Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKubberød, Elin
dc.contributor.authorNossen, Kine
dc.contributor.authorBye, Andreas Liland
dc.date.accessioned2017-08-25T08:40:04Z
dc.date.available2017-08-25T08:40:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451834
dc.description.abstractBakgrunn: Kommersialisering av forskning er en av norske universiteter og høyskoler sine ansvarsområder. Dette har medført at stadig flere har fått tilknytning til en TTO eller kommersialiseringsaktør, med det formål å etablere spin‐off bedrifter basert på forskningen de utfører. Slike bedrifter ledes av enten surrogat‐ eller forskerentreprenører, som på flere måter skiller seg fra “generelle” entreprenører. Ettersom surrogat‐ og forskerentreprenører stadig spiller en viktigere rolle for kommersialisering av forskning er det interessant å studere hvordan disse entreprenørtypene tilegner seg kompetansen som kreves for å få forskning ut i et marked. Hensikt: Hensikten med denne studien har vært å studere kompetanseervervelse for å forstå hvordan surrogat‐ og forskerentreprenører lærer, hvilke erfaringer forbundet med oppstarten av en spin‐off bedrift som fører til læring, og hvilke forskjeller og likheter som finnes mellom disse entreprenørtypene. For å få svar på dette er følgende problemstilling satt opp: Hvordan tilegner surrogatentreprenører og forskerentreprenører seg entreprenøriell kompetanse gjennom utførelse av kjerneoppgaver tilknyttet oppstartsfasen av spin-off bedrifter? Metode: For å svare på denne problemstillingen er det blitt gjennomført fenomenologiske dybdeintervjuer. Informantene benyttet i denne studien var surrogat‐ og forskerentreprenører med tilknytning til to av Norges ledende kommersialiseringsaktører. Funn og implikasjoner: Studien har kartlagt hvilke erfaringer med entreprenørielle kjerneoppgaver og aktiviteter som bidrar til kompetanseutvikling blant surrogat‐ og forskerentreprenører. Våre funn tyder på at disse entreprenørene opplever vesentlig mer kompetanseutvikling gjennom enkeltkretslæring enn de gjør ved dobbeltkretslæring, og at de tilegner seg mye kompetanse uten nødvendigvis å være klar over dette selv. Surrogat‐ og forskerentreprenører opplever også at deres tidligere yrkeserfaring har vært svært viktig for dem som entreprenører, ettersom mye av deres tidligere erfaring har hatt stor overførbarhet til deres nåværende arbeidsoppgaver. Et spesielt interessant funn var at dette gjaldt forskerentreprenørene så vel som surrogatentreprenørene.nb_NO
dc.description.abstractBackground: Commercialization of research is an area of responsibility for Norwegian universities and colleges. Thus, increasingly more of these have been linked to a TTO or a commercialization actor with the purpose of establishing spin‐off businesses based on their research and development projects. Such businesses are managed by either surrogate or research entrepreneurs, which in several ways differs from "general" entrepreneurs. Because these types of entrepreneurs play an increasingly important role in the commercialization of research, we have decided to study how these types of entrepreneurs acquire the skills required to get their research into today’s market. Purpose: The purpose of this study has been to study competence acquisition in order to understand how surrogate and research entrepreneurs learn, what experiences associated with the startup of a spin‐off enterprise that leads to learning, and what differences and similarities exist between these entrepreneurial types. To answer this, the following thesis has been put forward: How do surrogate entrepreneurs and research entrepreneurs acquire entrepreneurial competence through the execution of core tasks associated with the start-up phase in a spin-off business? Method: In order to answer this question, phenomenological depth interviews were conducted with surrogate and research entrepreneurs from two of Norway's leading commercialization actors. Findings and implications: The study has charted out which experiences entrepreneurial core tasks and activities gave, that contributed to competence development among surrogate and research entrepreneurs. Our findings indicate that these types of entrepreneurs experience significantly more competence development through single‐loop learning than from double‐loop learning, and that they acquire quite a lot of competence without necessarily being aware of this themselves. Surrogate and research entrepreneurs also find that their previous work experience has been very important to them as entrepreneurs, as much of their previous experience has had great transferability to their current work tasks. An interesting find is that this particularly applied to the research entrepreneurs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectEntreprenøriell læringnb_NO
dc.subjectAkademisk entreprenørskapnb_NO
dc.titleEntreprenøriell læring i et akademisk entreprenørskapsperspektiv : en kvalitativ studie av entreprenøriell kompetanseutviklingnb_NO
dc.title.alternativeEntrepreneurial learning in an academic entrepreneurship perspective : a qualitative studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal