Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGuttormsen, Atle
dc.contributor.authorEllingsen, Karen Anniken
dc.contributor.authorSolstad, Ingrid Haider
dc.coverage.spatialNorway, Rogalandnb_NO
dc.date.accessioned2017-08-29T11:41:05Z
dc.date.available2017-08-29T11:41:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452221
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på hvilke økonomiske verdiskapninger og sysselsettinger sjømatsektoren i Rogaland genererer direkte og gjennom ringvirkninger. Sjømatsektoren er begrenset til å gjelde fire næringer representert i Rogaland, akvakulturnæringen, hav- og kystfiskenæringen, foredlingsnæringen og handelsnæringen. Det teoretiske rammeverket baserer seg på en økonomisk ringvirkningsanalyse med hovedvekt på de direkte virkningene og etterspørselsvirkningene. Akvakulturen har over de siste 10 år hatt en stigende trend. I 2015 hadde segmentet en direkte verdiskapning på 698 millioner kroner. Ringvirkningen fra segmentet var i 2015 på 435 millioner kroner, hvorav 303 millioner er direkte etterspørselsvirkninger. Segmentet genererte en sysselsetting på 563,4 årsverk, samt 418,7 årsverk i etterspørselsvirkninger. Segmentet antas å vokse kraftig i den nærmeste fremtid, og noe mer moderat videre inn i fremtiden. Hav- og kystfiske har forholdt seg relativt stabilt de siste 10 år. Det ble i 2015 generert en direkte verdiskapning på 298 millioner kroner fra segmentet, i tillegg til ringvirkninger på 94 millioner kroner. 24,7 millioner kroner var de direkte etterspørselsvirkningene. Segmentet genererte direkte sysselsetting på 375 årsverk, og etterspørselsvirkningene genererte 89,8 årsverk. Fremover antas segmentet å forbli stabilt med moderat vekst frem mot 2050. Utviklingen i foredlingssegmentet har vært relativt jevn de siste 10 årene. I 2015 fant vi en direkte verdiskapning på 372,5 millioner kroner. Ringvirkningene var da på 113,4 millioner kroner, hvorav 38,9 millioner kroner var etterspørselsvirkninger. I 2015 genererte segmentet en sysselsetting på 435,05 årsverk, og etterspørselsvirkningene skapte i tillegg 364,6 årsverk. Segmentet forventes å vokse i takt med akvakulturen fremover. Butikk og engros representerer en meget marginal del av verdiskapningen og sysselsettingen. I 2015 var den direkte verdiskapningen på 19,45 millioner kroner, og den direkte sysselsettingen var på 46,3 årsverk. Det er mange premisser som må oppfylles for at fremtiden skal forløpe seg slik vi har angitt. Disse omfatter hovedsakelig forskning og utvikling, tilgang på kapasitet og råvarer, markedstilgang og samferdsel. Luseproblematikken må komme nærmere en løsning.nb_NO
dc.description.abstractThis study looks at what economic value creation and employment the seafood sector in Rogaland generates directly and through ripple effects. The seafood sector is limited to four industries represented in Rogaland, the aquaculture industry, the sea and coastal fisheries industry, the processing industry and the retail industry. The theoretical framework is based on an economic impact analysis, with emphasis on the direct effects and demand effects. Aquaculture has had an increasing trend over the past 10 years. By 2015, the segment had a direct value creation of NOK 698 million. The ripple effect from the segment was NOK 435 million in 2015, of which 303 million are direct demand effects. The segment generated an employment of 563.4 full time equivalents (FTEs), as well as 418.7 FTEs in demand effects. The segment is expected to grow strongly in the near future, and to be somewhat more moderate into the distant future. Marine and coastal fisheries have been relatively stable over the past 10 years. In 2015, a direct value added of NOK 298 million was generated from the segment, in addition to the ripple effects of NOK 94 million. NOK 24.7 million were the direct demand effects. The segment generated direct employment of 375 FTEs, and the demand effects generated 89.8 FTEs. In the future, the segment is expected to remain stable with moderate growth up to 2050. Developments in the processing segment have been relatively steady over the past 10 years. In 2015 we found a direct value creation of NOK 372.5 million. The ripple effects were then NOK 113.4 million, of which NOK 38.9 million were demand effects. In 2015, the segment generated an employment of 435.05 FTEs, and the demand effects also created 364.6 FTEs. The segment is expected to grow in line with aquaculture in the future. Retail and wholesale represent a very marginal part of value creation and employment. In 2015, direct value creation was NOK 19.45 million, and direct employment was 46.3 FTEs. There are many premises that must be met in order for the future to proceed as we have proposed. These include briefly summarized mainly research and development, access to capacity and commodities, market access and transportation. The lice problem must come closer to a solution.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRingvirkningsanalyse av sjømatsektoren i Rogalandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal