Show simple item record

dc.contributor.advisorSunde, Marianne
dc.contributor.advisorNorström, Madelaine
dc.contributor.advisorNødtvedt, Ane
dc.contributor.advisorHeir, Even
dc.contributor.authorMo, Solveig Sølverød
dc.date.accessioned2016-11-24T09:07:36Z
dc.date.available2016-11-24T09:07:36Z
dc.date.issued2016-11-24
dc.identifier.isbn978-82-575-1975-9
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422803
dc.description.abstractAntimicrobial resistance is defined as one of our times’ main public health challenges. The prevalence of Escherichia coli displaying resistance against extended-spectrum cephalosporins, a class of antimicrobials that are critically important for treatment of human infections, has increased in both human and veterinary medicine during the last decade. In Norway, the use of antimicrobial agents for food producing animals is low, and in the broiler production almost non-existent. Therefore, it was surprising to find a relatively high occurrence of cephalosporin-resistant E. coli in broilers following implementation of a selective detection method of such resistance as part of the Norwegian monitoring programme for antimicrobial resistance in bacteria from food, feed and animals (NORMVET) from 2011. The aim of the present study was to increase knowledge on cephalosporinresistant E. coli in the Norwegian broiler production in order to provide scientifically based advice to the authorities and the broiler industry regarding preventive measures related to introduction, persistence and spread of cephalosporin-resistant E. coli. Data collected in 2011 and 2012 were compiled and analysed. An epidemiological study was performed in order to determine risk factors related to the occurrence of cephalosporinresistant E. coli in Norwegian broiler flocks. Furthermore, thorough genetic characterization of cephalosporin-resistant isolates was performed in order to determine whether successful clones and/or resistance plasmids were present in the broiler production. Further, transfer experiments using relevant recipient strains and two donor strains harbouring well characterized plasmids with cephalosporin-encoding genes were carried out under different conditions. All cephalosporin-resistant E. coli included in the present study displayed an AmpCphenotype, and the vast majority carried the blaCMY-2 gene. AmpC-producing E. coli have been detected at all levels of the Norwegian broiler production pyramid, and are present in all areas of Norway with broiler production. The risk for occurrence of cephalosporinresistant E. coli was associated with the status of the previous flock in the broiler house, number of parent flocks supplying the broiler flock with day-old chickens, routines for disinfection of floor between production cycles, and transport personnel entering the room where the broilers are raised. The results indicated that a high level of biosecurity, including implementation of thorough cleaning and disinfection routines, will aid in minimizing the odds of cephalosporin-resistant E. coli occurring in broiler flocks. Characterization of isolates revealed that cephalosporin-resistance was generally mediated by blaCMY-2 on IncI1 or IncK plasmids. The majority of the plasmids were self-transmissible. Furthermore, a large cluster of closely related isolates grouping into multilocus sequence type (ST)38, and a cluster grouping into ST1158 were identified. These isolates harboured blaCMY-2 on IncK plasmids. Interestingly, E. coli ST38 and IncK and IncI1 plasmids highly similar to plasmids found in Norway have been reported from other European countries, indicating that some successful clones and plasmids are circulating in the European broiler production. In addition, plasmid stability systems were identified in both IncK (pNVI1292/IncK) and IncI1 plasmids (pNVI2798/IncI1). The presence of such systems might partly explain the persistence of cephalosporin-resistant E. coli in the Norwegian broiler production despite the lack of antimicrobial selection pressure. Transfer experiments revealed the ability of IncK and IncI1 plasmids to self-transfer to other hosts within biofilm. Furthermore, selftransfer of pNVI1292/IncK into Serratia spp. was observed. Bacteria in biofilm have an increased ability to survive cleaning and disinfection. Environmental bacteria can also have intrinsic properties making them more tolerant to some disinfectants. Therefore, the results might indicate that biofilms and environmental bacteria can act as reservoirs for cephalosporin-resistant E. coli and plasmids encoding cephalosporin-resistance in the broiler production. Overall, the results presented in this thesis provide important knowledge regarding the molecular epidemiology of cephalosporin-resistant E. coli in the Norwegian broiler production. Furthermore, the identification of risk factors for occurrence of cephalosporinresistant E. coli in broiler flocks can contribute to implementation of preventive measures aimed at minimization of persistence of these bacteria.nb_NO
dc.description.abstractAntibiotikaresistens er definert som en av de største helseutfordringene verden står overfor. Forekomsten av Escherichia coli som uttrykker resistens mot bredspektrede cefalosporiner, en gruppe antibiotika som er kritisk viktige for behandling av infeksjoner hos mennesker, har økt i både human- og veterinærmedisinen det siste tiåret. I Norge er bruken av antibiotika til husdyr lav, og forbruket i slaktekyllingproduksjonen er minimalt. Derfor var det overraskende å finne en relativt høy forekomst av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekylling etter innføring av en selektiv metode for deteksjon av slik resistens i det norske overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i mat, fôr og dyr (NORM-VET) fra 2011. Målsettingen for denne studien har vært å øke kunnskapen om cefalosporin-resistente E. coli i den norske slaktekyllingproduksjonen for å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger til myndigheter og fjørfenæringen om forebyggende tiltak mot introduksjon, persistens og spredning av cefalosporin-resistente E. coli. Data innsamlet i 2011 og 2012 ble ferdigstilt og analysert. En epidemiologisk studie ble utført for å identifisere risikofaktorer for forekomst av cefalosporin-resistente E. coli i norske slaktekyllingflokker. Videre ble cefalosporin-resistente isolater grundig karakterisert for å undersøke om vellykkede kloner og/eller resistensplasmider forekom i slaktekyllingproduksjonen. I tillegg ble det gjort overføringsforsøk med resistensplasmider ved forskjellige forutsetninger. To donorer inneholdende godt karakteriserte plasmider med gener som koder for cefalosporin resistens, og relevante mottakerstammer ble brukt. Alle cefalosporin-resistente E. coli inkludert i denne studien hadde en AmpC-fenotype, og de fleste inneholdt genet blaCMY-2. AmpC-produserende E. coli ble påvist på alle nivåer av den norske slaktekyllingproduksjonen og var spredt i alle områder i Norge med slaktekyllingproduksjon. Risiko for tilstedeværelse av cefalosporin-resistente E. coli var assosiert med status på foregående flokk i samme kyllinghus, antall foreldreflokker som leverte daggamle kyllinger til slaktekyllingflokken, rutiner for desinfeksjon av gulv mellom innsett, og om transportpersonell gikk inn i dyrerommet i kyllinghuset. Resultatene indikerte at god biosikkerhet, inkludert implementering av grundige rengjørings- og desinfeksjonsrutiner, kan bidra til å minimere risikoen for forekomst av cefalosporinresistente E. coli i slaktekyllingflokker. Karakterisering av isolatene viste at cefalosporinresistensen generelt ble mediert av IncK eller IncI1 plasmider med blaCMY-2. Majoriteten av plasmidene var overførbare. I tillegg viste studiene tilstedeværelse av en stor gruppe av nært beslektede isolater som tilhørte multilokus sekvenstype (ST)38, og en gruppe som tilhørte ST1158. Disse isolatene inneholdt IncK plasmider. E. coli ST38, samt IncK og IncI1 plasmider som er svært like plasmidene funnet i Norge, har også blitt funnet i andre europeiske land. Dette er en indikasjon på at enkelte vellykkede kloner og plasmider sirkulerer i den europeiske slaktekyllingproduksjonen. I nukleotidsekvensene til ett IncK plasmid (pNVI1292/IncK) og ett IncI1 plasmid (pNVI2798/IncI1) ble det funnet gener som koder for plasmidstabilitets-systemer. Tilstedeværelsen av slike systemer kan være en av grunnene til at cefalosporin-resistente E. coli kan persistere i den norske slaktekyllingproduksjonen til tross for mangelen på seleksjonspress fra antibiotikabruk. Overføringsforsøk viste at plasmider med blaCMY-2 kunne overføres til andre bakterieverter i biofilm. I tillegg ble overføring av IncK plasmidet (pNVI1292/IncK) til Serratia spp. observert. Bakterier i biofilm har generelt økt evne til å overleve renhold og desinfeksjon. Miljøbakterier kan også ha iboende egenskaper som gjør dem mer tolerante overfor visse typer desinfeksjonsmidler. Resultatene kan derfor tyde på at biofilm og miljøbakterier kan fungere som et reservoar for cefalosporin-resistente E. coli og plasmider som koder for cefalosporin-resistens i kyllingproduksjonen. Resultatene presentert i denne studien gir viktig kunnskap om den molekylære epidemiologien til cefalosporin-resistente E. coli i den norske slaktekyllingproduksjonen. I tillegg vil kunnskap om hvilke risikofaktorer som påvirker forekomst av cefalosporinresistente E. coli i slaktekyllingflokker kunne bidra til implementering av forebyggende tiltak for å minimere forekomsten av disse bakteriene.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2016:63
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.titleCephalosporin-resistant escherichia coli in the Norwegian broiler production pyramid : genetic characterization and determination of risk factorsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber1 b. (flere pag.)nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 225165/E40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge