Show simple item record

dc.contributor.advisorRosendahl, Knut Einar
dc.contributor.advisorChen, Wenting
dc.contributor.authorFuruseth, Ingvild Skumlien
dc.coverage.spatialHardangerfjordennb_NO
dc.date.accessioned2017-09-13T13:13:41Z
dc.date.available2017-09-13T13:13:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454559
dc.description.abstractHardangerfjorden er et område med høy aktivitet i form av matfiskproduksjon, med en årlig produksjon på opp mot 70 000 tonn. Bruken av åpne merder fører til utslipp av lakselus, patogener, avføring, uspist fôr og medisinrester. Utslippene kan ha påvirkning på det biologiske mangfoldet i nærheten, villfiskbestanden, fritidsaktiviteter og turisme. Formålet med denne studien er å undersøke miljøkostnadene av akvakulturnæringens påvirkning på økosystemtjenestene i Hardangerfjorden, og vurdere miljøavgift som et virkemiddel for å få forurenseren til å betale for de kostnadene som påføres samfunnet. Miljøkostnadene ble delt inn i tre: (1) påvirkningen på villfiskbestandene av lakselus i oppdrettsanleggene, (2) akvakulturnæringens påvirkning på fritidsfiske, og (3) akvakulturnæringens påvirkning på fritidsaktiviteter og rekreasjon. Miljøkostnadene ble verdsatt ved hjelp av markedspriser for villaks og sjøørret, omsetningen av fiskekort i 2016 i utvalgte elver, og verdifunksjonsoverføring fra en metaanalyse. Kun bruksverdier er tatt med i denne studien. Til sammen ble resultatet en miljøkostnad på cirka 90 millioner kroner i 2015. Påvirkningen på villfiskbestandene av lakselus i oppdrettsanleggene stod for 867 000 kroner av miljøkostnadene totalt. Redusert fangst ved fritidsfiske i elvene på grunn av akvakulturnæringen kostet mellom 110 000 kr og 546 000 kr, kun basert på omsetning av fiskekort. Akvakulturnæringens påvirkning på fritidsaktiviteter og rekreasjon stod for 88,5 millioner kroner av de totale miljøkostnadene. Det er usikkerhet knyttet til beregningene av miljøkostnadene, og resultatet bør tolkes med forsiktighet. Tre ulike typer miljøavgifter ble vurdert, basert på slaktevolum, produksjonsvolum (stående biomasse + svinn) og arealbruk. Resultatene i denne studien var en miljøavgift på cirka 1,37 kr/kg rund vekt ved avgift basert på slaktevolum, 0,48 kr per fisk ved produksjonsvolum, og 32,5 kr per m2 ved avgift basert på arealbruk. For anlegg med lukkede merder kom miljøavgiften på 28,4 kr/m2. En miljøavgift basert på produksjonsvolum eller arealbruk er å foretrekke med hensyn til administrasjonskostnader, hvilke avgifter som er nærmest knyttet til miljøeffektene, og effektene som miljøavgiftene gir (f.eks. fisketetthet).nb_NO
dc.description.abstractThe Hardangerfjord in Norway has an annual production of salmon and trout of almost 70 000 ton. The aquaculture facilities consist of open cages in the fjord, which allows discharges of salmon lice, pathogens, uneaten feed, feces and medicine. This could affect nearby biodiversity, wild fish stocks, recreational activities and turism. The purpose of this study is to assess the environmental costs of the aquaculture industry's impact on the ecosystem services in the Hardangerfjord, and evaluate environmental fees as a means of getting the polluter to pay for the costs incurred on society. The environmental costs were divided into three: (1) the impact on wild fish stocks of salmon in the fish farms, (2) the impact of the aquaculture industry on recreational fishing, and (3) the impact of aquaculture industry on recreational activities. Environmental costs were valued using market prices for wild salmon and sea trout, sales of fishing licenses in selected rivers in 2016 and value transfer of the WTP function from a meta-analysis. Only use values are included in this study. In total, the result was an environmental cost of approximately NOK 90 million in 2015. The impact on the wild fish stocks of salmon lice in the fish farms accounted for NOK 867 000 of total environmental costs. Reduced catches by recreational fishing due to the aquaculture industry cost between NOK 110 000 and 546 000, based on the turnover of fishing licenses. The aquaculture industry's impact on recreational activities accounted for 88,5 million NOK of total environmental costs. There is uncertainty about the calculations of environmental costs, and the results should be interpreted with caution. Three different types of environmental fees were assessed, based on harvest volume, production volume (standing biomass and loss in production) and use of area. The results in this study were an environmental fee of approximately NOK 1,37 per kg round weight based on harvest volume, approximately NOK 0,48 per fish based on production volume (sum of production volume throughout the year), and approximately NOK 32,5 per m2 based on use of area. An environmental fee based on production volume or use of area is preferred in terms of administration costs, which fee is closest related to the environmental impacts, and the effects that environmental fees give (eg. fish density in the cages).nb_NO
dc.description.sponsorshipNorsk institutt for vannforskning (NIVA) Norges forskningsrådnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectWillingness to paynb_NO
dc.subjectBetalingsvillighetnb_NO
dc.subjectMiljøøkonominb_NO
dc.titleMiljøkostnader knyttet til akvakultur i Hardangerfjorden : miljøavgift for fremtiden?nb_NO
dc.title.alternativeEnvironmental costs associated with aquaculture in the Hardangerfjord : environmental fee for the future?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: Jellyfarmnb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal