Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLine, Nybakken
dc.contributor.advisorInger, Fløistad
dc.contributor.authorKoller, Gunvor Grimeland
dc.coverage.spatialNorway, Åsnb_NO
dc.date.accessioned2017-08-08T12:12:19Z
dc.date.available2017-08-08T12:12:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450175
dc.description.abstractForyngelse er det første og viktigste steget etter hogst for å sikre bærekraftig bruk og utnyttelse av skogressursene. Gran (Picea abies) utgjør omtrent halvparten av stående volum i norsk skog og forynges i hovedsak gjennom planting. Gunstige statlige ordninger setter planting av skogplanter på dagsorden og det ble plantet 34,9 millioner skogplanter i Norge gjennom skogfond i 2016. God plantekvalitet og etableringsevne er viktig for vellykket foryngelse etter slutthogst. Hovedformålet med denne studien var å finne sammenhengen mellom plantekvalitet og etableringsevne hos toårige granplanter. I forsøket ble granplanter fra samme genetiske opphav, men dyrket frem ved seks ulike skogplanteskoler på Østlandet, plantet våren 2016. Før utplanting ble alle seks plantegruppene kvalitetstestet ved hjelp av næringsanalyse og dyrkingstest for rotvekstkapasitet. Det ble plantet ut 505 planter på et forsøksfelt i Lardal kommune og 475 planter på et forsøksfelt i Larvik kommune. Tre registreringer av høyde, rothalsdiameter og vitalitet ble gjort mai, juli og september 2016. Rotvekstkapasitet hadde en signifikant effekt på relativ høyde- og diametertilvekst. Plantegruppene med høyt innhold av nitrogen (2,0 – 2,2 %) viste generelt bedre vekst enn plantegruppene med for lavt innhold av nitrogen (1,3 – 1,6 %). To plantegrupper var smittet av sykdommer som påvirket veksten negativt. Dermed er kontroll og testing av rotvekst og næringsinnhold, samt god planteskolehygiene, viktig for å opprettholde optimal plantekvalitet hos granplanter til skogbruket.nb_NO
dc.description.abstractRegeneration is the first and most important step towards sustainable use of the forest resources. Norway spruce (Picea abies) covers about half of the standing timber in the Norwegian forest. The most common regeneration method after clearcutting of Norway spruce is planting. In 2016, 34.9 million seedlings were planted in Norway. High quality seedlings are important for successful regeneration after clear cutting. The aim of the present study was to identify the relationship between seedling quality and establishment of Norway spruce seedlings. In the experiment, two-year-old Norway spruce seedlings from the same genetic origin, cultivated in six different Norwegian nurseries, were planted the summer of 2016. All seedlings groups were quality tested before planting, by measuring root growth capacity and nutrient status. At the study site in Lardal municipality 505 seedlings were planted, while 475 seedlings were planted at the study site in Larvik municipality. The height, root collar diameter and vitality was registered in May, July and September 2016. Root growth capacity had a significant effect on relative growth, and seedlings with a high nitrogen content (2.0 – 2.2 %) showed in general better growth than those with low nitrogen content (1.3 – 1.6 %). Two seedling groups were infected by pathogens, which adversely affected growth. Control and testing of sufficient root growth and nutrient level, as well as good nursery hygiene, are important for maintaining an optimal seedling quality of Norway spruce.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectPicea abiesnb_NO
dc.subjectPlantekvalitetnb_NO
dc.subjectEtableringnb_NO
dc.subjectRotvekstkapasitetnb_NO
dc.subjectNæringsstatusnb_NO
dc.titlePlantekvalitet og etableringsevne hos toårige planter av gran (Picea abies)nb_NO
dc.title.alternativeSeedling quality and field establishment of two-year-old Norway spruce (Picea abies) seedlingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.description.localcodeM-SFnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal