Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristoffersen, Kolbjørn
dc.contributor.authorLien, Fredrik
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-09-11T08:15:44Z
dc.date.available2017-09-11T08:15:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453955
dc.description.abstractI denne studien har jeg kartlagt logistikk- og distribusjonsprosessen til frukt og grønnsaker igjennom distribusjonslager. Jeg har valgt å fokusere på Bama sin distribusjon ut til NorgesGruppen sine butikk-kjeder, og hvilke distribusjonsalternativer som er aktuelle for denne delen av forsyningskjeden. Bama distribuerer sine varer igjennom Asko i store deler av landet. Dette er NorgesGruppen sin strategi, og det innebærer en samlokalisering av distribusjonslagre. Det finnes derimot et område hvor to Bama avdelinger distribuerer varer ut til butikk-kjedene selv. Derfor vil jeg igjennom en undersøkelse av en samlokalisert avdeling komme med synspunkter, og forslag til alternativer for de to avdelingene med selvstendig distribusjon. Prosessen med å undersøke og kartlegge distribusjonen er et resultat av flere uformelle samtaler med ledelsen i Bama Gruppen og Asko. I tillegg til god oppfølging av Bama per e-post igjennom hele arbeidsperioden. Den utfyllende informasjonen har blitt innhentet igjennom offentlige regnskap, og førstehånds erfaring med distribusjonsprosessen. Med utgangspunkt i dette og relevant teori, har jeg analysert og gjennomført en diskusjon. Denne skal bidra til å ta beslutninger for hvorvidt de to avdelingene som ikke har gjennomført en samlokalisering, burde eller ikke burde samlokaliseres med Asko. Distribusjonsprosessene til frukt og grønnsaker er identiske frem til selve ut-transporteringen. Ved en samlokalisering overtar Asko ferdigpakkede varer fra Bama, de overtar i tillegg de kostnader som er forbundet med den videre distribusjonen i forsyningskjeden. På denne måten vil totalresultatet og forsyningskjedes karakter endres, sammenliknet med å ha en egen distribusjon av frukt og grønnsaker. En samlokalisering bidrar til en økt sentralisering, som i de fleste tilfeller åpner for aggregering av lager og mer effektive transportmetoder. Hovedproblemet er hvorvidt strategien med å samlokalisere bidrar til kostnadsbesparelser for forsyningskjeden til frukt og grønnsaker. Denne studien viser at en samlokalisering i et tilsvarende område førte til et bedre totalresultat for forsyningskjeden, i tillegg til at kostnader forbundet med drift avtok. Forsyningskjeden har gått fra å være en responsiv kjede der hvor Bama selv var ansvarlig for distribusjonen, til en kostnadseffektiv kjede som tar hensyn på å maksimere ytelse. Dette gjenspeiler seg i kostnadssiden for begge virksomhetene som er involvert i samlokaliseringen. Videre har jeg undersøkt NorgesGruppen og Bama med hensyn på maktforhold i forsyningskjeden. Dette fordi NorgesGruppen som paraplyorganisasjon har aksje-majoritet i Bama, og fullstendig eierskap til datterselskapet Bama Dagligvare. Forholdet i forsyningskjeden viser at butikk-kjedene representert ved en paraplyorganisasjon har større makt enn hva tilfellet var tidligere. Dette har på sin side gjort det mulig å gjøre tiltak som kan effektivisere forsyningskjeden, og på den måten redusere forsynings-kjedens totale kostnader. Hovedfunnet i studien viser at sentralisering av distribusjon kan bidra til å oppnå et bedre totalresultat i forsyningskjeden. Dermed kan NorgesGruppen oppnå bedre kontroll over forsyningskjeden, og Bama kan fokuserer på sine primæroppgaver innen frukt og grønnsaker. nb_NO
dc.description.abstractIn this study, I have examined the logistics and distribution process for fruits and vegetables through distribution centres. I have chosen to focus on Bama’s distribution to the supermarket chains of NorgesGruppen, and what option of distribution that is appropriate for this part of the supply chain. In large parts of the country Bama distributes its goods through Asko. This is the preferred strategy of NorgesGruppen, and it involves co-localization of distribution centres. However, Bama still distributes their goods themselves in one county through Bama’s own independent distributers. Therefore, I would examine a co-located division before presenting my point of view, and come up with suggestions for the future of the independent distributers. Moreover, the process of investigating the distribution is a result of serval informal conversations with the management of Bama Gruppen and Asko. In addition, I have had an upright supervision by Bama through e-mail throughout the entire study period. The in-depth information has been obtained through public accounts and immediate experience with the distribution process. Based on this, and applicable literature I have analysed the process and conducted a discussion. This study will help make decisions as to whether the two independent divisions should or should not be co-located with Asko. The distribution processes for fruits and vegetables are identical until the actual haulage. At a co-located division, Asko receive prepacked goods from Bama. They also inherit the costs associated with the further distribution in the supply chain. This should lead to a change in the supply chain’s character and overall income, compared to having an own distribution for fruits and vegetables. A co-localization contributes to increased centralization, which in most cases consents aggregation of warehouses and more efficient transport methods. Furthermore, the main problem is whether the co-localization strategy contributes to cost savings for the supply chain for fruit and vegetables. This study shows that a co-localization in an equivalent area led to a better overall net income for the supply chain, in addition to reducing costs associated with operations. The supply chain has gone from being a responsive chain, where Bama themselves managed the distribution, towards a cost-effective chain which considers exploiting performances. This is reflected in the costs of both companies involved in the co-localization. In addition, I have examined power relations regarding NorgesGruppen and Bama’s supply chain. In light of the fact that NorgesGruppen as an umbrella organization has a controlling interest in Bama, and total ownership in the subsidiary Bama Dagligvare. The supply chain’s relations show that a supermarket chain represented by an umbrella organization has a greater influence and authority than it used to be. Hence, umbrella organizations have made it possible to take measures that can streamline the supply chain, thereby reducing the supply chain’s total costs. The main findings in this study shows that centralization of distribution can help achieve better overall income and performance in the supply chain. Thus, NorgesGruppen can attain better control over the supply chain, and Bama can focus on its primary purpose in regards to fruits and vegetables.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSamlokaliseringnb_NO
dc.subjectAggregeringnb_NO
dc.subjectBamanb_NO
dc.subjectAskonb_NO
dc.subjectNorgesGruppennb_NO
dc.subjectDistribusjonnb_NO
dc.subjectLogistikknb_NO
dc.titleAggregering av distribusjonslager : kostnadsbesparelser ved samlokaliseringnb_NO
dc.title.alternativeAggregation of distribution centers :cost reduction by co-localizationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal