Show simple item record

dc.contributor.advisorRohrlack, Thomas
dc.contributor.advisorRiise, Gunnhild
dc.contributor.advisorHaande, Sigrid
dc.contributor.authorLytomt, Hanna Cecilia
dc.coverage.spatialNorge, Aurskog-Hølandnb_NO
dc.date.accessioned2017-08-16T08:22:06Z
dc.date.available2017-08-16T08:22:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450858
dc.description.abstractTidligere resultater fra paleolimnologisk metode viser at flere innsjøer på Østlandet har en økning i trofi, som har økt i takt med menneskelig aktivitet og urbanisering i nedbørsfeltet. Denne hypotesen stemmer ikke for Bjørkelangen som har samme trofinivå som før intensiveringen av menneskelig påvirkning. Innsjøen Floen ligger i samme vassdrag og er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Floen og Bjørkelangen sammenlignes for å se på i hvilken grad menneskelig aktivitet eller klima er styrende for endringer av innsjøenes vannkvalitet. Hovedfaktorene for dette har vært organisk materiale og algevekst. Hypotesene som skal besvares er: 1. Forutsatt at landbruk og urbanisering er styrende for vannkvaliteten, vil det være betydelige forskjeller mellom Floen og Bjørkelangen de siste 100 årene. 2. Forutsatt at klima er styrende for vannkvaliteten, vil Floen og Bjørkelangen hatt lik de siste 100 årene. Paleolimnologisk metode og innsamling av endringer i kommunen siden 1900-tallet blir benyttet for å teste hypotesene. Innsjøene blir sammenlignet ved å analysere en sedimentsøyle fra hver innsjø, og for å se på utviklingen av algevekst, organisk materiale og andel vann- og tørrstoffinnhold. Andre variabler som blir tatt med er klima, nedbør og temperatur, og sur nedbør. Variasjonen i pigmentkonsentrasjonen var svært varierende for Bjørkelangen, mens for Floen var det lite endringer. For begge innsjøene viser endringen for organisk materiale en ganske jevn variasjon for tidsperioden fram til 1990, men som deretter øker. Andelen vann- og tørrstoffinnhold viser at Bjørkelangen mottar en betydelig større andel partikler enn Floen, mens Floen har en større andel organisk materiale. Sammenligning av nedbørsfeltene viser at Bjørkelangen er i større grad påvirket av menneskelig aktivitet i form av landbruk og urbanisering enn Floen. Forskjellene i variasjonen til pigmentkonsentrasjonen skyldes innsjøenes ulike nedbørsfelt og andre faktorer. I Floen forklares endringene i pigmentkonsentrasjonen hovedsakelig av klima. I Bjørkelangen skyldes variasjonene trolig klima og menneskelig aktivitet i form av kloakkavrenning og jordbruk. For begge innsjøene er det en økende konsentrasjon av pigmenter fra ca. midten av 1990-tallet som kan skyldes påvirkning fra klima. Forskjellene i variasjonen av organisk materiale i Floen skyldes mest sannsynlig alloktone tilførsler fra nedbørsfeltet og klima. I Bjørkelangen kan endringene skyldes jordbruket, urbanisering og autokton produksjon. Begge innsjøene har en økning i mengde organisk materiale de siste 20 årene, som begrunnes med nedgang i sur nedbør. Ut i fra dette forkastes ikke hypotese 1 ved sammenligning av disse to innsjøene. Hypotese 2 forkastes i så tilfelle på dette grunnlaget, men det skal likevel ikke utelukkes at klima og sur nedbør kan ha påvirket innsjøene i ulik grad.nb_NO
dc.description.abstractPrevious studies from lakes in eastern Norway, based on paleolimnological methods, confirm that the phototrophic levels have increased. The hypothesis was an increase in phototrophic levels, because of more influence by anthropogenic activity and urbanization in lake catchment areas. This hypothesis however, disengage with the results from Bjørkelangen. As this lake show the same phototrophic levels before and after intensification of anthropogenic influence. Lake Floen, located in the same water course and municipality, is to a less degree influenced by anthropogenic activity. The aim of the thesis is to compare these lakes and examine to what extent anthropogenic activity and changes in climatic conditions have influenced the variation in water quality. Main factors will be organic matter and algae growth. In this master thesis, Floen and Bjørkelangen are compared to see in what extent human activity and climate governs changes in water quality. The hypotheses are: 1. Assuming agriculture and urbanization to be the main forcing factors in water quality in Floen and Bjørkelangen, there will be significant differences between the lakes during the past 100 years. 2. Assuming climate to be the main forcing factor in water quality, there will be a similar development between Floen and Bjørkelangen during the last 100 years. To examine the hypotheses, paleolimnological methods are carried out, together with documentation of changes in the municipality since the 20th century. Comparison of the lakes are executed by analyses of two sediment cores, one from each lake. With an aim to examine the development of algae growth, organic matter, the proportion of water- and dry matter content. Other variables such as climate, precipitation, temperature and acid rainfall are included. The variation of pigments showed major variance. Floen showed little change, contrary to Bjørkelangen. Both lakes show an even variation in organic matter from 1903 until 1990, followed by an increase. The results of water- and solid content from Bjørkelangen, show that more particles are deposited in Bjørkelangen compared to Floen, which had a larger proportion of organic matter. Further, comparison of the two catchments indicates a significantly higher influence by anthropogenic activity in Bjørkelangen in terms of agriculture and urbanization, compared to Floen. Pigment concentration differs among the lakes, which is largely influenced by the different catchment areas, and other factors. The pigment concentration in Floen, is mainly explained by changes in climatic conditions. Pigment variation in Bjørkelangen, is probably due to climate and anthropogenic activity, in form of sewage and agriculture. For both lakes, there are an increasing concentration of pigments from mid 1990s, and may be a cause of changes in climatic conditions. The changes in organic matter in Floen, are probably due to allochtonous inputs from the catchment and climate. In Bjørkelangen, the changes may be due to agriculture, urbanization and autochthon production. Both lakes have an increase in the amount of organic matter in the past 20 years, which is justified by a decrease in acid rain. Based on this, hypothesis 1 is not rejected when comparing these two lakes. Hypothesis 2 is rejected in this case, but it should not be excluded that climate and acid rainfall may have affected the lakes in different degree.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPaleolimnologiske metodernb_NO
dc.subjectSedimentkjernernb_NO
dc.subjectOrganisk materialenb_NO
dc.subjectPigmenternb_NO
dc.titlePaleolimnologiske undersøkelser i innsjøene Floen og Bjørkelangen : sammenligning av sedimentkjerner for å undersøke i hvilken grad menneskelig aktivitet og klima har påvirket vannkvalitetennb_NO
dc.title.alternativePaleolimnological studies in the lakes Floen and Bjørkelangen : comparison of sediment cores to examine in what extent hunam activity and climate have affected water qualitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-MINAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal