Show simple item record

dc.contributor.advisorStensland, Stian
dc.contributor.advisorAas, Øystein
dc.contributor.advisorHaugen, Thrond Oddvar
dc.contributor.authorEngen Giæver, Stian
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2017-08-02T10:49:59Z
dc.date.available2017-08-02T10:49:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2449708
dc.description.abstractFritids- og sportsfiske er i dag en rekreasjonsaktivitet hvor opplevelser, personlig utvikling og mestring står i sentrum for mange. Og fiskerne spesialiseres i forhold til blant annet utstyrsbruk og preferanser i fisket. Som følge av økende press på fiskebestandene og en økt etterspørsel etter tilrettelagte tilbud for spesialiserte fiskere har en rekke forvaltnings- og reguleringstiltak blitt innført mange steder. Dersom fiskeressursene skal kunne forvaltes effektivt, konfliktfritt og riktig må forvaltningen ha kunnskap om blant annet fiskernes motivasjon, preferanser og holdninger til ulike fiskeforvaltningstiltak og hvilke forhold som påvirker disse. Målet med denne studien er å identifisere forskjellige fiskersegmenter basert på deres motivasjon for å drive fritidsfiske i Norge og undersøke blant annet hvilke forhold som driver fiskernes holdninger til fang og slipp. Studien er basert på data fra tre tidligere gjennomførte kvantitative spørreundersøkelser på laksefiskere i Lakselva i Finnmark (n=656), innlandsfiskere i Femund-Engerdal (n=709) og sjøfiskere i Oslofjorden (n=963), med til sammen 2328 respondenter. Gjennom faktor- og klyngeanalyse ble de fire segmentene «Gjenutsetteren», «Utfordringssky», «Høsteren» og «Noe annet» identifisert. Det ble benyttet både varians- og kjikvadratanalyser for å beskrive forskjeller mellom de fire segmentene og de tre opprinnelige utvalgene av laksefiskere, innlandsfiskere og sjøfiskere. I tillegg ble det gjennomført regresjonsanalyser for å undersøke hvilke variabler som har en effekt på fiskernes holdninger til fang og slipp. Undersøkelsen avdekket forskjeller mellom segmentenes motivasjon, fiskeerfaring, utstyrsbruk, holdninger til fang og slipp og sosiodemografi, og viste at eldre, norske fiskere med høy skår på faktoren «Høsting» er de minst positive til fang og slipp. Undersøkelsene viser at det å oppleve natur er viktigst for segmentene og at de fleste, med unntak av Høsteren er lite høstingsorienterte. Selv om de fleste segmentene er positivt innstilt til reguleringer i form av fang og slipp og i størst grad motiveres av å oppleve natur er fiskere fortsatt en svært heterogen gruppe. I tillegg til dette har tidligere studier fastslått at gjennomsnittsfiskeren ikke eksisterer. Det er derfor behov for en differensiert forvaltningsstrategi som legger grunnlaget for ivaretakelsen av både fiskernes mangfoldige preferanser og forventninger men også ressursene.nb_NO
dc.description.abstractToday, recreational fishing (with rod, line, or net) is an activity where experiences, personal development and mastery is the main goal for many anglers. And they are developing specialized preferences and behaviour. Because of increasing pressure on fish stocks and an increased demand for tailored fishing-experiences for the specialized angler a wide range of regulations has been implemented in many places. If the resources are to be managed effectively, without conflict and correctly the managers need up-to-date knowledge of the angler’s motivation, preferences, and attitudes in regard to management regulations and what conditions that influences this. The goal of this study is to identify different angler segments based on the angler’s motivation to fish in Norway and to examine the driving forces of angler attitudes towards catch-and-release angling. The study is based on data from three previous quantitative surveys on salmon anglers in Lakselva river in Finnmark (n=656), inland anglers in Femund-Engerdal (n=709) and fjord anglers in the Oslofjord (n=963), with 2328 respondents in total. Through factor and cluster analysis the four segments «Catch and release», «No challenge», «The harvester» and «Something else» were identified. Both analysis of variance and chi square analysis were used to identify and describe differences between the four segments and the three original samples of inland anglers, salmon anglers and fjord anglers. In addition to this regression analysis were also conducted to examine which variables that had an effect on the angler’s attitudes towards catch-and-release angling. The study found differences between the segments in both motivation, angling experience, preferred angling equipment, attitudes towards catch-and-release angling and sociodemography, and showed that older, Norwegian anglers with a high score on the factor «Harvesting» were the least positive towards catch-and-release angling. The study shows that experiencing nature is the most important aspect of fishing for all segments and that most, with the exemption of The harvester, has a low harvest orientation. Even though most segments have a positive attitude towards catch-and-release angling and the main motivation is experiencing nature anglers are still a highly heterogenous group. Because of this there’s a need for a differentiated management strategy which lays the foundation for safeguarding both the angler’s diverse preferences and expectations but also the fish stocks.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectFiskerenb_NO
dc.subjectMotivasjonnb_NO
dc.subjectAtferdnb_NO
dc.subjectHoldningernb_NO
dc.subjectFang-og-slippnb_NO
dc.subjectLakselvanb_NO
dc.subjectFemund-Engerdalnb_NO
dc.subjectOslofjordennb_NO
dc.titleFiske i elv, sjø og vann - en undersøkelse av fiskere i Lakselva, Femund-Engerdal og Oslofjorden med fokus på motivasjon og holdninger til fang og slipp-fiske.nb_NO
dc.title.alternativeFishing in river, sea, and lake - a study of recreational anglers in Lakselva, Femund-Engerdal and the Oslofjord with a focus on motvation and attitudes towards catch-and-release angling.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.relation.projectSALMONCHANGE – Bærekraftig laksefisketurisme i en verden i endringnb_NO
dc.relation.projectA framework for science-based management of marine recreational fisheries in Norwaynb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal