Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKorhonen-Sande, Silja
dc.contributor.authorLamer, Kristine
dc.contributor.authorVike, Linn Frostad
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2017-09-12T13:15:06Z
dc.date.available2017-09-12T13:15:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454328
dc.description.abstractThe theme of this study is outsourcing. Based on Greaver`s (1999) definition of outsourcing have we defined outsourcing as «Transferring one of the company's internal daily activities and decision-making authorities to external suppliers, stipulated through a contract». There are many studies that explores outsourcing, but there is only a few that focus on how municipalities handle this type of decisions. The complexity of municipalities forces them to operate in a different way compared to private firms, this is one of the main reasons why this theme gives an interesting research. The thesis will examine the following main question: «How do the municipalities act to decisions regarding outsourcing of activities? » We have used a theory driven case study to answer the thesis question. This case study is constructed on a basis of existing research and literature. There have been conducted interviews of seven employees with a connection to the decisions regarding outsourcing in Ås kulturhus. The focus has been the informant´s thoughts and experiences to our three research questions supporting the study´s main question. A document investigation was also conducted, where we evaluated relevant documents. The results of our research have shown that Ås municipality has a clear process for how they handle decisions related to outsourcing. It is mainly based on a municipal governance process and the imposed requirements. The study further shows that the municipality does not evaluate outsourcing based on determined decision-making criteria. What criteria which is considered depends to a certain extent on the persons with decision-making authority, in addition to their competence and experience. The decisions are basically influenced by political governance, laws and requirements, social responsibility and the limited resource frame they are subject to. Furthermore, the results show that there are eight decision criteria that have been used in the decision-making process related to this case. It is the «scope of the activity and the impound of resources», «core business», «access to external resources», «competence and performance of the activity», «future need for knowledge», «synergy effects between activities», «economic perspective» and «cost benefit».nb_NO
dc.description.abstractDenne studiens tema er tjenesteutsetting. På bakgrunn av Greaver (1999) har vi definert tjenesteutsetting som å «overføre en av virksomhetens interne daglige aktiviteter og beslutningsmyndighet til eksterne leverandører, fastsatt gjennom en kontrakt». Det finnes en rekke studier på tjenesteutsetting, men det er få som omfatter hvordan kommuner håndterer en slik beslutning. Kommuner oppleves som svært komplekse, og opererer på en annen måte enn private bedrifter, av den grunn så var det interessant å forske videre på dette temaet. Problemstillingen for oppgaven ble derfor utformet som følger; «Hvordan håndterer kommuner beslutninger knyttet til tjenesteutsetting?» For å besvare problemstillingen har vi anvendt en teoridreven casestudie. Studien tar utgangpunkt i eksisterende forskning og litteratur. Det har blitt foretatt dybdeintervjuer av syv personer med tilknytning til beslutningen knyttet til tjenesteutsetting i Ås kulturhus. I hovedsak ble det fokusert på informantenes tanker og erfaringer rundt de tre forskningsspørsmålene som var utarbeidet for å belyse problemstillingen. Det ble også gjennomført en dokumentundersøkelse av sentrale saksdokumenter, rapporter, lover, forskrifter og et internt reglement. Resultatet av vår forskning viser at Ås kommune har en klar prosess for hvordan beslutninger knyttet til tjenesteutsetting skal håndteres. Den er i stor grad basert på den kommunale styringsprosessen og de krav som stilles. Studien viser videre at kommunen ikke vurderer tjenesteutsetting ut fra fastlagte beslutningskriterier. Hvilke kriterier som blir vurdert avhenger til en viss grad av personene med beslutningsmyndighet, av deres kompetanse og erfaring. Beslutningene blir i stor grad påvirket av politisk styring, lover og krav, innbyggerperspektiv og den begrensede ressursrammen de er underlagt. Videre viser resultatene at det er åtte beslutningskriterier som har blitt anvendt i beslutningsprosessen knyttet til denne casen. Det er «omfang av aktiviteten og beslagleggelse av ressurser», «kjernevirksomhet», «tilgang til eksterne ressurser», «kompetanse og utførelse av aktiviteten», «fremtidig behov for kompetanse», «synergieffekt mellom aktiviteter», «økonomisk perspektiv» og «kost-nytte».nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOutsourcingnb_NO
dc.subjectTjenesteutsettingnb_NO
dc.subjectBeslutningskriteriernb_NO
dc.subjectBeslutningsprosessernb_NO
dc.titleKommuners håndtering av beslutninger angående tjenesteutsetting : en casestudie av Ås kulturhusnb_NO
dc.title.alternativeMunicipalities approach to decisions regarding outsourcing : a case study of Ås kulturhusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal