Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Kristin Marie
dc.contributor.authorRøstad, Lars
dc.coverage.spatialNorway, Etnesjøen.nb_NO
dc.date.accessioned2017-08-25T13:45:51Z
dc.date.available2017-08-25T13:45:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451916
dc.description.abstractI arbeidet med masteroppgaven har det kommet frem hvordan befolkningen i Etnesjøen ofte benytter bilen i stedet for andre transportmetoder når de skal nå ulike funksjoner. Etnesjøen er et kompakt tettsted hvor de fleste funksjoner kan nås innenfor 10 minutters gange. De større boligområdene ligger derimot en kilometer nord og sørvest for sentrum, topografi og infrastruktur kan være medvirkende til at bilen blir favorisert som transportmiddel. Randolph T. Hester nevner i boken sin «Design for Ecological Democracy» hvordan bevegelsesmulighetene til gående er styrt av tilgjengelig stinettverk, topografi, vegetasjon og vann (Hester, 2006, s.402). Ved tilrettelegging for gående og syklende i Etnesjøen bør en spille på stedets premisser og ta utgangspunkt i de naturgitte kvalitetene som omkranser Etnesjøen; fjord, fjell, elv og vegetasjon. Bilbruk er attraktivt i tettsteder som Etnesjøen fordi tilgjengeligheten med bil er høy. Det er ingen begrensning på parkering, og en kan parkere nær sagt hvor en selv måtte ønske. Høy andel bilbruk og bilparkering tar opp verdifulle areal som bør benyttes til andre formål. Å tilrettelegge mer for gående og syklende vil si å utforme med en like høy kvalitet eller høyere for gående enn for bilen (Hester, 2006, s.397). Å tilrettelegge for myke trafikanter har også et folkehelseperspektiv; personer i dårlig fysisk form er mer syke og har kortere levetid enn personer som er i regelmessig fysisk aktivitet (Berge et al, 2012, s.50). For Etnesjøen er det flere tiltak som bør gjøres for å få et mer sykkel- og fotgjengervennlig tettsted. En må unngå ytterligere spredning av funksjoner og satse på mer fortetting i sentrum. I dag foregår mye av handelen i Etnesjøen innenfor lukkede vegger i Etne senter. En sentrering av funksjoner i sentrum kan styrke gåing som en multifunksjonell aktivitet (Hester, 2006, s.397). Det handler om å ha funksjoner innenfor gangavstand. I planleggingen må en også tenke på de brukergruppene som ikke har tilgang til bil, nemlig mange eldre, barn og ungdom. Gangruter som er ofte brukt, bør gjøres mer attraktive å benytte gjennom alle årstidene, og krysninger av veger bør skje på naturlige steder for de myke trafikantene. Selv om bilen er viktig for folk i Etnesjøen så bør en gjøre tiltak som kan begrense bilbruken noe i sentrumsområder. Redusert kjørebanebredde og beplantning med trær gjør at bilister senker farten og skaper hyggeligere steder å gå (Hester, 2006, s.398). Basert på min analyse, er mitt forslag å lage en rundløype for myke trafikanter som knytter sammen det opprinnelige tettstedet med områdene utenfor. Jeg mener dette kan øke andelen gående og syklende i Etnesjøen og være en reise gjennom områdets naturgitte kvaliteter og historie. Rundløypen kan, foruten å være en trasé for hverdagsbruk, også være en arena for aktivitet, læring, sosiale møter og naturopplevelse.nb_NO
dc.description.abstractThis Master thesis in Landscape Architecture focuses on how to facilitate for pedestrians in the village of Etnesjøen, Hordaland. People in the village often tend to use their car, even on short trips. Most functions in the village can be reached within a 10 – minute walk. The largest residential areas are found one kilometre north and south of the village. Topography and infrastructure could be factors that favour the use of car instead of walking or bicycling. In Design for Ecological Democracy, Professor Randolph T. Hester discusses how topography, vegetation, water and the number of accessible paths and walkways controls the movement of pedestrians (Hester, 2006, p.402). The nature given qualities of Etnesjøen are important to consider when accommodating for walking and bicycling in the Village. Parked cars and parking lots characterize the land use of Etnesjøen; you can literally park wherever you want. Making walking and bicycling more attractive requires high or higher quality of the pedestrian zone than the car space (Hester, 2006, s.397). Public health is also a good reason as to why more people should walk or bicycle. People who are less active tend to be more vulnerable to diseases and have a shorter life expectancy (Berge et al, 2012, p.50). In order to make walking and bicycling more attractive, one should consider several measurements. Future developments should be within walking distance from the village; focus should be on densifying rather than spreading out. Today, many functions in Etnesjøen are within the shopping mall Etne senter. More functions in the centre of the village could be favourable for walking as a multifunctional activity (Hester, 2006, p.397). Many youths and elderly people do not have a car, planners have to keep these users in mind when accommodating for more walking or bicycling. Pathways should be inviting in use throughout all seasons. Placing pedestrian crossings where it feels most natural to cross is important. One should do measures to reduce the amount of car-based movement in Etnesjøen, even if the car is important. By reducing the width of the roadway and adding more vegetation, the pedestrian environment could be more attractive (Hester, 2006, p.398). A circular trail, which connects the different parts of Etnesjøen, could increase the number of pedestrians and bicyclists in the village. By telling different stories of scenery and history along the way, the trail could become more interesting in use. In addition to daily use, the trail could also be an arena for learning, social gatherings, activity and discovery.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFotgjengerenb_NO
dc.subjectTettstedsutviklingnb_NO
dc.subjectLandskapsplanleggingnb_NO
dc.subjectRural planningnb_NO
dc.subjectSyklismenb_NO
dc.titleMyke trafikanter i Etnesjøen : kampen for tilværelsennb_NO
dc.title.alternativePedestrians in Etnesjøen : the struggle for existencenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal