign hvor en har intervjuet fire personer som arbeider med næringsutvikling i Ringsaker kommune og to intervjuer med personer fra lokale varehandelbedrifter. Oppgaven viser at kommunen har benyttet seg av ulike tiltak for å gjøre kommunen mer attraktiv for bedrifter de siste årene, men at dette alene ikke forklarer økningen i omsetning per innbygger (detaljhandel), og økningen i antall varehandelbedrifter i kommunen. Det lokale næringslivet, med eiendomsutviklerne i spissen, har spilt en like viktig rolle. Kombinasjonen av både offentlig og privat sektor ser ut til å være grunnlaget for denne økningen. Ringsaker kommune er en viktig bidragsyter til det lokale næringslivet gjennom å kunne tilrettelegge for både små og store etableringer. Gjennom at kommunen har arbeidet nært med lokale bedrifter og eiendomsutviklere, har de muligheten til å respondere hurtig på endringer og forespørsler i markedet. De innehar evnen til å kunne tilby ferdig regulerte tomter som er attraktive for bedriftene, i kombinasjon med å være næringsvennlig og operere mer som en samarbeidspartner enn en hindring. Ulempen med disse bedriftene er at de primært tilbyr arbeidsplasser til personer med lav utdanning. Dette kan hindre at de med høy utdanning ikke ser på Ringsaker som en attraktiv kommune.nb_NO
dc.description.abstractIn this master thesis, the purpose has been to understand how a Norwegian municipality facilitates business development for companies engaged in retail trade. This task has been inspired by the fact that turnover per capita in retail sales has increased by 53% over the past seven years. Edward Ullman developed his theory of spatial interaction as geography to explain differences in the strength of interaction between different places. This theory, among other things, assesses how a product's mobility can help determine this interaction, as well as potential market opportunities and, in some places, different from others. Telemarks research's attractiveness pyramid is based on residential attractiveness, visitor attraction and corporate attractiveness, all of which are factors that the municipality can influence in order to create development. This master thesis is a practical case that looks at how Ringsaker municipality can facilities for both existing and future business in merchandising. To be able to understand how a municipality has managed merchandising business, I have created the following problem: «How does a Norwegian municipality facilitate the development of business when it comes to retail trade. A single case study of Ringsaker municipality». Through a descriptive research design, I have conducted four interviews with people that works in the field of business development at Ringsaker municipality. I have also conducted two interviews with people from the local merchandising business. The study shows that the municipality has used different measures to make the municipality more attractive for business the last years. However this alone cannot explain the growth in turnover per capita (merchandising) and the growth of number of merchandising business in the municipality. The local business community, with the real estate developers, has pointed out an equally important role. The combination of both public and private sectors appears to be the basis for this increase. Ringsaker municipality is an important contributor to the local business community by facilitating both small and large establishments. Through the municipality’s close work with local businesses and property developers, they have the opportunity to respond quickly to changes and requests in the market. They possess the ability to offer fully regulated sites that are attractive to businesses in combination with being business friendly and operate more like a collaborator than an obstacle. The disadvantage of these companies is that they primarily offer jobs for people with low education. This can prevent those with high education from looking at Ringsaker as an attractive municipality.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectVarehandelnb_NO
dc.titleEn attraktiv kommunenb_NO
dc.title.alternativeAn attractive municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber75nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal