Show simple item record

dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.advisorBlix, Ellen
dc.contributor.authorNæss, Petra Maria Christina
dc.coverage.spatialScandinavianb_NO
dc.date.accessioned2017-09-06T13:06:30Z
dc.date.available2017-09-06T13:06:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453407
dc.description.abstractBakgrunn: I Norden er gravide med risikofaktorer anbefalt å føde på sykehus. Det er varierende praksis i de nordiske land forhold til planlagte hjemmefødsler. Danske kvinner har rett til å bli i varetatt av en jordmor i sitt hjem når hun skal føde, også når det foreligger økt fare for komplikasjoner. I Norge, Sverige og på Island er det ikke lagt til rette for organisert hjemmefødselsvirksomhet. Kvinnen må selv finne en jordmor som kan bistå henne ved fødsel og hun må selv betale hele eller deler av tjenesten. Noen kvinner ønsker å føde hjemme på tross av anbefalinger fra jordmor eller lege om å ikke gjøre det. Jordmødre som assisterer ved hjemmefødsler med kjente risikofaktorer kan risikere søksmål. Målet med denne studien var å beskrive en gruppe risikofødende som valgte å planlegge hjemmefødsel; prevalens, karakteristikka og fødselsutfall i gruppen, og sammenligne dem med en lavrisiko gruppe som også planla hjemmefødsel. Materiale og metode: En prospektiv kohort av 3068 kvinner fra Danmark, Island, Norge og Sverige som hadde planlagt hjemmefødsel i perioden 2008-2013. Kvinner med en eller flere av følgende risikofaktorer ble definert som risikofødende: tidligere keisersnitt, tidligere postpartumblødning >1000 ml, mors alder <20 år, BMI >30, svangerskapslengde <37 + 0 uker eller > 42 + 0 uker ved fødselsstart. Kvinner uten noen av disse faktorer ble definert som lavrisikofødende. Følgende utfall ble målt: keisersnitt, assistert vaginal forløsnig, perinealrift grad 3 og 4, blødning etter fødsel >1000 ml, Apgar score <7 etter 5 minutter, barnet overflyttet til sykehus innen 6 timer samt perinatale dødsfall. Resultater: Prevalensen av risikofødende var 13,5%, det var små forskjeller mellom de undersøkte gruppene. Danske kvinnene utgjorde 64% av risikogruppen og andelen førstegangsfødende var 11,9% vs. 19,7%. To risikofaktorer hadde signifikant økt risiko for uønskede utfall i forbindelse med fødselen. Kvinner med tidligere postpartumblødning hadde en OR på 5,69 (CI 1,65-19,65) for en stor blødning igjen. En unormal svangerskapslengde ga en OR på 8,17 (CI 3,40-19,64) for uønsket perinatalt utfall. Øvrige risikofaktorer viste ingen økte oddsforhold for uønskede utfall Konklusjon: To av risikofaktorene er forbundet med økt risiko for uønskede utfall. Tidligere blødning over 1000ml og en svangerskapslengde utover det normale har en økt risiko for uønskede utfall. Ingen av de øvrige risikofaktorene ser ut å påvirke fødselsutfallene. Det finnes begrenset med studier på risikokvinner og planlagt hjemmefødsel og det er behov for flere studier som undersøker fødselsutfall i forhold til risikofaktorer i den sammenhengen.nb_NO
dc.description.abstractBackground: In the Nordic countries, pregnant women with risk factors are recommended to give birth in a hospital. There are some differences between the Nordic countries in practice and guidelines for planned home births. Danish women have the right to be attended by a midwife at home, during childbirth, also in cases of higher risk for adverse outcomes. In Norway, Sweden and Iceland the health authorities do not organise home births, and the woman has to find a midwife herself, willing to assist her. Some women have a strong wish to give birth at home despite recommendations from the midwife or doctor about not doing it. Midwives may risk litigation if attending home births with women with risk factors. The aim of the present study was to describe the prevalence, characteristics and birth outcomes of women with risk factors, and to compare the outcomes to those of low risk women who planned for home birth. Material and methods: A prospective cohort of 3068 women who planned for home birth in Denmark, Iceland, Norway and Sweden in 2008-2013. Women with any of the following characteristics were defined as having risk factors: previous cesarean section, previous postpartum haemorrhage >1000ml, maternal age <20 years, BMI >30, gestational age<37+0 weeks or >42+0 weeks at onset of labour. Women without any of the characteristics listed above were defined as low risk women. The following outcomes were measured: cesarean section, assisted vaginal delivery, perineal tears grade 3 and 4, postpartum haemorrhage >1000 ml, Apgar score <7 at 5 min, baby transferred to hospital within 6 hours and perinatal deaths. Results: The prevalence of women with risk factors was 13.5% and there were minor differences between the two groups. The Danish women accounted for 64% of the risk group, and the percentage of nullipara was 11.9% vs. 19.7%. Two of the risk factors had significant increased odds ratio for an adverse outcome. Women with previous postpartum haemorrhage had OR 5,69 (CI 1,65-19,65) for being at risk of a new postpartum haemorrhage. An abnormal gestational age had OR 8,17 (CI 3,40-19,64) for an adverse perinatal outcome. Other risk factors showed no increase in the odds ratio for adverse outcomes. Conclusion: Two risk factors are associated with an increased risk for adverse outcomes. Previous postpartum haemorrhage >1000ml and an abnormal gestational age have increased odds ratio for adverse outcomes. None of the other risk factors seem to affect the birth outcomes. There are limited amount of studies done on planned homebirth with women with women at risk, and there are need for more studies that survey birth outcomes related to risk factors.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFolkehelsenb_NO
dc.titleRisikofødende og hjemmefødsel : er det en god idé?nb_NO
dc.title.alternativeMaternal and neonatal outcomes after planned home birth in women with moderate risk factors : a prospective cohort study from four Nordic countriesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal