Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Malin Kristina
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-29T07:59:26Z
dc.date.available2017-08-29T07:59:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452152
dc.description.abstractSammendrag Skogbruksplanen er et viktig verktøy for skogeieren, som gir oversikt over skogressursene, og hjelp til å fatte beslutninger for hogst, pleie av skogen og å ivareta miljøverdier på skogeiendommen. Skogeiere er variert gruppe med ulike verdier, motivasjoner, interesser og målsettinger, som gjør at de har ulike behov for hva en skogbruksplan skal inneholde. Hensikten med denne oppgaven var å bidra til å utvikle skogbruksplaner tilpasset den enkelte skogeier ved å kartlegge skogeieres interesser og behov knyttet til hva en skogbruksplan skal inneholde. Ved hjelp av en web-basert spørreundersøkelse som ble sendt til over 6000 andelseiere hos Viken Skog SA, undersøkte vi hva slags type informasjon (tilleggsvariabler) skogeierne ønsket at en skogbruksplan skulle inneholde utover det som er standardinformasjon (standardkravet i forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer § 6). Vi undersøkte hvordan interessen ble påvirket av informasjon om kostnaden, samt potensialet for utvikling av nye variabler. Svarandelen var 5,4 %, men utvalget var relativt representativt for hele populasjonen. Resultatene viste at de tilleggsvariabler som skogeierne var mest interessert i var Behandlingsforslagene for ungskog, tynning og slutavvirkning, Sunnhetsanalyse og Hogstkvantumsprognose. Interessen for nye variabler var relativt lav, men basert på egenskapene knyttet til skogeiere og skogeiendommen fant vi grupper med skogeiere som var mer interessert i de nye variablene. Interessen for alle tilleggsvariabler ble redusert når skogeierne ble bedt om å ta hensyn til kostnaden. Skogeiernes og skogeiendommenes egenskaper, som skogutdanning, fylke, produktivt areal og alder påvirket hvilke tilleggsvariabler skogeierne var interessert i. Resultatene viste at det er mulig å finne tydelige skogeiergrupper med lignende interesser. Skogeiergruppenes interesser kan brukes til å tilpasse innholdet i skogbruksplaner til hver av gruppennb_NO
dc.description.abstractAbstract The forest management plan is an important tool for the forest owner for giving an overview of forest resources and for support in decision-making. Forest owner are a diverse group, having a multitude of values, motivations, interests, and goals, giving different demands for the contents of forest management plans. The main of aim this thesis was to contribute to the development of forest management plans adapted to individual forest owners and their interests and needs for the content of the plans. The type of information (additional variables) that forest owners wanted to have in their plans was assessed by means of a survey that was sent to more than 6,000 members of the forest owner cooperative Viken Skog SA. We also investigated how the interest was influence by the price, and the potential for development of new types of information. The response rate was 5.4 %, but the sample was shown to be representative for the population. The results showed that the most interesting additional variables were short and long term suggestion for forest management. The results also showed that the interest for all additional variables were reduced when the forest owner was asked to take the price into consideration. The properties of the forest owners and the forests, like forestry education, county, productive area, and age, influenced the forest owners’ interests. The results showed that it is possible to find distinct groups of forest owners with similar interests. The interest levels of the groups for the variables can be used to adjust the content of the forest management plans for the forest owners in each group.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectSkogbruksplanleggingnb_NO
dc.titleFramtidig skogbruksplanlegging – skogeiertilpassede skogbruksplanernb_NO
dc.title.alternativeFuture forest management planning – forest owner adapted management plansnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal